.

Σπάρτακος: Επιστολή στον Αν. Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τις αμοιβές στην ΔΕΗ

Κύριε Υπουργέ

Καταρχάς θα θέλαμε να σας συγχαρούμε και ταυτόχρονα να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο ομολογουμένως δύσκολο έργο που αναλάβατε.

Επί πρόσθετα θέλουμε να καταδείξουμε την πλήρη αντίθεσή μας προς την εξαγγελία στην οποία προχωρήσατε σε σχέση με τις μισθολογικές διατάξεις (του νόμου 3833/2010) που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου στο οποίο προΐσταστε.
Κύριε Υπουργέ
Όπως καλά γνωρίζετε, η Μνημονιακή Κυβέρνηση, με την παρ 1 του άρθρου 2 του Νόμου 3833/2010 όρισε ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών που αφορά «τις πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές που καταβάλλονται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους ή μισθωτούς με σχέση εργασίας Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ και ΟΤΑ, των ενόπλων δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να υπερβαίνουν τις αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται.
Οι άνωθεν διατάξεις έχουν εφαρμογή και για τα αιρετά όργανα ΟΤΑ, τους Διοικητές, Υποδιοικητές, Προέδρους, Αντιπροέδρους και τα Ν.Π.Δ.Δ, τους Προέδρους , αντιπροέδρους και τα μέλη των ανεξάρτητων Διοικητικών αρχών, τους Προέδρους, Αντιπροέδρους και Διευθύνοντες Συμβούλους και τα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων καθώς και το πάσης φύσεως προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από τον κρατικό προϋπολογισμό ή είναι Δημόσιες Επιχειρήσεις κατά την έννοια των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 1 του Νόμου 3429/2005.
Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται οι εταιρείες που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’ του Νόμου 3429/2005 εφόσον το Δημόσιο ή τα Νομικά πρόσωπα που κατέχουν μόνο ή από κοινού ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου μικρότερο του 30%, οι τράπεζες καθώς και οι εταιρείες στις οποίες το Δημόσιο αν και πλειοψηφών μέτοχος δεν ασκεί τη διοίκηση και διαχείρισή τους.
Όπως θα γνωρίζετε, η ΔΕΗ Α.Ε ως Όμιλος υπάγεται στο Κεφάλαιο Β’ του Νόμου 3429/2005. Το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών μαζί με το ΤΑΙΠΕΔ και ορίζει τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής. Είναι σίγουρο ότι δεν ασκεί ούτε  Διοίκηση ούτε Διαχείριση και πολύ περισσότερο (το Ελληνικό Δημόσιο) ΔΕΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙ –την εταιρεία-  από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Είναι μία Επιχείρηση που ανταγωνίζεται άλλες επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού στο πλαίσιο της εφαρμογής των Οδηγιών Απελευθέρωσης της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Παρόλα αυτά η εφαρμογή του Ανωτάτου Ορίου Αποδοχών, εφαρμόστηκε απαρέγκλιτα από την έναρξη ισχύος του Νόμου 3833/2010, παρά την ύπαρξη διασταλτικών ερμηνειών και γνωμοδοτήσεων έγκυρων Νομικών, για το αντίθετο.  (ερμηνείες και γνωμοδοτήσεις τις οποίες και δυνάμεθα να παραθέσουμε).
Κύριε Υπουργέ
Με την ψήφιση του Νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α’) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Νόμου 4046/2012», καθορίστηκε εκ νέου το Ανώτατο όριο αποδοχών-Αμοιβών και ο μισθός του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, από 1.1.2013, διαμορφώθηκε στις 4.750 ευρώ μεικτές αποδοχές.  Γνωρίζεται, δε, ότι ο παραπάνω μισθός αναλύεται ως εξής:
Βασικός Μισθός             3.450 ευρώ
Επίδομα Ευθύνης          1.000 ευρώ
Έξοδα παράστασης       300 ευρώ
                     Σύνολο:     4.750 ευρώ μεικτές αποδοχές.
Από το παραπάνω σύνολο, για τους Γενικούς Γραμματείς και ανάλογα από το ποιους φορείς προέρχονται, (εάν δηλαδή γίνονται ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνονται μόνο με ΦΜΥ), το καθαρό ποσό των αποδοχών είναι 3.600 ευρώ.
Στην περίπτωση τώρα των εργαζομένων στον Όμιλο ΔΕΗ, λόγω των κρατήσεων (Ασφαλιστικών, Αλληλεγγύης, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΟΕΕ, ΦΜΥ) το καθαρό ποσό δεν ξεπερνά τα 2.620 ευρώ.
Σημειώνουμε ότι στη ΔΕΗ εφαρμόζονται ΕΣΣΕ από το 1979 μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε και της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ενώ ισχύει ο ΚΚΠ/ΔΕΗ και το μισθολόγιο από το 1975.
Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι στην μεγαλύτερη Βιομηχανική Επιχείρηση της χώρας που ανταγωνίζεται Επιχειρήσεις Η/Ε, ο μεγαλύτερος μισθός δεν ξεπερνά τις 2.620 ευρώ  και αφορά α) στελέχη της Επιχείρησης και β) εργαζόμενους οι οποίοι εργάζονται 30 χρόνια στους Σταθμούς, στα Ορυχεία και στα Δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής του Ομίλου (επί 24 ώρες ημερησίως, 30 ημέρες το μήνα, 365 ημέρες το χρόνο και μάλιστα κάτω από τις πλέον αντίξοες και επικίνδυνες συνθήκες και καταστάσεις).
Εύκολα λοιπόν διαπιστώνει κάποιος ότι ο μισθός αυτός και ο μισθός στελεχών αντίστοιχων ανταγωνιστικών εταιρειών,  αφορούν ποσά τα οποία σαφώς και ΔΕΝ μπορούν να συγκριθούν.
Επιπρόσθετα, με την επιβολή του Νόμου 4024/2011(από 1.11.2011) έγιναν μειώσεις στους μισθούς των εργαζομένων που ξεπέρασαν μεσοσταθμικά το 35% των μισθών του 2009, μειώνοντας τη συνολική μισθοδοσία κατά 820 εκ. ευρώ.
Κύριε Υπουργέ
Η δήλωση - πρόθεση της κυβέρνησης για περαιτέρω μείωση του μισθού των Γενικών Γραμματέων θα συμπαρασύρει αυτόματα και τους μισθούς των εργαζομένων στον Όμιλο ΔΕΗ με καταστροφικά αποτελέσματα για τις εταιρίες του Ομίλου και τους εργαζόμενους.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η πρώτη Κυβερνητική επιλογή ΔΕΝ θα έχει ως στόχο την περαιτέρω μείωση των αποδοχών των εργαζομένων θέτοντας εαυτόν σε πλήρη αναντιστοιχία με τις προεκλογικές δεσμεύσεις.  Για το Σωματείο Παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» ΔΕΗ Α.Ε

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου