.

Κατατέθηκε τροπολογία για την μετάθεση έναρξης ισχύος για τις δημόσιες συμβάσεις του Μέρους Β' του Ν.4281/2014

Κατατέθηκε η αναμενόμενη τροπολογία για την αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής του Μέρους Β του Ν. 4281/14 για τις δημόσιες συμβάσεις. Σύμφωνα με την τροπολογία η ισχύς των διατάξεων του Μέρους Β' αρχίζει από την 31η Δεκεμβρίου 2015. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία, από την οποία διαφαίνεται πρόθεση σύνταξης άλλου νομοθετήματος.
Συγκεκριμένα, αναφέρεται: "Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4281/2014 προκειμένου να γίνει επεξεργασία ενός νέου θεσμικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων, το οποίο θα κινείται στην κατεύθυνση της απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών, με άξονα τις αρχές της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης. Σκοπός είναι, στο πλαίσιο της καλής νομοθέτησης, να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος ώστε να λάβει χώρα ουσιαστική διαβούλευση με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς, η οποία, να οδηγήσει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, στην κατάρτιση ενός άρτιου πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων, το οποίο θα πληροί τις απαραίτητες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.".
Ανακοίνωση έβγαλε ο ΣΑΤΕ για την πληρέστερη ενημέρωση των Μελών του όπου έδωσε και σχετικό  Ενημερωτικό Σημείωμα του Νομικού του Συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου, σχετικά με την από 13.3.2015 συνεδρίαση της ομάδας εργασίας του Υπουργείου ΥΜΕΔΙ για θέματα ανάθεσης συμβάσεων έργων και μελετών.

http://www.parliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/9176717.pdf

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου