.

ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας: Συνεδρίαση Δ.Ε. 26.10.2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24η ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
ΤΡΙΤΗ 26-10-2010 ΩΡΑ: 8:00 – 9:00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.
α) Συνάντηση Προέδρων Περιφερειακών Τμημάτων Τ.Ε.Ε., Παρασκευή 22-10-2010.
β) Προσφυγή ΕΜΔΥΔΑΣ για τον Οργανισμό Ν.Α. Καστοριάς.
γ) Επιστολή Υπουργείου Εργασίας για στελέχωση του ΕΤΑΑ- Τομέα Μηχανικών με ιατρικό προσωπικό.
δ) Επιστολή ΕΜΔΥΔΑΣ Στερεάς Ελλάδας για τα σχέδια Π.Δ. για οργανισμό αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
ε) Επιστολή Τ.Ε.Ε. Τμήματος Κέρκυρας για οργανισμό Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
στ) Επιστολές ΤΕΕ Θράκης, Δυτικής Ελλάδας και Ανατολικής Μακεδονίας για μισθοδοσία υπαλλήλων Π.Τ. ΤΕΕ και αποζημιώσεις συλλογικών οργάνων ΤΕΕ.
ζ) Επιστολή ΥΠΕΚΑ για την αναγνώριση ισοτιμίας τίτλου σπουδών πτυχίου 5ετούς διάρκειας με μεταπτυχιακά (τα παραπάνω πτυχία δεν αποτελούν μεταπτυχιακά διπλώματα).
η) Συμπληρωματική εγκύκλιος για την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
θ) Συνάντηση Προέδρου Συλλόγου Εργαζομένων ΤΕΕ με τον Πρόεδρο της Δ.Ε. ΤΕΕ.

2. Έγκριση δαπανών.

3. Συμμετοχή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. σε πρόγραμμα Interreg.

4. Αίτηση κ. Αθανασιάδη για διακοπή πραγματογνωμοσύνης που είχε αιτηθεί και επιστροφή χρημάτων.

Ο Πρόεδρος

Δ. Μαυροματίδης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου