.

Προς ψήφιση η κατάργηση των νομίμων - ελαχίστων αμοιβών για τους μηχανικούς (λόγω κατάργησης του ελέγχου τους)

Στο άρθρο 5 &8-9 του προτεινόμενου προς ψήφιση στη βουλή πολυνομοσχεδίου «Επείγουσες Ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» καταργείται η διάταξη του νόμου 3919/2011 "Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων", δηλαδή καταργείται η παρακάτω διάταξη: "β) Η Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε., όταν περιέρχεται στην αντίληψή του περίπτωση συνομολογήσεως από μηχανικό σύμβασης, της οποίας η αμοιβή φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή, τον καλεί εγγράφως να δικαιολογήσει το ύψος της, ζητώντας τις διευκρινίσεις που κρίνει σκόπιμες. Εφόσον οι εξηγήσεις του ενδιαφερομένου δεν κριθούν ικανοποιητικές, το Δ.Σ. του Τ.Ε.Ε. μπορεί να ασκεί πειθαρχική δίωξη κατά τις κείμενες διατάξεις."
Σημειώνεται ότι η αιτιολογική έκθεση του παραπάνω νομοσχεδίου [που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή την Τρίτη 10.01.2012] αναφέρει χαρακτηριστικά ότι :"Με την παράγραφο 1β του άρθρου 7 του ν. 3919/2011 εδίδετο η δυνατότητα στην Δ.Ε του ΤΕΕ, σε περίπτωση συνομολογήσεως από μηχανικό σύμβασης της οποίας η αμοιβή φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή, να το καλεί εγγράφως να δικαιολογήσει το ύψος της. Εν όψει όμως του ότι οι ελάχιστες αμοιβές έχουν καταργηθεί και οι μηχανικοί μπορεί να συνάπτουν συμβάσεις διαμορφώνοντας ελεύθερα τις αμοιβές τους, ο έλεγχος αυτός είναι πλέον περιττός και με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις παραγράφους 8 και 9 ρυθμίζεται το εν λόγω ζήτημα."

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου