.

ΝΟΜΕ: Στα 37,37 ευρώ η κατώτατη τιμή προσφοράς των δημοπρατούμενων προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας (τιμή εκκίνησης)

Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας [ΑΔΑ 7ΥΗΠ4653Π8-31Μ] με θέμα "Καθορισμός της μεθοδολογίας προσδιορισμού κατώτατης τιμής προσφοράς δημοπρατούμενων προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας και της εξ αυτής προκύπτουσας τιμής για την πρώτη περίοδο εφαρμογής του μηχανισμού " αναφέρεται ότι "...Η προκύπτουσα κατώτατη τιμή προσφοράς των δημοπρατούμενων προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας (τιμή εκκίνησης) της παρ. 1 του άρθρου 139 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94/27.05.2016), όπως ισχύει μέχρι την αναθεώρησή της βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ανέρχεται σε τριάντα επτά ευρώ και τριάντα επτά λεπτά ανά MWh (37,37 €/MWh)."

κλικ για να διαβάσετε αναλυτικά την ΚΥΑ με τους σχετικούς υπολογισμούς...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου