.

Τελεσίγραφο Σταθάκη για τα έργα υποδομών

«Σε ότι αφορά απεντάξεις όσων έργων δεν έχουν ξεκινήσει αυτές θα οριστικοποιηθούν ως το τέλος του μήνα», σύμφωνα με τον υπουργό. Δεν θα υπάρξει παράταση στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ καθώς όλα τα έργα που έχουν ενταχθεί σ' αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθούν ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2015. Σε ότι αφορά απεντάξεις όσων έργων δεν έχουν ξεκινήσει αυτές θα οριστικοποιηθούν ως το τέλος του μήνα. Αυτά δήλωσε σε συνάντηση που είχε με την αντιπροσωπεία του ΣΑΤΕ ο υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, κ. Γιώργος Σταθάκης.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στις άμεσες προτεραιότητες σε ότι αφορά τον τομέα των κατασκευών, που είναι:
Το «κούρεμα» των κοινοτικών προγραμμάτων στα οποία έχουν ενταχθεί έργα περισσότερα απ' ότι μπορεί να καλύψει η κοινοτική χρηματοδότηση. Σ' αυτή την κατεύθυνση προβλέπεται να απενταχθούν έργα των οποίων δεν έχουν καν αρχίσει διαδικασίες υλοποίησής τους.
Η μεταφορά κονδυλίων από προγράμματα με χαμηλή απορροφητικότητα, σε εκείνα που μπορούν να απορροφήσουν επιπλέον πόρους, ώστε να μην απολεσθούν κοινοτικά κονδύλια.
Η επιλογή των έργων που μπορούν να χαρακτηριστούν ως «έργα-γέφυρες» και να συνεχιστούν με το πρόγραμμα ΣΕΣ 2014-2020.
Η επιλογή εκείνων των έργων, που είχαν σχεδιαστεί ή εξαγγελθεί και μπορούν να υπαχθούν στη νέα προγραμματική περίοδο, του ΣΕΣ 2014-2020.
Από πλευράς του ΣΑΤΕ τέθηκε το θέμα της ένταξης ευάριθμων τεχνικών έργων στο έκτακτο Επενδυτικό Σχέδιο της ΕΕ - γνωστό ως πακέτο Γιούνκερ - ωστόσο, ο υπουργός διευκρίνισε ότι το «πακέτο» αυτό προβλέπει έργα με συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων.
Οι εκπρόσωποι του ΣΑΤΕ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την αναβολή ισχύος του Ν.4281/2014, που υπαγορεύτηκε από την ελλιπέστατη προεργασία και τις καθυστερήσεις στη σύνταξη των προαπαιτούμενων Π.Δ., αναβολή που, μεταξύ άλλων, αποτρέπει την εμφάνιση φαινομένων αυθαιρεσίας και υποκειμενικότητας από τις αναθέτουσες αρχές, κατά τα στάδια της σύνταξης των τευχών δημοπράτησης, πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογής αναδόχου.
Ο ΣΑΤΕ, όπως υπογράμμισαν οι εκπρόσωποί του κρίνει αντί του νόμου 4281/2014, είναι προτιμότερο να γίνουν άμεσα οι αναγκαίες προσαρμογές, με ενσωμάτωση και των τελευταίων Κοινοτικών Οδηγιών, στο Ν.3669/2008, ώστε να αποτελέσει το νέο πλαίσιο παραγωγής δημοσίων έργων στην χώρα. Από πλευράς ΣΑΤΕ, τέθηκαν στον υπουργό δυο ακόμη ζητήματα που απασχολούν ιδιαίτερα τον κλάδο αυτό το διάστημα. Η επέκταση των προβλέψεων για τις εγγυητικές επιστολές, του άρθρου 157 του Ν.4281/2014, που παραμένει σε ισχύ, και στις προ της 8/8/2014 συμβάσεις δημοσίων έργων. Επίσης η ακύρωση αιφνιδιαστικής απόφασης βάσει της οποίας δεν καταβάλλεται ΦΠΑ σε ένα μεγάλο αριθμό συμβάσεων δημοσίων έργων, γεγονός που μετά βεβαιότητας θα οδηγήσει σε διακοπή συμβάσεων έργων του ΕΣΠΑ και εν συνεχεία διάλυσής τους, αφού οι εργολήπτες εξακολουθούν να καταβάλλουν ΦΠΑ για τα έργα αυτά, σε όλους τους προμηθευτές και υπεργολάβους. Τυχόν διάλυση των συμβάσεων αυτών, όπως είπαν, συνεπάγεται την επιστροφή κονδυλίων από την Ελλάδα στα Κοινοτικά Ταμεία, ακόμη και κονδυλίων που ήδη έχουν διατεθεί για την υλοποίηση τμημάτων των συγκεκριμένων έργων.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου