.

Απόφαση-σταθμός του ευρωδικαστηρίου για τα τιμολόγια ενέργειας

Οι καταναλωτές που προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο στο πλαίσιο της γενικής υποχρέωσης εφοδιασμού πρέπει να ενημερώνονται εγκαίρως, προτού εφαρμοσθεί οιαδήποτε αναπροσαρμογή των τιμολογίων, σχετικά με τους λόγους, τους όρους και την έκταση της αναπροσαρμογής αυτής.

Αυτό προβλέπει απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο επιλήφθηκε δύο διαφορών που αφορούσαν σε πελάτες ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου και προμηθευτές, με αντικείμενο διάφορες αυξήσεις των τιμολογίων μεταξύ των ετών 2005 και 2008 στη Γερμανία.

Το δικαστήριο εξέτασε ειδικότερα μια γερμανική ρύθμιση που καθόριζε τους γενικούς όρους των συμβάσεων για την προμήθεια ενέργειας, οι οποίοι επέτρεπαν στον προμηθευτή να αναπροσαρμόζει μονομερώς τις τιμές του φυσικού αερίου, χωρίς να εκθέτει τους λόγους, τους όρους και την έκταση της αναπροσαρμογής, αλλά παράλληλα επέβαλλε την υποχρέωση ενημέρωσης των πελατών για οποιαδήποτε αύξηση των τιμολογίων και διασφάλιζε το δικαίωμά τους να καταγγείλουν ενδεχομένως τη σύμβασή τους.
Σύμφωνα με το ΔΕΕ οι όροι αυτοί και η εθνική γερμανική ρύθμιση, αντιτίθενται στις οδηγίες 2003/54   για την ηλεκτρική ενέργεια και 2003/55   για το φυσικό αέριο.

Το Δικαστήριο επισημαίνει, ειδικότερα, ότι οι δύο αυτές οδηγίες υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά τη διαφάνεια των συμβατικών όρων.

Το Δικαστήριο κρίνει ότι, πέραν του δικαιώματός τους να καταγγέλλουν τη σύμβαση (δικαίωμα το οποίο κατοχυρώνουν οι οδηγίες σε περίπτωση αναπροσαρμογής των τιμολογίων), οι πελάτες πρέπει, επίσης, να έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν μια τέτοια αναπροσαρμογή.

Προκειμένου να μπορούν να ασκούν πλήρως και ουσιαστικά τα δικαιώματα αυτά και να αποφασίζουν με πλήρη επίγνωση κατά πόσον θα καταγγείλουν τη σύμβαση ή θα προσβάλουν την αναπροσαρμογή της τιμής για την παροχή, οι πελάτες στο πλαίσιο της γενικής υποχρέωσης εφοδιασμού πρέπει να ενημερώνονται εγκαίρως, πριν από την εφαρμογή της αναπροσαρμογής, σχετικά με τους λόγους, τους όρους και την έκταση της αναπροσαρμογής αυτής.

Ως προς το αίτημα περί ελαχιστοποίησης των οικονομικών επιπτώσεων της απόφασης, το Δικαστήριο δεν το έκανε δεκτό και, ως εκ τούτου, δεν προέβη σε περιορισμό των διαχρονικών αποτελεσμάτων της απόφασής του. Συναφώς, το Δικαστήριο παρατηρεί, μεταξύ άλλων, ότι δεν αποδείχθηκε ότι η αμφισβήτηση της εγκυρότητας ορισμένων έννομων σχέσεων που έχουν εξαντλήσει τα αποτελέσματά τους στο παρελθόν θα διατάρασσε αναδρομικά ολόκληρο τον τομέα της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στη Γερμανία. Επομένως, η ερμηνεία των οδηγιών 2003/54 και 2003/55 ισχύει για όλες τις τιμολογιακές αναπροσαρμογές που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο ισχύος των οδηγιών.


0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου