.

Σε κερδοφορία με μειωμένα έσοδα πέρασε η ΔΕΗ το 2016 - Στα 67,5 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

Επέστρεψε στην κερδοφορία η ΔΕΗ το 2016, αν και τα έσοδα της εταιρίας υποχώρησαν στα 5,25 δισ. ευρώ από 5,73 δις. το προηγούμενο έτος.

Πιο αναλυτικά, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν πέρυσι κατά € 235,3 εκατ. σε σχέση με το 2015, με το αντίστοιχο περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 20,2% έναντι 14,4%, κυρίως λόγω των χαμηλότερων προβλέψεων.
Οπως αναφέρει η εταιρία, αρνητική επίπτωση στη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου για το 2016 είχαν οι παρακάτω δαπάνες:
- € 63,5 εκατ. για την κάλυψη των ελλειμμάτων που δημιουργήθηκαν στην αγορά του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ), κατά τη διάρκεια των ετών 2011 και 2012 από τρίτους προμηθευτές, οι οποίοι αποχώρησαν από την αγορά. Μετά την οριστική εκκαθάριση από το ΛΑΓΗΕ, η συνολική εφάπαξ δαπάνη διαμορφώθηκε σε € 111,8 εκατ., εκ των οποίων € 48,3 εκατ. είχαν ήδη επιβαρύνει τη χρήση του 2014.
- € 28,4 εκατ. λόγω της επιβάρυνσης της ΔΕΗ, μετά και τις Αποφάσεις 149 και 150 του 2017 της ΡΑΕ, στο πλαίσιο της νέας χρέωσης των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, η οποία ξεκίνησε το τελευταίο τρίμηνο του 2016.
- € 22,6 εκατ. εφάπαξ δαπάνη λόγω αναθεώρησης του κόστους προμήθειας φυσικού αερίου αγωγού της ΔΕΠΑ από την BOTAS για τα έτη 2012-2015, μετά την απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου σχετικά με τη διαφορά μεταξύ των δύο εταιρειών.
Εξαιρουμένων των προαναφερθέντων αρνητικών επιπτώσεων, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν βελτίωση κατά € 257,4 εκατ., βελτίωση η οποία οφείλεται ουσιαστικά στο χαμηλότερο επίπεδο προβλέψεων κατά € 512,2 εκατ.
Σε επίπεδο προ φόρων, τα αποτελέσματα, ανέρχονται σε € 169,1 εκατ. το 2016 έναντι ζημιών € 106,6 εκατ. το 2015.
Τα μετά από φόρους κέρδη διαμορφώθηκαν σε € 67,5 εκατ. έναντι ζημιών € 102,5 εκατ. αντίστοιχα.
Έσοδα
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε το 2016 κατά € 478,6 εκατ. ή 8,3% και διαμορφώθηκε σε € 5.257,1 εκατ. έναντι € 5.735,7 εκατ. το 2015.
Η μείωση αυτή οφείλεται στη μείωση των εσόδων από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας κατά € 549,4 εκατ. λόγω:
- της μείωσης του μέσου μεριδίου της ΔΕΗ (σε GWh) στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την συνακόλουθη επιδείνωση του μείγματος πωλήσεων λόγω cherry-picking από τους ανταγωνιστές,
- των νέων τιμολογιακών πολιτικών για εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες στη Χαμηλή και στη Μέση Τάση και την επιβράβευση των πιο πάνω συνεπών πελατών καθώς και των συνεπών οικιακών πελατών με την παροχή εκπτώσεων, καθώς και
- της επίπτωσης από την αύξηση του ποσοστού των απωλειών που οφείλονται σε ρευματοκλοπές.
Επενδύσεις
Οι συνολικές επενδύσεις το 2016 διαμορφώθηκαν σε € 867,6 εκατ. από 753,6 εκατ. το 2015, δηλαδή αυξήθηκαν κατά € 114 εκατ. ή 15,1%, αύξηση η οποία σε μεγάλο βαθμό οφείλεται σε αυξημένες επενδύσεις των ορυχείων λόγω της αποζημίωσης των δικαιούχων για την απαλλοτρίωση της Ποντοκώμης.
Στις επενδύσεις περιλαμβάνονται και οι συμμετοχές των χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους, οι οποίες το 2016 διαμορφώθηκαν σε € 60 εκατ. έναντι € 56,3 εκατ.
Οι «καθαρές» επενδύσεις του ομίλου ΔΕΗ, δηλαδή οι επενδύσεις ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των υποδομών, χωρίς τις κατά τα ανωτέρω συμμετοχές, αυξήθηκαν κατά € 110,3 εκατ. ή 15,8% και ανήλθαν το 2016 σε € 807,6 εκατ. έναντι € 697,3 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Καθαρό χρέος / Ληξιπρόθεσμες οφειλές
Το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε σε € 4.526,8 εκατ., μειωμένο κατά € 262,1 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2015 (€ 4.788,9 εκατ.). δεδομένου ότι στη διάρκεια του 2016 αποπληρώσαμε δάνεια ύψους € 409,1 εκατ και αντλήσαμε € 180 εκατ.
Για την Μητρική Εταιρεία το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε σε € 4.380,8 εκατ. μειωμένο κατά € 171,8 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2015, δεδομένου ότι στη διάρκεια του 2016 αποπληρώσαμε δάνεια ύψους € 382 εκατ. και αντλήσαμε € 145 εκατ. Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι, παρά τη μείωση του καθαρού χρέους της Μητρικής Εταιρείας, συνέπεια κυρίως της αποπληρωμής χρεωλυσίων, καταγράφηκε αύξηση του ύψους των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους κατά € 184 εκατ. συνολικά εντός του 2016, εξέλιξη που καταδεικνύει την πίεση που ασκείται στην ρευστότητα της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, οι πάσης φύσεως συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές στο τέλος του 2016 ανήλθαν σε € 759 εκατ., έναντι € 575 εκατ. στο τέλος του 2015.
Τέλος, σημειώνεται ότι η ΔΕΗ δεν θα διανείμει μέρισμα για το 2016.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ΔΕΗ μπορείτε να τα δείτε εδω...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου