.

ΡΑΕ: Προκηρύχθηκε ο κοστολογικός έλεγχος της ΔΕΗ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
με Αντικείμενο Έργου:

«Κοστολογικός έλεγχος / συγκριτική αξιολόγηση του κόστους της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.) και των θυγατρικών της σε Σύστημα και Δίκτυο (ΑΔΜΗΕ Α.Ε. & ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.). Προτάσεις στρατηγικής και ρυθμιστικών μέτρων για την επίτευξη του υφιστάμενου περιθωρίου βελτίωσης του κόστους αυτού. Συναφής οδικός χάρτης / χρονοδιάγραμμα»
CALL FOR ORDINARY OPEN TENDER WITH THE CRITERION OF THE MOST ECONOMICALLY ADVANTAGEOUS OFFER FOR THE SELECTION OF A CONTRACTOR
With project scope:
«Cost benchmarking of the Public Power Corporation (PPC S.A.) and its network subsidiaries (ADMIE S.A. & DEDDIE S.A.). Strategic recommendations on their cost improvement potential and roadmap»

Τεύχος προκήρυξης (ελληνικά) / Tender call in english

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου