.

Δήμος Κοζάνης: Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 28.01.13Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
28-01-2013

ΗΜΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ

ΩΡΑ
19:00

ΤΟΠΟΣ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ
Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω  τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο,  του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη,  με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:


1.     
Εξειδίκευση θέσεων για υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών Τοπικής Αυτ/σης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας» ΕΣΠΑ 2007-2013
Εισηγητής: κ. Φλώρος Μάρκος, Αντιδήμαρχος Διοίκησης.
2.     
Συγκρότηση των παρακάτω Επιτροπών και Ορισμό των μελών τους
1)«Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων (αρθρ.15 Π.Δ 171/87) αποτελούμενη από δύο Δημοτικούς Συμβούλους με τους αναπληρωτές τους »
2) «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών – Υπηρεσιών  -Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τον αναπληρωτή, σύμφωνα  με  το  άρθρο  67 του Π.Δ/τος  28/80»
3) «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, αποτελούμενης  εκ του δημάρχου, ως Προέδρου και δύο Δημοτικών Συμβούλων
4) «Συγκρότηση τριμελούς   επιτροπής  συμβιβαστικής  επίλυσης  των φορολογικών   διαφορών   και  αμφισβητήσεων »
αποτελούμενης  από  δύο  (2)  Δημοτικούς  Συμβούλους  και από ένα φορολογούμενο  Δημότη  με τον αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρ.7 παρ. 8 του Ν.2307/95.
5) «Ορισμός Προέδρου Δημοτικής επιτροπής παιδείας και καθορισμός του αριθμού  των εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων (επιτρέπονται μέχρι 2 μέλη).»
6) «Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων» , που θα συγκροτηθεί με απόφαση Δημάρχου για το έτος 2013.
7) «Συγκρότηση διαφόρων επιτροπών παραλαβής από υπαλλήλους του Δήμου για προμήθειες με τον  ΕΚΠΟΤΑ:
Εισηγητής: κ. Φλώρος Μάρκος, Αντιδήμαρχος Διοίκησης.

3.     
Έγκριση νυχτερινής απασχόλησης προσωπικού (τακτικού, ΙΔΑΧ,ΙΔΟΧ) και απασχόλησης κατά τις Κυριακές & αργίες για το έτος 2013.
Εισηγητής: κ. Φλώρος Μάρκος, Αντιδήμαρχος Διοίκησης.

4.     
Οριοθέτηση θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για την πώληση παραδοσιακών ειδών.
Εισηγητής: κ. Φλώρος Μάρκος, Αντιδήμαρχος Διοίκησης.

5.     
Έγκριση Παραχώρησης τμήματος κτιρίου Δήμου Κοζάνης επί της οδού Αιανής στο Ειδικό Εργαστήρι
Εισηγητές: : κ.  Μαυροματίδης Δημήτριος  Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης, Ελένη Παφύλη

6.     
Έγκριση Απολογισμού έτους 2012 της Σχολικής Επιτροπής Α’θμιας Εκπαίδευσης
Εισηγητής: Παπαγεωργίου Ιωάννης, αντιδήμαρχος.

7.     
Εγκρίσεις των παρακάτω Αποφάσεων της ΔΕΥΑΚ 1.Απόφαση 239/12  «Παραχώρηση δημοτικής έκτασης 370,81 τα .μ. στη Χαραυγή Κοζάνης Ο.Τ. 73 για κατασκευή Αντλιοστασίου Λυμάτων» 2. Απόφαση 240/2012   «Παραχώρηση δημοτικής έκτασης 439,71 τ.μ. στην περιοχή Πλάτανος – Κακαμάτζα για κατασκευή Αντλιοστασίου Λυμάτων» 3. Απόφαση 242/2012 «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου»
Εισηγητής: κ. Παφίλης Εμμανουήλ Πρόεδρος  ΔΕΥΑΚ.

8.     
ΕΡΓΑ: Α. Επιτροπές 1) Ανακοίνωση επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου «Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Δ. Δ. Μαυροδενδρίου» 2) Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους για το έργο «Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Δ. Δ. Μαυροδενδρίου»3) Ανακοίνωση επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου «Γ’ Βρεφονηπιακός Σταθμός» 4) Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους για το έργο «Γ’ Βρεφονηπιακός Σταθμός»
Β. Εγκρίσεις παρατάσεων προθεσμιών των παρακάτω έργων: 1) «4η παράταση προθεσμίας της 1ης 2ης και 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης και 3η παράταση προθεσμίας της 4ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ¨Κτίριο Βιβλιοθήκης και Εκθεσιακού Χώρου βιβλιοθήκης¨» 2) «2η παράταση της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΄΄ Διαμόρφωση  κοινοχρήστων χώρων στα Ο.Τ. 13,14,16 και 18 περιοχής Εργατικών κατοικιών στη ΖΕΠ Κοζάνης΄΄»  Γ. Εγκρίσεις πρωτοκόλλων Προσωρινής – Οριστικής παραλαβής έργων 1) «Οδοποιία περιοχής Σκρκα – Αγίου Νικάνορα» 2) «Οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας στο Τ.δ. Νέας Νικόπολης» 3) «Βελτίωση οδικού δικτύου στο Τ.Δ. Αλωνακίων Κοζάνης» 4) «Συντήρηση χώρων πρασίνου στη Δημοτική Ενότητα Δημητρίου Υψηλάντη» 5) «Κατασκευή νέου αγωγού τροφοδοσίας Τ.Δ.Αυγής» 6) «Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου Τ11Β στο Τ.Δ. Αγίου Δημητρίου» Δ. Εγκρίσεις μελετών και τρόπος εκτέλεσης έργων 1) «Παρεμβάσεις σε χώρους συνάθροισης κοινού 2013»
Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης

9.     
Έγκριση της 20/12 απόφασης ΔΗΠΕΘΕ για υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΥΠ.ΠΟΤ.- Δήμου Κοζάνης και ΔΗΠΕΘΕ, για την εκπόνηση νέου προγράμματος συνεργασίας των συμβαλλόμενων φορέων
Εισηγήτρια: κ. Καλογερίδου Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ.

10.  
Έγκριση της αριθμ. 33/2012 Α.Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης που αφορά 'Έκδοση εγγυητικής επιστολής”  
Εισηγητής: κ. Κυτίδης Κων/νος Πρόεδρος Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης. 

11.  
Α. Λύση μισθωτικής σύμβασης μετά την με αρ. πρωτ. 60670/19-09-2012 αίτηση της VODAFON της από 13-04-09 σύμβασης για μίσθωση δημοτικής έκτασης στην περιοχή  «Τούμπα Ράχη» Β. Αίτηση της εταιρίας «ΑΤΛΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΨΗΦΙΔΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Ε.Ε.» να υπεισέρθει στη μισθωτική σχέση της εταιρίας «ΑΤΛΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΨΗΦΙΔΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.» με το Δήμο Κοζάνης σύμφωνα με το υπ’ριθμ. 19301/1-2-10 μισθωτήριο συμβόλαιο για εκμίσθωση έκτασης 30.627,30 τ.μ. στη θέση Παλιά Λατομεία στην Τ.Κ. Κοίλων.
Εισηγητής:  Τσανακτσίδης Ευστάθιος , Αντιδήμαρχος

12.  
Αποδοχή διαφόρων ποσών.
Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2012.
Εισηγήτρια: Κος  Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

13.  
Έγκριση χορήγησης:
α) Αδειών Υπηρεσιών διαδικτύου, β) Αδειών Τεχνικών παιγνίων, γ) Παραγωγικών αδειών.
Εισηγητής: κ.  Μαυροματίδης Δημήτριος ,  Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης

14.  
 Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου