.

Παρουσίαση Μελέτης ΣΕΗΕ – ΙΟΒΕ για τις επιδράσεις και αναγκαίες προσαρµογές για τη µεγάλης κλίµακας διείσδυση των Α.Π.Ε. στην ηλεκτροπαραγωγή

Παρουσίαση Μελέτης ΣΕΗΕ – ΙΟΒΕ για τις επιδράσεις και αναγκαίες προσαρµογές για τη µεγάλης κλίµακας διείσδυση των Α.Π.Ε. στην ηλεκτροπαραγωγή
Την Τρίτη 5 Ιουλίου 2011 ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Ηλεκτρισµού Ελλάδος (ΣΕΗΕ) και το Ιδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) παρουσίασαν σε εκδήλωση, που έλαβε χώρα στο αµφιθέατρο ΕΡΜΗΣ του ΕΒΕΑ, τη µελέτη που εκπόνησε το ΙΟΒΕ για λογαριασµό του ΣΕΗΕ µε θέµα «Επιδράσεις και αναγκαίες προσαρµογές για τη µεγάλης κλίµακας διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή».
Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του ΣΕΗΕ καθηγητής κ. Νίκος Χατζηαργυρίου, ο οποίος µίλησε για τους στόχους και τις δραστηριότητες του Συνδέσµου, το πλαίσιο της συνεργασίας του µε το ΙΟΒΕ και τη σηµασία του συγκεκριµένου θέµατος ως αντικειµένου µελέτης.
Ο κ. Χατζηαργυρίου ανέφερε ότι ο ΣΕΗΕ ιδρύθηκε το 2008, µε πρωτοβουλία της ΔΕΗ και ανεξάρτητων παραγωγών και προµηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, µε σκοπό την εκπροσώπηση και προάσπιση των συµφερόντων του κλάδου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Σηµείωσε ότι µέλη του Συνδέσµου είναι οι µεγαλύτερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο από συµβατικά καύσιµα όσο και από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, στις εισαγωγές/ εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας και στην εµπορία στους τελικούς πελάτες µε συνολική εγκατεστηµένη ισχύ 13.816 MW και συνολική διακινηθείσα ενέργεια 54.068 GWh το 2009. Ο Σύνδεσµος εκπροσωπεί την Ελλάδα ως µέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Ηλεκτρικής Βιοµηχανίας EURELECTRIC (Union of the Electricity Industry).
Ο κ. Χατζηαργυρίου παρουσίασε το πλαίσιο αρχών και δράσης του Συνδέσµου, µε έµφαση στις στρατηγικές προτεραιότητες και άξονες δράσης για την ενεργειακή πολιτική, την αγορά ενέργειας και τις ΑΠΕ. Αναφέρθηκε επίσης στις επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες µελών του ΣΕΗΕ που προωθούν τους στόχους του Συνδέσµου, όπως:
• Απόσυρση παλαιών, ρυπογόνων λιγνιτικών µονάδων 2.200MW, σταδιακά έως το 2016.
• Προγραµµατισµός λιγνιτικών µονάδων νέας τεχνολογίας µε υψηλή απόδοση και µειωµένες εκποµπές ρύπων (Πτολεµαΐδα V ~600MW).
• Ένταξη θερµικών µονάδων φυσικού αερίου µε µειωµένες εκποµπές CO2: Αλιβέρι V 417MW (2012), Μεγαλόπολη V 811MW (2013).
• Μεγάλα έργα ΑΠΕ (αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα).
• Δηµιουργία Ανεξάρτητων Διαχειριστών Μεταφοράς και Διανοµής.
• Διασύνδεση Κυκλάδων, νησιών Βορείου Αιγαίου και Κρήτης µε το ηπειρωτικό σύστηµα.
• Εξοικονόµηση ενέργειας µε την εγκατάσταση έξυπνων δικτύων και διεσπαρµένης παραγωγής.

Ο κ. Χατζηαργυρίου ανέφερε ότι καθώς η µεγάλης κλίµακας ανάπτυξη των ΑΠΕ είναι εθνική προτεραιότητα και αποτελεί απαραίτητο πυλώνα της αναδιάρθρωσης του ενεργειακού συστήµατος, ο ΕΣΗΕ, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, θεώρησε σκόπιµη τη διερεύνηση των απαιτούµενων προσαρµογών του συστήµατος ηλεκτροπαραγωγής και µεταφοράς, καθώς και των οικονοµικών επιδράσεων από την συνολική αναδιάρθρωση του ηλεκτρικού συστήµατος. Τη συγκεκριµένη µελέτη, η οποία είναι η εκτενέστερη και πλέον ολοκληρωµένη εργασία αυτού του τύπου στην Ελλάδα, ανέλαβε να φέρει εις πέρας το ΙΟΒΕ
Στη συνέχεια απηύθυνε χαιρετισµό ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, καθηγητής κ. Γιάννης Στουρνάρας, τονίζοντας ότι η επίτευξη της µεγάλης κλίµακας διείσδυσης των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή αποτελεί εκτός από υποχρέωση και µια σηµαντική ευκαιρία, η οποία για να υλοποιηθεί απαιτεί σχέδιο, οργάνωση, πόρους, συνέπεια και συνέχεια στην πολιτική.
Ο κ. Στουρνάρας επισήµανε ορισµένες από τις σηµαντικές διαστάσεις της στροφής προς τις ΑΠΕ, όπως η βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού, η µείωση της ενεργειακής εξάρτησης και η µερική τουλάχιστον αντιστάθµιση των κινδύνων από τη µεταβλητότητα των διεθνών τιµών των καυσίµων.
Ανέφερε επίσης ότι η ανάπτυξη των ΑΠΕ αποτελεί ευκαιρία για τόνωση της εγχώριας οικονοµικής δραστηριότητας, η οποία θα είναι ακόµα πιο σηµαντική εφόσον επιδιωχθεί και επιτευχθεί η µεγιστοποίηση της εγχώριας προστιθέµενης αξίας από τις αναγκαίες επενδύσεις σε παραγωγικό δυναµικό και υποδοµές δικτύων.
Ακολούθησε η αναλυτική παρουσίαση της µεθοδολογίας των αποτελεσµάτων και των συµπερασµάτων της µελέτης από τον κ. Svetoslav Danchev, Υπεύθυνο της Μονάδας Παρακολούθησης και Ανάλυσης του Τοµέα Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΙΟΒΕ.
Ο κ. Danchev ανέφερε ότι στο πλαίσιο της µελέτης αναπτύχθηκαν συνολικά έξι σενάρια, τα οποία διαφέρουν ως προς την έκταση της διασύνδεσης του συστήµατος (µόνο Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο ή όλα τα νησιά), τις επιπλέον δυνατότητες αντλησιοταµίευσης (0, 365 MW ή 865 MW), τις επιπλέον διεθνείς διασυνδέσεις (0 ή 1 GW), την οικονοµική ανάπτυξη (στασιµότητα, επικρατέστερο σενάριο ή υψηλή ανάπτυξη), τις τιµές δικαιωµάτων CO2 (10, 25 ή 35 €/tCO2), τις τιµές φυσικού αερίου, τη διαχρονική εξέλιξη της ζήτησης και την ταχύτητα διείσδυσης των Α.Π.Ε..
Τα κύρια συµπεράσµατα της µελέτης κατά το επικρατέστερο (ενδιάµεσο) σενάριο έχουν ως εξής:
• Για την επίτευξη του στόχου διείσδυσης απαιτούνται 9,1 GW νέας ισχύος Α.Π.Ε. το 2020
• Το εκδηλωθέν επενδυτικό ενδιαφέρον επαρκεί για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Ωστόσο, πρέπει να ξεπεραστούν σηµαντικά εµπόδια στη χρηµατοδότηση, στις αδειοδοτικές διαδικασίες, στην πρόσβαση στα δίκτυα, στο χωροταξικό και στην κοινωνική αποδοχή.
• Η µεγάλη διείσδυση των Α.Π.Ε. δεν οδηγεί σε αύξηση της εύλογης χρέωσης καταναλωτή, µετά την κατάργηση της δωρεάν διάθεσης δικαιωµάτων CO2 το 2013:
¬Η στήριξη των Α.Π.Ε., παρά την αυξανόµενη διείσδυση, εξακολουθεί να αποτελεί σχετικά µικρό µέρος της συνολικής εύλογης χρέωσης καταναλωτή, ήτοι µόλις 3,3% κατά µέσον όρο τη δεκαετία 2011¬20
¬Οι Α.Π.Ε. µειώνουν το κόστος για δικαιώµατα εκποµπών CO2. Παράλληλα µειώνουν την Οριακή Τιµή Συστήµατος και συνεισφέρουν ισχύ στο σύστηµα.
¬Σηµαντικό µέρος του θεσµοθετηµένου κόστους στήριξης Α.Π.Ε. αντιστοιχεί σε κόστος που αποφεύγεται λόγω της διείσδυσης των Α.Π.Ε. Η συνδροµή της ενίσχυσης των Α.Π.Ε. αποτελεί µέρος µόνο (περίπου το 40%) του Ειδικού Τέλους Α.Π.Ε., όπως υπολογίζεται σήµερα.
• Η µεγάλη διείσδυση Α.Π.Ε. κινητοποιεί σηµαντικό ύψος κεφαλαίων, µε ευεργετική επίδραση στην οικονοµική δραστηριότητα και στην απασχόληση, κάτι εξαιρετικά σηµαντικό στην παρούσα συγκυρία. Επιπλέον, βελτιώνει το ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών λόγω της προκύπτουσας µείωσης των εισαγοµένων καυσίµων.
• Η οµαλή ένταξη των Α.Π.Ε. απαιτεί προσαρµογές σε τεχνολογικό, επιχειρηµατικό και ρυθµιστικό επίπεδο στο θερµικό σύστηµα παραγωγής και στη λειτουργία της αγοράς.
• Οι τεχνολογικές δυσκολίες για το σύστηµα µεταφοράς και το δίκτυο διανοµής από την µεγάλη διείσδυση Α.Π.Ε. αντιµετωπίζονται επαρκώς µε την εφαρµογή σύγχρονών τεχνολογιών.
• Η οµαλότερη ενσωµάτωση της µεγάλης διείσδυσης προϋποθέτει την πλήρη υλοποίηση των έργων που σχεδιάζει ο Διαχειριστής του Συστήµατος.

Την παρουσίαση έκλεισε ο Δρ. Σάββας Σεϊµανίδης, µέλος του Δ.Σ. του ΣΕΗΕ, ο οποίος τόνισε ότι, πέραν του ότι η στροφή στις Α.Π.Ε. και η επίτευξη των συγκεκριµένων στόχων διείσδυσής τους στην ηλεκτροπαραγωγή είναι, όπως προκύπτει από τα συµπεράσµατα της µελέτης, και εφικτή και επωφελής για τη χώρα µας, µπορεί να αποτελέσει βασικό πυρήνα των προσπαθειών εξόδου της χώρας από την κρίση.
Η στροφή στις ΑΠΕ και ειδικά στις τεχνολογίες µε πολύ µεγάλη εγχώρια προστιθέµενη αξία (υδροηλεκτρικά, αιολικά πάρκα ¬θαλάσσια κι επίγεια, βιοµάζα, κ.α.) δηµιουργεί ανάπτυξη και χιλιάδες θέσεις εργασίας, προσφέρει φορολογικά έσοδα στο ελληνικό δηµόσιο κι αυξάνει τα έσοδα από εισφορές προς τα χειµαζόµενα ασφαλιστικά ταµεία αλλά και τα έσοδα των δήµων. Ο κ. Σεϊµανίδης επισήµανε, κάνοντας αναφορά και στα βασικά συµπεράσµατα της µελέτης, ότι οι προαναφερόµενες τεχνολογίες είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικές σε επίπεδο τιµών, αν συγκριθούν επί ίσοις όροις µε τις τεχνολογίες συµβατικής ηλεκτροπαραγωγής.
Τόνισε ότι, διαχρονικά, ο τρόπος λειτουργίας του κράτους δεν έχει επιτρέψει την ουσιαστική αξιοποίηση του τεράστιου αυτού δυναµικού. Σηµείωσε ότι αντί να δαπανώνται εκατοµµύρια Ευρώ για να εισάγεται συµβατική ¬ακόµη και πυρηνική ¬ενέργεια, µε αποτέλεσµα τη διαρκή επιβάρυνση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της χώρας µας και του περιβάλλοντος, µπορεί και πρέπει να ενταθεί η αξιοποίηση των δικών µας καθαρών ενεργειακών πόρων, αυξάνοντας έτσι και την εθνική ενεργειακή ασφάλεια κι αυτονοµία.
Τέλος, τόνισε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις µπορούν και πρέπει να διαδραµατίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρεία αξιοποίηση των ΑΠΕ. Όµως, αυτό που θα µπορούσε να γίνει χρόνια πριν, υπό σαφώς καλύτερες οικονοµικές συνθήκες, τώρα είναι πολύ δυσκολότερο να γίνει.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου