.

Τροποποίηση υπουργικής απόφασης του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης - δυνατότητα μεταφοράς πιστώσεων

Παρατίθεται παρακάτω η Υπουργική Απόφαση τροποποίησης του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης αναφορικά με τη μεταφορά πιστώσεων και την προσαρμογή στα νέα δεδομένα του Καλλικράτη σε κείμενο (υπογραμμισμένα τα σημαντικά σημεία της ΥΑ):Αριθ. Δ5ΗΛ/Β/Φ.5.179/θίκ.28485
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/ Φ5.179/17788/ 23.9.2009 υπουργικής απόφασης σχετικά με την Κατανομή, Διάθεση και καταβολή του Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς (ΦΕΚ 1370/ Β/3.10.2005), όπως τροποποιήθηκε με τις με Α.Π. Δ5/ ΗΛ/Β/Φ.5.179/14921/17.7.2006 (ΦΕΚ 1020/Β/2006) και την Δ5/ΗΛ/Β/Φ.5.179/456/οικ.575/08 (ΦΕΚ 12 Β/2008)
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.    Την υπ’ αριθμ. 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234 Β'/2009)
2.    Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.    Το Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 243/2011).
4.    Την με Α.Π. 52306/25.11.2011 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ιωάννη Μανιάτη (ΦΕΚ Β' 2741/25.11.2011).
5.    Την υπ’ αριθμ. 6939/26.11.2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί διορισμού Γ ενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 505 ΥΟΔΔ), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. οικ. 41834/29.9.2011, όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β/2212/4.10.2011).
6.    Τις διατάξεις του Π.Δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 191/1996 (ΦΕΚ 154/Α) σε συνδυασμό με το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α) και το Π.Δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 85/Α).
7.    Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2446/1996 «Περί επιβολής τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών Παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς» (ΦΕΚ 276/Α).
8.    Την με Α.Π. Δ5/ΗΛΒ/Φ5.179/17788/23.9.2005 απόφαση σχετικά με την Κατανομή, Διάθεση και καταβολή του Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς (ΦΕΚ 1370/Β), όπως τροποποιήθηκε με τις με Α.Π. Δ5/ΗΛ/Β/ Φ.5.179/14921/17.7.2006 (ΦΕΚ 1020/Β/2006) και Δ5/ΗΛ/Β/ Φ.5.179/456/οικ.575/08 (ΦΕΚ 12 Β/2008) όμοιες αποφάσεις.
9.    Την ανάγκη προσαρμογής του πλαισίου εφαρμογής των παραπάνω Υπουργικών Αποφάσεων στο νέο χάρτη της Αυτοδιοίκησης και της Δημόσιας Διοίκησης όπως προέκυψε από το Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν. 3852/10).
10.    Την ανάγκη αξιοποίησης του προαναφερόμενου Τέλους στο πλαίσιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης των περιοχών που αφορά.
11.    Το γεγονός ότι η παρούσα αποσκοπεί στην ολοκλήρωση των Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Ε.Α.Π.) της περιόδου 2007  2011.
12.    Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1.    Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/ Β/Φ5.179/17788/
23.9.2005    υπουργικής απόφασης σχετικά με την Κατανομή, Διάθεση και καταβολή του Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.5.179/14921/17.7.2006, και Δ5/ΗΛ/Β/Φ.5.179/456/οικ.575/08 όμοιες αποφάσεις, ως ακολούθως:
α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1  Κατανομή Κονδυλίων από το τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για τη διενέργεια της κατανομής, συνιστάται Επιτροπή Κατανομής αποτελούμενη από:
ί) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως Πρόεδρο.
ίί) Τους δύο Περιφερειάρχες των αντιστοίχων Περιφερειών ή εκπροσώπους τους. 
ιη) Τους τρεις Αντιπεριφερειάρχες των δικαιούχων Περιφερειακών Ενοτήτων ή εκπροσώπους τους.
ιν) Τους δύο Προέδρους των οικείων Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.) ή εκπροσώπους τους. ν) Έναν εκπρόσωπο της Δ.Ε.Η. Α.Ε.
Η Επιτροπή Κατανομής, η οποία συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά κάθε έτος, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, διενεργεί την κατανομή των κονδυλίων που προέρχονται από το Τέλος, σύμφωνα με τη μεθοδολογία διάθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης και ειδοποιεί τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. να καταθέσει στους τρεις Ειδικούς Λογαριασμούς που τηρεί, ένα για κάθε περιφερειακή ενότητα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας, τα αναλογούντα ποσά. Τα απαιτούμενα στοιχεία για τη διενέργεια της κατανομής χορηγούνται με ευθύνη της Δ.Ε.Η. Α.Ε.
Επίσης ελέγχει την τήρηση, την τροφοδότηση και την λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών που τηρεί με ευθύνη της η Δ.Ε.Η. Α.Ε.»
β. Το εδάφιο 7 του άρθρου 3  Ειδικοί Λογαριασμοί, αντικαθίσταται ως εξής:

«Επιτρέπεται η μεταφορά ποσών από μία Δημοτική Ενότητα σε άλλη για την κάλυψη αναγκών έργων που υλοποιούνται σε Δημοτικές Ενότητες του οικείου Δήμου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ποσά που δεν έχουν απορροφηθεί κατά το τέλος της πενταετίας μεταφέρονται στην επόμενη προγραμματική περίοδο.»
γ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5  Παρακολούθηση των Ε.Α.Π., αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Γ ια την παρακολούθηση της πορείας και της απορροφητικότητας των ήδη συμβασιοποιημένων έργων των Ε.Α.Π. συνιστάται Επιτροπή Παρακολούθησης με έδρα την πρωτεύουσα της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας στην περιφέρεια της οποίας βρίσκονται οι, κατά τα ανωτέρω, δικαιούχοι Δημοτικές Ενότητες. Έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η υποβολή εισηγήσεων προς το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο, μετά από αξιολόγηση και ιεράρχηση των υποβαλλόμενων προτάσεων.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δεκαπενταμελής και απαρτίζεται από: α) Τον Αντιπεριφερειάρχη της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ως Πρόεδρο.
β) Δύο Περιφερειακούς Συμβούλους ως εκπρόσωπους της οικείας Περιφέρειας (εκ των οποίων ένας της μείζονος αντιπολίτευσης).
γ) Τρεις αιρετούς εκπροσώπους της τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, που προτείνονται από την οικεία Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.), με απαραίτητη συμμετοχή των ενεργειακών Δήμων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπως προκύπτουν από την εφαρμογή του Ν. 3852/2010. δ) Έναν εκπρόσωπο του ΤΕΕ. ε) Έναν εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου. στ) Έναν εκπρόσωπο του ΓΕΩΤΕΕ. ζ) Έναν εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου (πρώην ΕΒΕ). η) Έναν εκπρόσωπο του Εργατικού Κέντρου (ή των Εργατικών Κέντρων).
θ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. ι) Έναν εκπρόσωπο της Δ.Ε.Η. κ) Έναν εκπρόσωπο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θετικής κατεύθυνσης. λ) Έναν εκπρόσωπο της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Οι παραπάνω εκπρόσωποι ορίζονται από τους οικείους φορείς με τους αναπληρωτές τους.»
δ. Το εδάφιο 7 της παραγράφου 2 του άρθρου 5  Παρακολούθηση των Ε.Α.Π., αντικαθίσταται ως εξής:
«Την ευθύνη για την σύγκληση της Επιτροπής Παρακολούθησης και την προετοιμασία των συνεδριάσεων έχει ο Πρόεδρος αυτής.»
2.    Επί του αποφασιστικού μέρους της υπ’ αριθμ. Δ5/ ΗΛ/Β/Φ5.179/17788/23.9.2005 Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις με Α.Π. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.5.179/ 14921/17.7.2006 και Δ5/ΗΛ/Β/Φ.5.179/456/οικ.575/08 όμοιες αποφάσεις και με την παρούσα απόφαση, όπου ανα φέρονται οι λέξεις Δήμος/οι ή Κοινότητα/ες, αυτές αντικαθίστανται στο εξής από τις λέξεις Δημοτική/ές Ενότητα/ες και όπου αναφέρεται η λέξη Νομός/οί, αυτή αντικαθίσταται στο εξής από τις λέξεις Περιφερειακή/ές Ενότητα/ες.
3.    Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ5.179/ 17788/23.9.2005 υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε  συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.5.179/ 14921/17.7.2006 και Δ5/ΗΛ/Β/Φ.5.179/456/οικ.575/08 όμοιες αποφάσεις.
4.    Η παρούσα απόφαση αφορά στην ολοκλήρωση των Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Ε.Α.Π.) της περιόδου 2007  2011.
5.    Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου