.

Εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών και μονάδων βιομάζας ή βιοαερίου: Το νομικό πλαίσιο

Ο πρόσφατα ψηφισθείς Νόμος 4203/2013 (ΦΕΚ Α’ 235/01.11.2013) περιλαμβάνει ρύθμιση, η οποία αφορά στη δρομολόγηση της υλοποίησης προγράμματος εγκατάστασης μικρών ανεμογεννητριών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ ως διαχειριστή μη διασυνδεδεμένων νήσων, από 15.01.2014 οι ενδιαφερόμενοι για την εγκατάσταση μικρών αιολικών σταθμών, ισχύος έως και 50 kW (οι οποίοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής), δύνανται να υποβάλλουν αιτήσεις με τα αναγκαία δικαιολογητικά για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης στη Διεύθυνση Διαχείρισης Νήσων του ΔΕΔΔΗΕ.

Σημειώνεται στο σημείο αυτό, ότι η εγκατάσταση των μικρών ανεμογεννητριών που συνδέονται στο δίκτυο γίνεται αποκλειστικά στο πλαίσιο Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης μικρών ανεμογεννητριών, το οποίο καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία πρέπει να εκδωθεί έως την 30.6.2014. Η υπουργική αυτή απόφαση θα καθορίζει μεταξύ άλλων την αδειοδοτική διαδικασία στην οποία περιλαμβάνεται και o τρόπος της υποβολής των σχετικών αιτήσεων, η τιμολόγηση της παραγόμενης ενέργειας και η τυχόν διαφοροποίησή της σε σχέση με αυτή που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3468/2006, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως την ισχύ του σταθμού και τη γειτνίασή του με το δίκτυο, το περιεχόμενο των συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του ως άνω Ειδικού Προγράμματος. Επισημαίνεται περαιτέρω, ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 4203/2013 δεν ικανοποιούνται περισσότερα από δύο αιτήματα για προσφορά σύνδεσης ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ανά φορείς στη μετοχική ή εταιρική σύνθεση των οποίων συμμετέχει το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με ποσοστό άνω του 50%. Επίσης δεν ικανοποιούνται αιτήματα για σταθμούς, για τη σύνδεση των οποίων απαιτείται, σε ευθεία απόσταση, ανάπτυξη νέου δικτύου μέσης τάσης μήκους άνω των χιλίων μέτρων.
Εν κατακλείδι, αξίζει να επισημανθεί ως προς τα διαθέσιμα περιθώρια εγκατεστημένης ισχύος για μικρές ανεμογεννήτριες ανά αυτόνομο νησιωτικό σύστημα, ότι αυτά καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. 2237/2010 Απόφαση της ΡΑΕ, η οποία περιλαμβάνει και πρόβλεψη μέγιστης ισχύος ανά σταθμό για τον οποίο μπορεί να υποβληθεί αίτηση στο αντίστοιχο νησιωτικό σύστημα.
Τέλος, παρά την απουσία αντίστοιχης διάταξης στο Ν. 4203/2013 για τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο βιομάζα, βιοαέριο ή βιοκαύσιμα, ο ΔΕΔΔΗΕ ως Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων, ανακοίνωσε ότι, από 08.01.2014 οι ενδιαφερόμενοι για εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας, βιοαερίου ή βιοκαυσίμων, οι οποίοι διαθέτουν άδεια παραγωγής ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3851/2010, όπως ισχύει, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις με τα αναγκαία δικαιολογητικά, για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης στη Διεύθυνση Διαχείρισης Νήσων του ΔΕΔΔΗΕ. Για σταθμούς οι οποίοι διαθέτουν άδεια παραγωγής, θα πρέπει να υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 4 της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΑΝ/Δ6/Φ1/οικ.13310/2007. Ως προς το θέμα του καθορισμού των περιθωρίων εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών παραγωγής της πιο πάνω κατηγορίας ανά νησιωτικό σύστημα, αναμένονται τα αποτελέσματα μελέτης, η οποία έχει ανατεθεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, προκειμένου, μετά από την αναγκαία επεξεργασία, να σταλεί στη ΡΑΕ για έγκριση η σχετική Εισήγηση του Διαχειριστή και να εκδοθεί η προβλεπόμενη από το Ν. 3851/2010 Απόφαση της Αρχής.
Επιμέλεια: «Μεταξάς & Συνεργάτες – Δικηγόροι & Νομικοί Σύμβουλοι» (www.metaxaslaw.gr)- Αναδημοσίευση: energypress.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου