.

Σύσταση συμβουλίων Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος

Από τη ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Τη σύσταση Συμβουλίων Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) σε κάθε μια από τις εννέα ηπειρωτικές περιφέρειες, πλην της Αττικής, καθώς και σε κάθε περιφερειακή ενότητα των τεσσάρων νησιωτικών περιφερειών της χώρας, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και τη ρύθμιση αυθαιρέτων.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, η άσκηση των πολεοδομικών και περιβαλλοντικών αρμοδιοτήτων, που απονεμήθηκαν στις Περιφέρειες και τις νέες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, προϋποθέτει τη συγκρότηση νέων συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων, τα οποία θα γνωμοδοτούν, προκειμένου να εκδίδονται οι σχετικές διοικητικές πράξεις.

Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται ότι η διαδικασία καθορισμού των χώρων που εξομοιώνονται με ζώνη λιμένα δεν εμποδίζεται από την ύπαρξη στους χώρους αυτούς, έργων που εξυπηρετούν, βιομηχανικούς, συγκοινωνιακούς, λιμενικούς ή άλλου είδους σκοπούς, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και έχουν κατασκευασθεί από φορείς του Δημοσίου, χωρίς άδεια ή με υπέρβαση αυτής, πριν την ισχύ του Ν. 2971/2001.

Προτείνεται, επίσης, η ανασύσταση της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων για την εκπροσώπηση των υπουργείων που προέκυψαν μετά τη συγχώνευση ή ανασύστασή τους.

Επιπλέον, η τροπολογία προβλέπει τη σύσταση πρωτοβάθμιας Επιτροπής Ενάσκησης Αρχιτεκτονικού Ελέγχου σε κάθε Δήμο που διαθέτει πολεοδομική υπηρεσία.

Αυξάνεται επίσης κατά έξι ακόμη μήνες η προβλεπόμενη προθεσμία των έξι μηνών του Ν. 2831/2000, για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πλήρεις φάκελοι στις πολεοδομικές υπηρεσίες πριν την 1.10.2010, μόνον ως προς την εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου