.

Αποδοχή των δεσμεύσεων της ΔΕΗ Α.Ε. αναφορικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, κατόπιν καταγγελίας του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. και της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού αποφάσισε ομοφώνως και αποδέχθηκε, στο πλαίσιο της έρευνας της Επιτροπής στην αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και στην αγορά λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, κατόπιν καταγγελίας των εταιριών ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΌΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. για παράβαση των άρθρων 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ, την ανάληψη δεσμεύσεων από τη ΔΕΗ Α.Ε. δυνάμει του άρθρου 25 παρ. 6 του ν. 3959/2011.

Με βάση τις εν λόγω δεσμεύσεις, η ΔΕΗ θα συνεχίσει να προμηθεύει τις καταγγέλλουσες με ηλεκτρική ενέργεια και θα παύσει η απειλή από μέρους της για διακοπή προμήθειας, ενώ θα αποσαφηνισθεί το πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας για το μέλλον και θα διασφαλισθούν, αμέσως, οι συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά.
Ειδικότερα, η ΔΕΗ δεσμεύτηκε:
1. Να προχωρήσει εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε ανάκληση της δήλωσης παύσης εκπροσώπησης των μετρητών της Αλουμίνιον της Ελλάδος (εφεξής «ΑτΕ»), η οποία έχει αποσταλεί με εξώδικες δηλώσεις της προς την ΑτΕ και την ΑΔΜΗΕ ΑΕ, για τη διακοπή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της ΑτΕ και καταγγελίας της σχέσης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Την ανακλητική της αυτή δήλωση θα κοινοποιήσει σε όλους τους αρχικούς παραλήπτες των εν λόγω εξώδικων επιστολών και θα προσκομίσει άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, αποδεικτικά των ανωτέρω.
2. Να συνεχίσει να προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια την ΑτΕ υπό τις τρέχουσες συνθήκες και όρους.
3. Να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις με την ΑτΕ, στη βάση ιδίως του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες και των Βασικών Αρχών Τιμολόγησής του και του ν. 4336/2015 (Παρ. Γ, Αρ. 4.3) και να προτείνει εκ νέου τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εν λόγω διαπραγματεύσεις (για τις οποίες θα τηρηθούν πρακτικά) θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αποδοχής των δεσμεύσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και θα θεωρούνται ολοκληρωθείσες με τη σύναψη σύμβασης προμήθειας.
4. Να απέχει από την υιοθέτηση, έκδοση, υποβολή ή εφαρμογή παρόμοιων αποφάσεων, δηλώσεων, συστάσεων, ανακοινώσεων και εν γένει λήψη αντίστοιχων μέτρων μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ή την κατ’ άλλον τρόπο επίλυση της διαφοράς, υπό τον όρο ότι η ΑτΕ θα εξακολουθήσει να καταβάλλει το καταβαλλόμενο και σήμερα ανταγωνιστικό τίμημα, χωρίς η καταβολή αυτή να συνεπάγεται αποδοχή των θέσεων της ΑτΕ σε ό,τι αφορά στην τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας, θέμα που θα αποτελέσει αντικείμενο της κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενης άμεσης διαπραγμάτευσης μεταξύ των μερών ή της κατ' άλλο τρόπο επίλυσης της διαφοράς.
Οι σχετικές δεσμεύσεις καθίστανται υποχρεωτικές για τη ΔΕΗ με βάση τις κείμενες διατάξεις, χωρίς το γεγονός αυτό να υπέχει οριστική κρίση της Επιτροπής ως προς τη διαπίστωση ή μη παραβάσεων στην κρινόμενη υπόθεση, ενώ, σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσής της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού δύναται να της επιβάλει τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 25 του ν. 3959/2011.

http://www.epant.gr/news_details.php?Lang=gr&id=19&nid=828

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου