.

Οι επενδύσεις των 867,6 εκατ. της ΔΕΗ. [Πόσα δαπανήθηκαν για την Ποντοκώμη]

Αύξηση 15,1% στα 867,6 εκατ. ευρώ σημείωσαν πέρυσι οι επενδύσεις του ομίλου ΔΕΗ, από 753,6 εκατ. το 2015, καθώς δόθηκε μεγάλη έμφαση στα ορυχεία και στις αποζημιώσεις της Ποντοκώμης.

Οι συνολικές επενδύσεις της μητρικής εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των € 739 εκατ. και κατανέμονται σε € 225,7 εκατ. στα ορυχεία, € 324 εκατ. στην παραγωγή, €182 εκατ. στο δίκτυο διανομής, €2,8 εκατ. στην εμπορία και €4,2 εκατ. στις επιτελικές Διευθύνσεις. Οι επενδύσεις της μητρικής εταιρείας αυξήθηκαν κατά 19,74% ή € 121,7 εκατ. έναντι των επενδύσεων του 2015.

Οι επενδύσεις του Ομίλου για το 2016 ανήλθαν στο ποσό των € 867,6 εκατ. και περιλαμβάνουν πέραν των επενδύσεων της μητρικής εταιρείας και τις επενδύσεις της ΔΕΗ Ανανεώσιμες που ανήλθαν σε € 1,26 εκατ., του ΑΔΜΗΕ σε € 123,8 εκατ. και του ΔΕΔΔΗΕ σε € 3,7 εκατ. Οι επενδύσεις του Ομίλου του έτους 2016 είναι αυξημένες κατά κατά 15% ή € 113,9 εκατ. έναντι των επενδύσεων του 2015, όπως επισημαίνεται.
Στις επενδύσεις περιλαμβάνονται επίσης οι συμμετοχές των χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους, οι οποίες το 2016 διαμορφώθηκαν σε € 60 εκατ. έναντι € 56,3 εκατ. Οι «καθαρές» επενδύσεις του ομίλου ΔΕΗ, δηλαδή οι επενδύσεις ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των υποδομών, χωρίς τις κατά τα ανωτέρω συμμετοχές, αυξήθηκαν κατά € 110,3 εκατ. ή 15,8% και ανήλθαν το 2016 σε € 807,6 εκατ. έναντι € 697,3 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Όπως τονίζεται από την Επιχείρηση, οι επενδύσεις για τα ορυχεία σημείωσαν κατακόρυφη άνοδο λόγω της αποζημίωσης των δικαιούχων για την απαλλοτρίωση της Ποντοκώμης. Πιο συγκεκριμένα, δαπανήθηκαν περίπου 5,1 εκατ. ευρώ στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης, εκ των οποίων € 1,7 εκατ. αφορούν μετασκευές, € 2 εκατ. επιμηκύνσεις ταινιοδρόμων και € 0,4 εκατ. τεχνικά έργα. Στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας δαπανήθηκαν € 214,5 εκατ., εκ των οποίων €14,4 εκατ. αφορούν επιμηκύνσεις ταινιοδρόμων &. μετασκευές και € 2,2 εκατ. για αναβαθμίσεις και € 157 εκατ. αφορούν απαλλοτριώσεις (εκ των οποίων € 144,5 εκατ. για την απαλλοτρίωση της Ποντοκώμης).
Οι συνολικές επενδύσεις στη διεύθυνση παραγωγής κατά το 2016 ανήλθαν στο ποσό των € 324,1 εκατ. ενώ τονίζεται σχετικά με την Πτολεμαΐδα 5 ότι η ΔΕΗ έχει ήδη καταβάλει στον ανάδοχο τις δύο προκαταβολές, ύψους 198 εκατ. ευρώ, εκάστη. Πλέον, είναι σε εξέλιξη οι εργασίες των Έργων Πολιτικού Μηχανικού και η εξέταση από τη ΔΕΗ του υποβληθέντος επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος του δευτέρου σταδίου υλοποίησης του έργου.
Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε ότι σχετικά με τις περιβαλλοντικές αναβαθμίσεις των μονάδων, στις 24.06.2014 υπογράφηκε η Σύμβαση για το Λέβητα της Μονάδας V ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου για μείωση εκπομπών ΝΟx. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης, η Μονάδα τέθηκε σε εμπορική λειτουργία στις 19.12.2016. Επιπλέον, στις 23.11.2015, υπογράφηκε η Σύμβαση για την αναβάθμιση Λεβήτων Μονάδων Ι και ΙΙ ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου για μείωση εκπομπών ΝΟx. Η υλοποίηση της Σύμβασης είναι σε εξέλιξη. Επίσης σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση της Σύμβασης που υπογράφηκε στις 12.11.2015 για την αναβάθμιση Λεβήτων Μονάδων ΙΙΙ και ΙV ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου για μείωση εκπομπών ΝΟx.
Στην περίπτωση του νέου ΘΗΣ Νότιας Ρόδου, ισχύος 115,4 MW, είναι σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες Πολιτικού Μηχανικού καθώς και οι εργασίες εγκατάστασης των μηχανών και του λοιπού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Από 18.10.2016, επανεκκίνησαν οι εργασίες εγκατάστασης των δικτύων των παράκτιων εγκαταστάσεων, οι οποίες είχαν διακοπεί τη θερινή περίοδο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Σχετικά με τα υδροηλεκτρικά, για τον ΥΗΕ Μεσοχώρας εκτιμάται ότι η διαδικασία για την έκδοση ΚΥΑ ΕΠΟ θα έχει ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017. Μετά την έκδοση της ΚΥΑ ΕΠΟ θα προχωρήσει η κατασκευή των υπολειπομένων έργων και η διαδικασία για την απαλλοτρίωση των υπολειπομένων εκτάσεων, ώστε να καταστεί δυνατό να ξεκινήσει η λειτουργία του Έργου, η οποία εκτιμάται ότι θα γίνει εντός του πρώτου εξαμήνου του 2020.
Για τον ΥΗΕ Ιλαρίωνα έχουν ολοκληρωθεί οι δοκιμές λειτουργίας των Μονάδων και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία για την εγγραφή τους στο Μητρώο Μονάδων και στο Μητρώο Κατανεμόμενων Μονάδων του ΑΔΜΗΕ, η οποία προβλέπεται να περατωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017.
Για τον ΥΗΕ Μετσοβίτικου, η κατασκευή των Έργων Πολιτικού Μηχανικού είναι σε εξέλιξη. Ο Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού είναι στο τελικό στάδιο και η υπογραφή της σχετικής Σύμβασης προγραμματίζεται να γίνει εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017. Η λειτουργία του Έργου εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2019.
Τέλος, όσον αφορά της γενική διεύθυνση εμπορίας της ΔΕΗ, οι επενδύσεις το 2016 ανήλθαν σε € 2,8 εκατ. και αφορούν το νέο μηχανογραφικό σύστημα Billing - Customer Care (SAP-ΙSU) και η διαμόρφωση καταστημάτων σύμφωνα με την ενιαία οπτική ταυτότητα.
energypress.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου