.

ΤΕΕ/ΤΔΜ - Αναστολή λειτουργίας Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης του ΤΕΕ/Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας (8-18 Οκτωβρίου 2012

Στην αναστολή της λειτουργίας όλων των υπηρεσιών εξυπηρέτησής του, προχω-ρά από τις 8 έως και τις 18 Οκτωβρίου 2012 το ΤΕΕ/ΤΔΜ, ασπαζόμενο τις απο-φάσεις της τελευταίας συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. (4-10-2012) και συμμετέχοντας συγχρόνως στην πανελλαδική δυναμική και πολύμορφη κινη-τοποίηση που εξήγγειλε. Ήδη, το ΤΕΕ/ΤΔΜ προχωρά και σε αποχή των μελών του από οποιαδήποτε εκπροσώπηση του Τμήματος σε όργανα Φορέων, δηλαδή σε Συμβούλια και Επιτροπές Διαγωνισμών για την ανάθεση Έργων ή και Μελε-τών.

Για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, ο αγώνας για ανατροπή της αδιέξοδης πο-λιτικής του Μνημονίου, της επίκλησης των διαρθρωτικών αλλαγών, της μετατροπής της Χώρας σε ειδική οικονομική ζώνη, της συστημικής ύφεσης, του αδιεξόδου, της φτώχειας, της ανεργίας αποτελεί μονόδρομο. Για το Τ.Ε.Ε., το κάλεσμα σ’ αυτόν τον αγώνα συνιστά ελάχιστη υποχρέωση, η δε μαζική ενεργοποίηση και συμμετοχή ό-λων των Διπλωματούχων Μηχανικών όπως και η συνεργασία με όλους τους Συλλό-γους και τις Ενώσεις των Τεχνικών, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση.Το ΤΕΕ τονίζει ότι σε αυτόν τον αγώνα πρέπει να υπάρξει καθολική και μαζική συμμετοχή των Διπλωματούχων Μηχανικών, ενεργοποιώντας όλους τους συναδέλ-φους, σε όλο το εύρος της δραστηριότητάς τους, οικοδομώντας συμμαχίες και κοινό μέτωπο δράσης τόσο με τους υπόλοιπους Επιστημονικούς Φορείς, όσο και με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Είναι ένας αγώνας με κριτήρια το δίκαιο, τον άνθρωπο, τη Χώρα, τα παιδιά μας. Με αιτήματα:

 τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπειά μας,

 τον σεβασμό στο Σύνταγμα, στους Θεσμούς και στη Δημοκρατία,

 τον σεβασμό στο δικαίωμα της εργασίας, της πρόνοιας, της εθνικής κυριαρχίας

Ένας αγώνας ενάντια στην πολιτική και στο τρίτο συντονισμένο Σχέδιο συνολικής επίθεσης στους Διπλωματούχους Μηχανικούς και σε όλους τους θεσμούς και τους Φορείς που εμπλέκονται:

• είτε αφορά το ασφαλιστικό και τις αυξήσεις που επιβάλλει το Υπουργείο Ερ-γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,

• είτε αφορά τη συνέχιση της κλοπής των αποθεματικών του ΕΤΑΑ από την Τράπεζα της Ελλάδος,

• είτε την ένταξη στον ΕΟΠΥΥ,

• είτε την μη είσπραξη των επιδομάτων ανεργίας.

• είτε το νέο άθλιο Φορολογικό και τον ενιαίο άδικο συντελεστή 35%,

• είτε τις χαμηλές αμοιβές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,

• είτε την αθλιότητα της μη προώθησης του ΕΣΠΑ, των βαλτωμένων έργων, του μηδενικού ΠΔΕ, του βαλτωμένου Κτηματολογίου

Τελικά, είναι ένας αγώνας για την αξιοπρέπειά μας, ένας αγώνας για τη ζωή μας

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Κακάλης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου