.

«Κίτρινη κάρτα» για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Ένα βήμα πριν από την παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο βρίσκε­ται η Ελλάδα για το θέμα της ενεργει­ακής απόδοσης κτιρίων. Ειδικότερα το δίκτυο RE+D Magazine δημοσίευ­σε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από 4 χώρες της Ε.Ε., μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, να της κοινο­ποιήσει τα μέτρα, που έλαβαν για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.
Η Επιτροπή απέστειλε στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ιταλία και την Πορτογαλία αιτιολογημένες γνώμες (πρόκειται για δεύτερο στάδιο προδικαστικής διαδικασίας), με τις οποίες τις καλεί να της κοινοποιήσουν τα μέτρα που έλαβαν για την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την ενεργει­ακή απόδοση των κτιρίων. 
Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν και να εφαρμόσουν ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση για τα νέα και τα υφιστάμενα κτίρια, να διασφα­λίσουν την πιστοποίηση της ενεργει­ακής απόδοσης των κτιρίων και να απαιτήσουν την τακτική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλι­ματισμού. Αξίζει να αναφερθεί ότι η σχετική προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στην εθνική νομοθε­σία των κρατών μελών έληξε στις 9 Ιουλίου 2012. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν συμμορφωθούν, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο. Πολύ δύσκολα θα μπορέσει η Ελλά­δα να πείσει ότι μπορεί να εναρμονι­στεί με την κοινοτική οδηγία αν και ο ΝΟΚ δημιουργεί βάσιμες ελπίδες ότι από εδώ και στο εξής τα κτίρια που θα κτίζονται θα πληρούν τις προδι­αγραφές ενός ενεργειακά σωστού ακινήτου.
Η οδηγία ορίζει επίσης ότι τα κράτη μέλη πρέ­πει να διασφαλί­σουν ότι, έως το 2021, όλα τα νέα κτίρια θα είναι «κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανά­λωση ενέργειας».
Πηγη: Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου