.

ΡΑΕ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προσλήψεις Μηχανικών, Νομικών, Οικονομολόγων, Πληροφορικής και Θετικών Επιστημών

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), στην οποία έχει ανατεθεί ο έλεγχος και η εποπτεία της εγχώριας αγοράς ενέργειας, βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου και ιδίως των εν ισχύει Οδηγιών 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ, αποτελεί Ανεξάρτητη Αρχή της οποίας οι αρμοδιότητες και το καθεστώς που τη διέπει καθορίζονται σήμερα στο νόμο 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄179/2011), όπως ισχύει.
Εξαιτίας των συνεχώς αυξανομένων λειτουργικών της αναγκών κατά τη διαδικασία υιοθέτησης και εφαρμογής των διατάξεων της εσωτερικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, κρίθηκε αναγκαία η περαιτέρω στελέχωση της Αρχής, προκειμένου για την αποτελεσματική ανταπόκρισή της στις απαιτήσεις του ρυθμιστικού της έργου. Για το λόγο αυτό, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149/09.08.2016), προβλέφθηκαν είκοσι (20) θέσεις έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), για τις οποίες η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του Προέδρου χωρίς την τήρηση άλλης διαδικασίας.

Η ΡΑΕ, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, και με γνώμονα τη διαφάνεια και τις αρχές της χρηστής διοίκησης,, προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη είκοσι
(20)  συμβάσεων έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) προκειμένου να πληρωθούν θέσεις εξειδικευμένου, στον τομέα της ενέργειας προσωπικού, οι οποίες θα καλυφθούν με αντίστοιχες συμβάσεις έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), με διάρκεια που μπορεί να εκτείνεται έως και τις 30.06.2018. Κατά συνέπεια:

Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) Έχοντας υπόψη:

1.      Την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4414/2016
2.      Το Ν. 4001/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
3.      Το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού της Αρχής,

Α1. Προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. των παρακάτω ειδικοτήτων :

Ø   Μηχανικών (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος)
Ø   Νομικών (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος)
Ø   Οικονομικών Επιστημών
Ø   Πληροφορικής
Ø   Θετικών Επιστημών
Η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών, σε συναφές πεδίο με τα αντικείμενα αρμοδιοτήτων της Αρχής, καθώς και η σχετική εργασιακή εμπειρία σε ενεργειακά θέματα θα συνεκτιμηθούν ιδιαιτέρως για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων.

Α2. Επιπρόσθετα, προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων της παρακάτω ειδικότητας :

Ø   Διοικητικών Υπηρεσιών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι:
o   Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τουλάχιστον διετή εργασιακή εμπειρία ή/και
o   Απόφοιτοι Λυκείου με τουλάχιστον πενταετή εργασιακή εμπειρία σε γραμματειακή υποστήριξη.


Β. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ΑΡΙΣΤΑ την Ελληνική Γλώσσα και τουλάχιστον ΚΑΛΩΣ την αγγλική ή/ και τρίτη (άλλη) γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να έχουν γνώση χρήσης Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασία κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. Τέλος, πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή Έλληνες κατά το γένος (ομογενείς) ή πολίτες άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
Γ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα κάτωθι έγγραφα και στοιχεία :
1.  Βιογραφικό σημείωμα. Στο σώμα του βιογραφικού σημειώματος ή σε διακριτή συνοδευτική επιστολή θα πρέπει να περιλαμβάνεται δήλωση του υποψηφίου για την ακρίβεια των στοιχείων που παραθέτει και εγκυρότητας των εγγράφων που συνυποβάλλει, υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο και, με ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να έχει θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα κλπ).
2.  Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
3.    Ευκρινή αντίγραφα των πτυχίων και εγγράφων που αποδεικνύουν τα προσόντα του υποψηφίου.
Τα ανωτέρω στοιχεία υποβάλλονται ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, από την Τετάρτη 07/09/2016 έως και την Παρασκευή 16/09/2016 προς: τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), Πειραιώς 132, Αθήνα 11854.
Για τους υποψηφίους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν χορηγηθεί από ίδρυμα του εξωτερικού, θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.
Δ. Πληροφορίες: κα Βλαχοπούλου Νατάσσα, τηλ. 210 3727400 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.).
Ε. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει με κριτήρια τον βαθμό πτυχίου, τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, την προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, την προσωπική συνέντευξη και, τέλος, θα ληφθούν υπόψη κοινωνικά κριτήρια (χρονικό διάστημα ανεργίας, πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, ΑμεΑ, κλπ).
ΣΤ. Όλες οι αιτήσεις επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης ως προς την ακρίβεια των αναφερομένων σε αυτές και των δηλούμενων στοιχείων, και θα θεωρηθούν δε εμπιστευτικές. Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου, του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και από ΝΠΔΔ την επαλήθευση της γνησιότητας των στοιχείων που υποβάλλονται. Ως αίτηση θεωρείται το συνοδευτικό κείμενο του βιογραφικού σημειώματος ή και το ίδιο το βιογραφικό σημείωμα που υποβάλλεται και πρέπει να φέρει σήμανση για το γνήσιο της υπογραφής.
Ζ. Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΡΑΕ.
Η. Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί σε δύο (2) εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου