.

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Επιστολή στη ΔΕΗ για να συνταξιοτοτήσει όσους έχουν υπερβεί τα νόμιμα ορια ηλικίας

Θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 4046/12 για συγκεκριμένες κατηγορίες μισθωτών.
Κύριε πρόεδρε
Στο κεφάλαιο Ζ” του ΚΚΠ/ΔΕΗ (άρθρο 34) γίνεται αναφορά στη λύση της σύμβασης με την συμπλήρωση ορίου ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι:

1. Η σύμβαση εργασίας με το τακτικό προσωπικό λύνεται αυτοδικαίως, χωρίς καταβολή αποζημίωσης ή άλλη διατύπωση, μόλις ο μισθωτός συμπληρώσει το όριο ηλικίας, σύμφωνα τις ακόλουθες διακρίσεις:
- Το 65ο έτος για το προσωπικό των μισθολογικών κλιμακίων Τ,Α,Β (Ανώτερη και Ανώτατη εκπαίδευση)
-Το 62ο έτος για το προσωπικό των μισθολογικών κλιμακίων 1Α (Μέση Εκπαίδευση)
-Το 60ο έτος για το προσωπικό της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε).
Είναι γνωστό ότι το συγκεκριμένο άρθρο του ΚΚΠ/ΔΕΗ, καταργήθηκε από τις 14/2/2012 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4046/12 ο οποίος στις παραγράφους 1 & 2 του άρθρου 5 ορίζει ότι: οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις που υπάγονται ή που είχαν υπαχθεί οποτεδήποτε κατά το παρελθόν στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα που έχουν όρους για την λήξη αυτών των συμβάσεων (με την συμπλήρωση κάποιου ορίου ηλικίας ή με την συμπλήρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης) μετατρέπονται σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, με άμεση ισχύ. Επομένως σε περίπτωση καταγγελίας των ως άνω συμβάσεων, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της νομοθεσίας για συμβάσεις αορίστου χρόνου.
Είναι επίσης γνωστό ότι η ΔΕΗ Α.Ε, ορθά, δεν κατήγγειλε καμία σύμβαση καθώς υπάρχει τεράστια έλλειψη προσωπικού.
Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε το οξύμωρο της υπόθεσης αφού εάν δεν είχε ψηφιστεί ο Ν. 4046/12, θα είχαν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του ΚΚΠ/ΔΕΗ που σημαίνει ότι θα είχατε προχωρήσει στη αυτοδίκαιη λύση των συμβάσεων για αρκετούς μισθωτούς (μισθωτοί που με έναν πρόχειρο υπολογισμό για την διετία 2012 – 2013, θα ήταν περισσότεροι από 140).
Άλλωστε όλοι αυτοί έχουν πλήρη ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα και πάγια θέση του Συνδικαλιστικού Κινήματος είναι ότι όλοι όσοι έχουν πλήρη ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα (πολύ δε περισσότερο όταν καλύπτουν και τα ανώτατα όρια ηλικίας της κατηγορίας τους) να αποχωρούν από την ενεργό δράση για να δημιουργούνται προϋποθέσεις νέων προσλήψεων και να δίδεται η δυνατότητα ανανέωσης του δυναμικού της επιχείρησης με νέο προσωπικό. Εξάλλου γνωρίζετε ότι σήμερα επιβαρύνουν και συμπιέζουν το μέσο κατά κεφαλήν ανώτατο όριο αποδοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4024/12 αφού κατέχουν τα ανώτατα μισθολογικά κλιμάκια.
Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπό προϋποθέσεις και εάν συντρέχουν εξαιρετικοί υπηρεσιακοί λόγοι, θα μπορούσε να παραταθεί το όριο ηλικίας των συγκεκριμένων μισθωτών. Ωστόσο αυτό δεν αφορά στο σύνολο των μισθωτών που υπερέβησαν τα προαναφερόμενα όρια ηλικίας πολύ δε περισσότερο όταν πρόκειται για τα λεγόμενα «ψυγεία» και όσους έχουν συνδικαλιστική ιδιότητα.
Κύριε Πρόεδρε
Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέραμε και στη λογική πάντα του να συμβάλουμε προς την κατεύθυνση εξυγίανσης καταστάσεων, αρμονίας στη λειτουργικότητα της επιχείρησης και τήρησης των κανονισμών, ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ σας καλεί να προχωρήσετε σε καταγγελία των συμβάσεων όλων όσων έχουν πλήρη συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα και υπερέβησαν το όριο ηλικίας της κατηγορίας τους αποδεικνύοντας εμπράκτως και τη δική σας πρόθεσή για ανανέωση της επιχείρησης η οποία και αποτελεί βασική αναγκαιότητα.
Για το Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ.Ε.Η. ¨ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ¨
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Αδαμίδης Αθανάσιος Μάστορας

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου