.

ΔΕΗ: Ενέργεια για το περιβάλλον

ΔΕΗ: Ενέργεια για το περιβάλλον
Την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που απορρέουν από τις δρασητριότητές της έχει στόχο η ΔΕΗ, ο μεγαλύτερος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας και η μεγαλύτερη βιομηχανία στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και εφαρμόζει την κοινοτική και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Η εξόρυξη του λιγνίτη και η λειτουργία των σταθμών παραγωγής, σχετίζονται με μια σειρά περιβαλλοντικών επιδράσεων στο φυσικό και στο αστικό τοπίο. Αναγνωρίζοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η ΔΕΗ στοχεύει στην πρόληψη αλλά και στην αποκατάσταση των προβλημάτων που ανακύπτουν από τις δραστηριότητές της.
Για το σκοπό αυτό μελετά και υλοποιεί δράσεις και πρωτοβουλίες, που πολλές φορές είναι πέραν των απαιτήσεων της νομοθεσίας, αποδεικνύοντας εμπράκτως τον περιβαλλοντικό της προσανατολισμό. Η περιβαλλοντική στρατηγική της είναι εναρμονισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 (20% Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 20% εξοικονόμηση ενέργειας, 20% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου) και τις θεσμικές παρεμβάσεις για την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στρατηγική της ΔΕΗ
Ακόμη και σ' αυτή τη δύσκολη για τη χώρα οικονομική συγκυρία, η εταιρεία πραγματοποιεί τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές επενδύσεις στην Ελλάδα, τόσο με την κατασκευή νέων υπερσύγχρονων μονάδων, όσο και με τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των εν λειτουργία μονάδων της. Όλες οι νέες μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις και οι περιβαλλοντικές της επιδόσεις υλοποιούνται με την αξιοποίηση της βέλτιστης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
Η εστίαση στην προστασία του περιβάλλοντος δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά απόλυτη προτεραιότητα για την μεγαλύτερη εταιρεία ενέργειας στην Ελλάδα.
Οι προσπάθειες αυτές απέδωσαν συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα σε όλες τις περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων της ηλεκτροπαραγωγής, όπως:
 • δραστική μείωση των εκπομπών συμβατικών ατμοσφαιρικών ρύπων και στερεών-υγρών αποβλήτων
 • μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,
 • εξοικονόμηση ενέργειας και αποδοτικότερη χρήση πρώτων υλών,
 • ευαισθητοποίηση του προσωπικού,
 • μαζική ανακύκλωση υλικών κλπ.
Το Περιβαλλοντικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Οι βασικές κατευθύνσεις του Περιβαλλοντικού Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΔΕΗ περιλαμβάνουν:
 • Πρόγραμμα επενδύσεων για νέες θερμοηλεκτρικές μονάδες σύγχρονης τεχνολογίας και υψηλού βαθμού απόδοσης για την αντικατάσταση παλαιών μονάδων παραγωγής.
 • Εντατικότερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Περαιτέρω αξιοποίηση του υδροδυναμικού της χώρας με την κατασκευή νέου μεγάλου υδροηλεκτρικού σταθμού.
 • Κατασκευή υδροηλεκτρικού σταθμού σε συνδυασμό με την ανάπτυξη αιολικής ενέργειας, αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό την παραγωγή ενέργειας από ανεμογεννήτριες.
 • Ενίσχυση της περιβαλλοντικής διαχείρισης στους σταθμούς παραγωγής και τα ορυχεία με την πιστοποίηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2004 (πχ θερμικοί σταθμοί Αθερινόλακκου, Αγίου Γεωργίου, Χανίων, Μεγαλόπολης Β', κλπ υδροηλεκτρικοί σταθμοί Αχελώου, Νέστου και Λάδωνα).
 • Υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων και επενδύσεων για βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των υφιστάμενων θερμοηλεκτρικών μονάδων με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.
 • Προώθηση πρόσθετων δράσεων εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας, τόσο στην παραγωγή, όσο και στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας (τηλεθέρμανση πόλεων, ορθολογική χρήση κλιματιστικών, παροχή υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας από τον φωτισμό των οδών σε συνεργασία με Δήμους της χώρας κ.ά.).
 • Βελτίωση της περιβαλλοντικής λειτουργίας των ορυχείων και υλοποίηση εξειδικευμένων μελετών για την αποκατάσταση των εδαφών (δημιουργία δασικών βλαστήσεων, απόδοση και αξιοποίηση εκτάσεων για αγροτική χρήση, αναψυχή κ.λπ.).
 • Εφαρμογή αποδοτικών τεχνολογιών καύσης λιγνίτη και συμμετοχή σε καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα για τη δέσμευση και αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα.
 • Μείωση της παραγωγής, αξιοποίηση και διαχείριση των κάθε είδους αποβλήτων από όλες τις δραστηριότητες της ΔΕΗ, σύμφωνα με την σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία.
 • Ευρύ πρόγραμμα ανακύκλωσης. Η εταιρία αξιοποιεί την έρευνα και την τεχνολογία για να παράγει καθαρή ενέργεια με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.
  Μελέτη και ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε εναλλακτικούς κλάδους παραγωγής ηλεκτρισμού, όπως τα υβριδικά συστήματα και τα βιοκαύσιμα.
Πηγη: imerisia.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου