.

Κομισιόν: Στη διαχείριση αποβλήτων τα μεγαλύτερα προβλήματα στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας στην Ελλάδα

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, όπως αναφέρει η σχετική επισκόπηση που δημοσιεύεται σε έγγραφο εργασίας της Κομισιόν. Αυτό αποδεικνύεται από τον μεγάλο αριθμό υποθέσεων επί παραβάσει που εκκρεμούν κατά της χώρας, πολύ συχνά σε προχωρημένο στάδιο. Η διαχείριση των αποβλήτων είναι ο τομέας όπου παρατηρούνται τα μεγαλύτερα προβλήματα, με τους παράνομους χώρους υγειονομικής ταφής, τα πολύ χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης και τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας.
Εξακολουθούν να παρατηρούνται προβλήματα στον τομέα της διαχείρισηςτων αστικών λυμάτων, καθώς και σε σχέση με την ποιότητα του αέρα, ιδίως στα αστικά κέντρα. Η Ελλάδα διαθέτει πλούσιο φυσικό περιβάλλον το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πολυάριθμες ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη και μεγέθυνση. Ωστόσο, η προστασία του πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά. Τέλος, παρατηρείταισυχνά ότι οι πολύπλοκες διοικητικές δομές και διαδικασίες μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές καθυστερήσεις και σημεία συμφόρησης, αποτελώντας ενίοτε το βασικό εμπόδιο για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Ελλάδα. Η χρηματοδότηση συνιστά επίσης σημαντικό πρόβλημα, ειδικά στους τομείς όπου δεν διατίθεται χρηματοδότηση από την ΕΕ.


Βασικές προκλήσεις

Οι τρεις βασικές προκλήσεις όσον αφορά την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ στην Ελλάδα είναι οι εξής:
- Αντιμετώπιση των βασικών προβλημάτων στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων (κλείσιμο των παράνομων χώρων υγειονομικής ταφής, επεξεργασία των επικίνδυνων αποβλήτων) κατά απόλυτη προτεραιότητα.
- Εφαρμογή ενός αποτελεσματικού εθνικού συστήματος για την ολοκληρωμένη διοίκηση και λειτουργία των προστατευόμενων περιοχών, καλύτερη ενημέρωση σχετικά με το δίκτυο Natura 2000 και δημιουργία κινήτρων για επενδύσεις που προωθούν τα οφέλη του, αναβάθμιση των ικανοτήτων των αρμόδιων αρχών, διασφάλιση αποτελεσματικών εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε επίπεδο σχεδίων και έργων και, τέλος, βελτίωση της επιτόπιας επιβολής της νομοθεσίας.
- Ολοκλήρωση της εφαρμογής της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, με προτεραιότητα στους οικισμούς κατά των οποίων έχουν κινηθεί διαδικασίες επί παραβάσει.
Βασικές ευκαιρίες
Η Ελλάδα θα μπορούσε να πετύχει καλύτερες επιδόσεις σε τομείς στους οποίους υπάρχει ήδη μια ικανοποιητική βάση γνώσεων και ορθές πρακτικές. Οι εν λόγω τομείς είναι, πιο συγκεκριμένα, οι εξής:

- Επένδυση στη χωριστή αποκομιδή και στην ανακύκλωση και χρήση οικονομικών μέσων για τη βελτίωση των γενικών επιδόσεων της χώρας στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων, κάτι που μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και εσόδων.
- Αποτελεσματική προστασία, αποκατάσταση και εγγύηση της βιώσιμης χρήσης του φυσικού κεφαλαίου της χώρας, ιδίως στο πλαίσιο του Natura 2000, με στόχο τη μεγιστοποίηση των δυνητικών οφελών που απορρέουν από τις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν ως ισχυροί μοχλοί οικονομικής ανάπτυξης, μεταξύ άλλων μέσω του πράσινου τουρισμού και άλλων βιώσιμων δραστηριοτήτων.
- Απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και βελτίωση της συνεργασίας των δημόσιων αρχών που εμπλέκονται στην εφαρμογή των περιβαλλοντικών πολιτικών, με στόχο την πιο ομαλή και ταχεία εφαρμογή.

Σημεία υπεροχής
Στους τομείς όπου η Ελλάδα πρωτοπορεί όσον αφορά την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι καινοτόμες προσεγγίσεις θα μπορούσαν να διαχυθούν ευρύτερα και σε άλλες χώρες. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι τα εξής:
- Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΠ για την ποιότητα των ευρωπαϊκών υδάτων κολύμβησης το 2015, το 97,2 % των υδάτων κολύμβησης στην Ελλάδα ήταν εξαιρετικής ποιότητας.
- Η Ελλάδα επιτυγχάνει πολύ υψηλά ποσοστά συμμόρφωσης της τάξης του 99-100 % όσον αφορά τις μικροβιολογικές, χημικές και ενδεικτικές παραμέτρους που ορίζονται στην οδηγία για το πόσιμο νερό.
- Η Ελλάδα χρησιμοποίησε εγκαίρως και επιτυχώς τα κονδύλια LIFE για να υποβάλει εκτενή εθνικό κατάλογο τόπων προς ένταξη στο Natura 2000 βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους. Η στενή συνεργασία μεταξύ των αρχών και των περιβαλλοντικών ΜΚΟ σε ορισμένες περιπτώσεις συντέλεσε στην ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης και στην καθιέρωση αποτελεσματικών μέτρων σε επιμέρους περιοχές.


0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου