.

Αλλαγές στα όρια ισχύος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Πηγή:Τα Νέα
Με απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος, αυξάνονται κάποια από τα όρια ισχύος των διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και απελευθερώνονται κάποια, ενώ, παράλληλα, τροποποιείται η διαδικασία αναστολής έτσι ώστε η ενδεχόμενη ενεργοποίηση της να βασίζεται σε απόλυτα αντικειμενικά και μετρήσιμα στοιχεία και να μην καταλαμβάνει έργα που η διαδικασία αδειοδότησης τους έχει ωριμάσει ικανοποιητικά.
Συγκεκριμένα, το όριο ισχύος των μικρών υδροηλεκτρικών για το 2014 αυξάνεται από τα 250 στα 300 MW. Τα φωτοβολταϊκά έργα του Ειδικού Προγράμματος για τις Στέγες και τα έργα ηλεκτροπαραγωγής από γεωθερμική ενέργεια δεν υπόκεινται πλέον σε διαδικασία αναστολής. Με τον τρόπο αυτό τονίζεται ότι τα έργα αυτά έχουν σημαντική προτεραιότητα στον σχεδιασμό του ΥΠΕΚΑ και αυξάνεται, εμμέσως, το όριο ισχύος των φωτοβολταϊκών και των γεωθερμικών σταθμών στους χρονικούς ορίζοντες 2014 και 2020.
Η ενεργοποίηση της διαδικασίας αναστολής, η οποία εξακολουθεί να παραμένει δυνητική και όχι υποχρεωτική, βασίζεται πλέον στο απόλυτα αντικειμενικό και μετρήσιμο στοιχείο της συνολικής ισχύος των υπογεγραμμένων από το ΔΕΣΜΗΕ και τη ΔΕΗ συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Με τον τρόπο αυτό στέλνεται ένα καθαρό μήνυμα στην αγορά ότι η όποια αναστολή αδειοδότησης δεν αποτελούσε και δεν αποτελεί επενδυτικό κίνδυνο, αφού είναι απόλυτα προβλέψιμη και δεν θέτει σε αμφιβολία έργα που έχουν ήδη λάβει άδεια παραγωγής ή δεσμευτικούς όρους σύνδεσης, στην περίπτωση των εξαιρέσεων.

ΘΕΜΑ: Απόφαση για την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος
και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων
τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης β) της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του
ν.3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και
λοιπές διατάξεις» (Α’ 129), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν.3851/2010
«Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α’ 85),
2. τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του ν.3851/2010 (Α’ 85),
3. τον ν.3775/2009 «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες
Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες
διατάξεις» (Α’ 122) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 9,
4. το π.δ. 63/2005 “Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα” (Α’ 98) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 90,
5. το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας» (Α’ 168), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 191/1996 (Α’ 154), σε
συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 (Α’ 19) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού,
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης»,
όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού» (Α’ 85),
6. το π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 214),
7. το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»
(Α’ 221),
8. το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και
τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (Α’ 56),
Αθήνα, 01 Οκτωβρίου 2010
Αρ. Πρωτ.: A.Y./Φ1/οικ.19598
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
Σελίδα 2 από 3
9. την απόφαση του Πρωθυπουργού 2876/7.10.2009 “Αλλαγή τίτλου Υπουργείων”
(Β’ 2234),
10. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον
Κρατικό Προϋπολογισμό,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Επιδιωκόμενη Αναλογία Εγκατεστημένης Ισχύος
1. Η επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος ανά τεχνολογία Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και κατηγορία παραγωγού και η κατανομή της στο χρόνο
καθορίζονται στον ακόλουθο πίνακα, με χρονικό ορίζοντα τα έτη 2014 και 2020:
2014 2020
Υδροηλεκτρικά 3700 4650
Μικρά (0-15MW) 300 350
Μεγάλα (>15MW) 3400 4300
Φωτοβολταϊκά 1500 2200
Εγκαταστάσεις από επαγγελματίες αγρότες της
περίπτωσης (β) της παρ.6 του άρθ.15 του
ν.3851/2010
500 750
Λοιπές Εγκαταστάσεις 1000 1450
Ηλιοθερμικά 120 250
Αιολικά (περιλαμβανομένων θαλασσίων) 4000 7500
Βιομάζα 200 350
Πίνακας 1. Όρια εγκατεστημένης ισχύος (MW) ανά τεχνολογία Α.Π.Ε. και κατηγορία παραγωγού
2. Τα όρια εγκατεστημένης ισχύος του παραπάνω πίνακα αναθεωρούνται σύμφωνα με
τις διατάξεις της περίπτωσης β) της παρ.3 του άρθρου 1 του ν.3468/2006, η οποία
προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν.3851/2010. Ως εγκατεστημένη ισχύς θεωρείται το
σύνολο της ισχύος των σταθμών παραγωγής σε κανονική και δοκιμαστική λειτουργία.
Άρθρο 2
Αναστολή Διαδικασίας Αδειοδότησης
1. Πριν την αναθεώρηση της παρούσας, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη της περίπτωσης β)
της παρ.3 του άρθρου 1 του ν.3468/2006, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 1 του
ν.3851/2010, είναι δυνατόν να αναστέλλεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. του άρθρου 20
του ν.3468/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η διαδικασία αδειοδότησης ανά
τεχνολογία ή/και ανά κατηγορία παραγωγού. Η απόφαση δύναται να εκδοθεί εφόσον η
συνολική ηλεκτρική ισχύς των έργων που έχουν υπογράψει σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας με τον αρμόδιο διαχειριστή υπερβεί το αντίστοιχο όριο ισχύος του Πίνακα 1 του
άρθρου 1.
2. Από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 αναστέλλεται: α) η υποβολή
νέων αιτημάτων για άδεια παραγωγής στη ΡΑΕ, καθώς και η εξέταση εκκρεμουσών
αιτήσεων για άδεια παραγωγής, β) η υποβολή νέων αιτημάτων στον αρμόδιο
διαχειριστή για έργα εξαιρούμενα από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, καθώς
και η εξέταση από τον αρμόδιο διαχειριστή εκκρεμούντων αιτημάτων για προσφορά
σύνδεσης έργων εξαιρουμένων από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής.
Σελίδα 3 από 3
3. Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που έχουν ήδη λάβει άδεια
παραγωγής, καθώς και σταθμοί που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας
παραγωγής και έχουν λάβει δεσμευτικούς όρους σύνδεσης από τον αρμόδιο διαχειριστή,
συνεχίζουν κανονικά την αδειοδοτική τους διαδικασία και μετά τη δημοσίευση της
απόφασης της παραγράφου 1.
4. Η ισχύς των έργων που έχουν ενταχθεί σε διαδικασία ταχείας αδειοδότησης (fast
track) κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν.3775/2009 όπως αυτή προβλέπεται στις
κείμενες διατάξεις, καθώς και η ισχύς φ/β έργων που εντάσσονται στο Ειδικό
Πρόγραμμα Στεγών ή έργων ηλεκτροπαραγωγής από γεωθερμική ενέργεια δεν
συνυπολογίζεται κατά την εκτίμηση της ενδεχόμενης υπερκάλυψης των ορίων ισχύος
του πίνακα του άρθρου 1. Τα έργα αυτά δεν υπόκεινται σε διαδικασίες αναστολής,
ανεξαρτήτως τεχνολογίας ή κατηγορίας παραγωγού.
5. Κατά τη διαδικασία της αναθεώρησης είναι δυνατή, κατόπιν εισήγησης της Υπηρεσίας
Α.Π.Ε., η άρση της αναστολής υποβολής και εξέτασης αιτημάτων, εφόσον μετά από νέα
εκτίμηση των δεδομένων κριθεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης
για την τεχνολογία ή την κατηγορία τεχνολογίας ή παραγωγών για την οποία είχε
εκδοθεί απόφαση αναστολής. Στην περίπτωση αυτή, προτεραιότητα αδειοδότησης έχουν
οι αιτήσεις των οποίων η διαδικασία είχε ανασταλεί.
Σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα άρσης της αναστολής εξετάζεται εκ νέου ανά διετία
στο πλαίσιο της αναθεώρησης κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ.3 του
άρθρου 1 του ν.3468/2006, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν.3851/2010.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η Υπουργός
Τίνα Μπιρμπίλη

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου