.

Στα 9,3 €/MWh το τέλος ΑΠΕ για το Α΄εξάμηνο του 2013 - Όλη η απόφαση της ΡΑΕ

Στα 9,3 €/MWh προσδιόρισε, με σημερινή της απόφαση (1/2013, βλ. εδώ) η ΡΑΕ το μεσοσταθμικό ύψος του ΕΤΜΕΑΡ (γνωστού και ως "τέλος ΑΠΕ") για το α’ εξάμηνο του 2013. Εν γένει, το ύψος του ΕΤΜΕΑΡ θα κυμανθεί το εν λόγω διάστημα από 3,55 ευρώ ανά μεγαβατώρα (στην υψηλή τάση) μέχρι 14,91 (στις λοιπές χρήσης χαμηλής τάσης). Όπως σημειώνει η ανακοίνωση της Αρχής, ο υπολογισμός του ΕΤΜΕΑΡ βασίστηκε:

α) Στις εκτιμήσεις του ΥΠΕΚΑ (επιστολή του Υφυπουργού ΠΕΚΑ κ. Ασ. Παπαγεωργίου προς τη ΡΑΕ της 20.12.2012, αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-166467), όσον αφορά :
i) Το λειτουργικό έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ στο τέλος του 2012, το οποίο προβλέπεται από το ΥΠΕΚΑ να διαμορφωθεί στα 280 εκατ. € περίπου.
ii) Τις αναμενόμενες εισροές εσόδων στον Ειδικό Λογαριασμό το α’ εξάμηνο του 2013, ιδίως από τις δημοπρατήσεις δικαιωμάτων εκπομπών, το τέλος ΕΡΤ και την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης της παρ. Ι.2/1 του ν.4093/2012.
iii) Την προβλεπόμενη διείσδυση των τεχνολογιών ΑΠΕ μέσα στο α’ εξάμηνο του 2013.
β) Το σχεδιασμό του ΥΠΕΚΑ για τη σταδιακή μείωση του ως άνω ελλείμματος, με στόχο το μηδενισμό του στο τέλος του 2014. Ειδικότερα, σε ορίζοντα εξαμήνων, η μείωση του ελλείμματος του 2012 σχεδιάζεται από το ΥΠΕΚΑ να γίνει ως εξής :
1ο εξάμηνο 2013: ~ 5 εκ. € (επιδιώκεται σταθεροποίηση σωρευτικού ελλείμματος)
2ο εξάμηνο 2013: ~ 63 εκ. €
1ο εξάμηνο 2014: ~ 75 εκ. €
2ο εξάμηνο 2014: ~ 138 εκ. €

ΣΥΝΟΛΟ: ~ 280 εκ. €
γ) Την Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.290/08.01.2013, με την οποία, σε συνέχεια της σχετικής γνωμοδότησης της ΡΑΕ (Γνώμη ΡΑΕ 11/2012), καθορίστηκε νέα μεθοδολογία επιμερισμού του ΕΤΜΕΑΡ στις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών, με ειδικότερη μεταβατική εφαρμογή (μεθοδολογία) για το α΄ εξάμηνο του 2013.
Αναλυτικότερα, οι νέες χρεώσεις του ΕΤΜΕΑΡ ανά κατηγορία πελατών, για το α’ εξάμηνο του 2013, έχουν ως εξής:

Κατηγορία Πελατών Μοναδιαία χρέωση
(€/MWh)
Υψηλής Τάσης (ΥΤ) 3,55
Αγροτικής χρήσης ΜΤ 5,57
Λοιπές χρήσεις ΜΤ 7,76
Αγροτικής χρήσης ΧΤ 6,48
Οικιακής χρήσης ΧΤ 9,53
Λοιπές χρήσεις ΧΤ 14,91

Από την εφαρμογή των νέων αυτών χρεώσεων, προκύπτουν οι εξής ποσοστιαίες μεταβολές:

  • Για τους πελάτες που συνδέονται στην υψηλή τάση, οι μοναδιαίες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ μειώνονται κατά 22%, σε σχέση με τις τρέχουσες χρεώσεις.
  • Για τους πελάτες που συνδέονται στη μέση τάση, οι μοναδιαίες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ αυξάνονται κατά 8%, σε σχέση με τις τρέχουσες χρεώσεις.
  • Για τους οικιακούς πελάτες, η επίπτωση της αύξησης του ΕΤΜΕΑΡ στο συνολικό λογαριασμό τους είναι σημαντικά μικρότερη από 1%, και συγκεκριμένα μεταξύ 0,4% και 0,8%, ανάλογα με την κατανάλωση.
Πηγη: energia.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου