.

ΥΠΕΚΑ: Ηλεκτρονική υπηρεσία ανάρτησης και δημοσίευσης των Πράξεων Χαρακτηρισμού Δασικών Εκτάσεων και των Τοπογραφικών Διαγραμμάτων

Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία από τις 7 Οκτωβρίου, σε  ειδικό δικτυακό τόπο του ΥΠΕΚΑ (http://dp.ypeka.gr/)   η ηλεκτρονική υπηρεσία ανάρτησης  και δημοσίευσης  των  Πράξεων Χαρακτηρισμού Δασικών Εκτάσεων και των Τοπογραφικών Διαγραμμάτων  που τις  συνοδεύουν, καθώς επίσης και των αποφάσεων των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.).

Επισημαίνεται ότι, η διαδικασία ανάρτησης και δημοσίευσης  σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε, μέσω ασφαλούς περιβάλλοντος,  οι πιστοποιημένοι χρήστες - υπάλληλοι των Δασικών Υπηρεσιών της χώρας -  να αναρτούν τις πράξεις χωρίς να απαιτείται να πληκτρολογούν τα στοιχεία ταυτότητας της Διοικητικής Πράξης Χαρακτηρισμού, ούτε να εισάγουν το αρχείο της Απόφασης. Τα στοιχεία αυτά είναι ήδη καταχωρημένα στη  ΔΙΑΥΓΕΙΑ και  αντλούνται αυτόματα από το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα, ενώ ο χρήστης καλείται με απλή και φιλική διαδικασία να εισάγει μόνο το Τοπογραφικό Διάγραμμα της Πράξης.
Ο περιορισμός της «ηλεκτρονικής γραφειοκρατίας και η εξοικονόμηση χρόνου εργασίας με τον εξορθολογισμό  της διαδικασίας ανάρτησης, συντελούν  τα μέγιστα ώστε το ΥΠΕΚΑ να προσφέρει στις Δασικές Υπηρεσίες της χώρας και στους πολίτες μια σύγχρονη, αξιόπιστη και έγκυρη επιχειρησιακά ηλεκτρονική υπηρεσία. 

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου