.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ένας χρόνος με την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα

Πριν από ένα χρόνο ξεκίνησε τις εργασίες της η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα (Task Force for Greece –TFGR), στηρίζοντας την ελληνική διοίκηση στον εντοπισμό και την παροχή τεχνικής βοήθειας για την διαδικασία μεταρρύθμισης της χώρας. Στις 12 Οκτωβρίου 2011, στην πρώτη συνεδρίαση συντονισμού υψηλού επιπέδου της Ομάδας Δράσης συγκεντρώθηκαν 100 περίπου εκπρόσωποι της ελληνικής διοίκησης, δυνητικών παρόχων τεχνικής βοήθειας1 και υπηρεσιών της Επιτροπής στις Βρυξέλλες για να συντονίσουν την διεθνή στήριξη των διαρθρωτικών αλλαγών στην Ελλάδα.

Έκτοτε, και με την υποστήριξη των ανωτέρω παρόχων τεχνικής βοήθειας, η Ομάδα Δράσης κατάρτισε ένα διεξοδικό πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας σε δέκα τομείς άσκησης πολιτικής. Η Ομάδα Δράσης οργανώνει την προσφορά τεχνικής βοήθειας προς υποστήριξη ευρέος φάσματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που πρέπει να υλοποιήσει η Ελληνική Κυβέρνηση. Η τεχνική βοήθεια που παρέχεται από την Ομάδα Δράσης αποτελεί πόρο που έχει τεθεί στη διάθεση των ελληνικών αρχών, καθώς αυτές επιζητούν να ενισχύσουν την δημόσια διοίκηση, να εκσυγχρονίσουν το κανονιστικό σύστημα και να θέσουν τα θεμέλια ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου βασιζόμενου στην επιχειρηματικότητα και στις επενδύσεις.
Έπειτα από πρόσκαιρη επιβράδυνση κατά τις δύο προεκλογικές περιόδους πριν το καλοκαίρι, η νέα κυβέρνηση ενέτεινε τις προσπάθειες της σε σειρά μεταρρυθμιστικών τομέων, η δε Ομάδα Δράσης έχει πλέον καταστεί στέρεο βάθρο κινητοποίησης της τεχνικής βοήθειας.
Κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας της, η Ομάδα Δράσης ηγήθηκε μιας πανενωσιακής προσπάθειας για τον εντοπισμό, μαζί με την Ελλάδα, των κυριότερων προκλήσεων όσον αφορά την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων για τις οποίες θα χρειαστεί τεχνική βοήθεια. Ιδιαίτερες προσπάθειες καταβλήθηκαν από επικεφαλής τομέων, οι οποίοι συχνά ταυτίζονται με κράτη μέλη που βοηθούν την Ελλάδα να καταρτίσει συγκεκριμένους χάρτες πορείας για μεταρρυθμίσεις. Στη συνέχεια οι χάρτες πορείας μετατρέπονται σε επιχειρησιακά έργα τα οποία οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευθεί να υλοποιήσουν. Οι κύριοι τομείς είναι η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, της φορολογικής διοίκησης και της διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών, του δικαστικού συστήματος και του συστήματος καταπολέμησης της διαφθοράς, του τομέα της υγείας, της πρόσβασης των ελληνικών επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης και η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Μέχρι σήμερα, περί τα είκοσι κράτη μέλη συμμετέχουν ενεργώς στην παροχή τεχνικής βοήθειας στην Ελλάδα. Οκτώ από αυτά στηρίζουν επίσης τις εργασίες μέσω της μακροπρόθεσμης απόσπασης εμπειρογνωμόνων από τις εθνικές τους διοικήσεις στην Ομάδα Δράσης στις Βρυξέλλες και στην Αθήνα.
Παραδείγματα παρασχεθείσας μέχρι σήμερα τεχνικής βοήθειας
Σήμερα, η Ομάδα Δράσης συντονίζει ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο έργων παροχής τεχνικής βοήθειας που καλύπτουν δέκα τομείς πολιτικής. Οι τομείς αυτοί είναι οι εξής: 1) επιτάχυνση των έργων της πολιτικής συνοχής, 2) πρόσβαση σε χρηματοδότηση/χρηματοπιστωτικός τομέας, 3) μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, 4) προϋπολογισμός και φορολογία, συμπεριλαμβανομένης της φορολογικής διοίκησης, της διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών και της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 5) καταπολέμηση της διαφθοράς, 6) επιχειρηματικό περιβάλλον, 7) δημόσια υγεία, 8) μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, 9) μεταναστευτικό, άσυλο και σύνορα, 10) αγορά εργασίας και κοινωνική ασφάλιση.
Άρχισαν οι πρώτες συζητήσεις για την παροχή τεχνικής βοήθειας σχετικά με το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων όσον αφορά την κατάρτιση κανονιστικού πλαισίου για τις απαιτούμενες υποδομές ώστε να διευκολυνθούν οι ιδιωτικοποιήσεις.
Ακολούθως, παρέχονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση προόδου στους διάφορους τομείς παροχής τεχνικής βοήθειας.
Διοικητική μεταρρύθμιση και ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Στόχος της διοικητικής μεταρρύθμισης είναι να επιτευχθούν βιώσιμες αλλαγές στην Ελλάδα. Από τις μεταρρυθμίσεις στα κεντρικά, αποκεντρωμένα, περιφερειακά και τοπικά επίπεδα της δημόσιας διοίκησης αναμένονται άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις σε πολλούς τομείς, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η απλούστευση, η μείωση της γραφειοκρατίας, η αύξηση της απόδοσης, της αποτελεσματικότητας, του συντονισμού, της λογοδοσίας, της ακεραιότητας και η παροχή κινήτρων στο προσωπικό. Πρόοδος έχει σημειωθεί με την κινητοποίηση εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου από πολλά κράτη μέλη για τη στήριξη των προσπαθειών και της διαδικασίας.
Διοικητική μεταρρύθμιση
Ένα ειδικό τριμερές «Μνημόνιο συμφωνίας» που υπέγραψαν η Ελλάδα, η Γαλλία και η Ομάδα Δράσης άνοιξε τον δρόμο για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης της κεντρικής διοίκησης. Η εν λόγω συμφωνία περιλαμβάνει χάρτη πορείας για τα βασικά βήματα, τις αρμοδιότητες και το χρονοδιάγραμμα επίτευξης της μεταρρύθμισης. Παρόμοια συμφωνία υπέγραψαν η Ελλάδα, η Γερμανία και η Ομάδα Δράσης τον Απρίλιο του 2012 για τη διοικητική μεταρρύθμιση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Η καλή συνεργασία με τις ελληνικές αρχές επέτρεψε να σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Συστάθηκε μια «διευθύνουσα ομάδα μετασχηματισμού υψηλού επιπέδου» υπό την αιγίδα του πρωθυπουργού, η οποία θα εποπτεύει τη μεταρρύθμιση. Το γραφείο του πρωθυπουργού συμφώνησε επίσης επί των αρχών της διυπουργικής δομής συντονισμού και πρέπει τώρα να καθοριστούν τα επόμενα βήματα για την πλήρη υλοποίηση στις αρχές του επόμενου έτους. Αναμένεται επίσης να επιτευχθεί καλή πρόοδος στην αναδιοργάνωση των ελληνικών υπουργείων όσον αφορά τη βελτίωση της απόδοσης, με την παροχή βοήθειας και παραδειγμάτων από αρκετά κράτη μέλη. Στη διαδικασία αξιολόγησης που δρομολογήθηκε πρόσφατα συνεκτιμώνται οι δημοσιονομικοί περιορισμοί, οι περιορισμοί στελέχωσης της ελληνικής διοίκησης και τα μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά σχέδια. Άρχισαν επίσης επιπρόσθετες εργασίες σχετικά με τη μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των προσόντων του προσωπικού.
Όσον αφορά την περιφερειακή και την τοπική διάσταση, καταρτίζονται σχέδια δράσης. Θα καλύψουν διάφορους πυλώνες της κυβερνητικής δομής, την εκχώρηση νέων αρμοδιοτήτων, καθώς και τη χρησιμοποίηση των υφιστάμενων, τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της τοπικής αυτοδιοίκησης, την ενίσχυση της ικανότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης όσον αφορά τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την κατάρτιση και υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων (μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης των διαρθρωτικών ταμείων), καθώς και θέματα που αφορούν τους ανθρώπινους πόρους, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και ηλεκτρονική διακυβέρνηση, και ορισμένα ζητήματα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αρκετά κράτη μέλη παρείχαν βοήθεια στις ελληνικές αρχές για τη βελτίωση της ελληνικής στρατηγικής και δομής διαχείρισης στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ). Στόχος είναι να καθοριστούν και εφαρμοστούν με επιτυχία λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την Ελλάδα λαμβανομένων υπόψη σημαντικών ζητημάτων όπως η κοστολόγηση, το πεδίο εφαρμογής και το χρονοδιάγραμμα. Παρέχεται επίσης βοήθεια σε ιδιαίτερα έργα ΤΠΕ, όπως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τα πληροφοριακά δημοσιονομικά συστήματα και η ηλεκτρονική δικαιοσύνη.
Κονδύλια για την πολιτική συνοχής
Ένας από τους στόχους της Ομάδας Δράσης είναι να συμβάλει στην επιτάχυνση της καταβολής χρημάτων και στη βελτιστοποίηση της χρήσης κονδυλίων της ενωσιακής πολιτικής συνοχής ύψους άνω των 20 δις ευρώ, που στηρίζουν την ανάπτυξη και την απασχόληση, κυρίως από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Η εργασία αυτή είναι ζωτικής σημασίας για να αυξηθούν οι επενδύσεις και να δοθεί ώθηση στην οικονομική μεγέθυνση βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
Στον ανωτέρω τομέα, η βοήθεια της Ομάδας Δράσης έχει εστιαστεί στα ακόλουθα:
Απλούστευση των διαδικασιών ώστε τα έργα να μπορούν να εγκρίνονται, υλοποιούνται και εξοφλούνται ταχύτερα. Επήλθαν μείζονες αλλαγές ώστε να συντμηθούν τα χρονοδιαγράμματα, αλλά χρειάζονται ακόμη σημαντικές αλλαγές ως προς τον απαιτούμενο χρόνο για την αποπληρωμή των έργων και τον περιορισμό της έκτασης των ελέγχων, χωρίς να απειλείται η χρηστή οικονομική διαχείριση.
Παροχή τεχνικής βοήθειας για συγκεκριμένα έργα, ή ομάδες έργων, από τα 181 «έργα προτεραιότητας» υψηλού αντίκτυπου, τα οποία αντιπροσωπεύουν μικρό ποσοστό του συνόλου των έργων αλλά το 56% της συνολικής διαθέσιμης χρηματοδότησης. Τα εν λόγω έργα αποτελούν αντικείμενο προσεκτικής παρακολούθησης από την πλευρά των ελληνικών αρχών και στις περιπτώσεις που τα εμπόδια (τα οποία χαρακτηρίζουν τα συγκεκριμένα έργα ή είναι οριζόντιου χαρακτήρα) δεν είναι δυνατόν να αρθούν με τη χρήση ελληνικών πόρων, η Ομάδα Δράσης καλείται να παράσχει υποστήριξη ή να υποβάλει προτάσεις. Σε αντίθεση με άλλες πλευρές των εργασιών της Ομάδας Δράσης, το μεγαλύτερο μέρος της βοήθειας έχει παρασχεθεί από τους εμπειρογνώμονες της ίδιας της Ομάδας Δράσης, οι οποίοι έχουν συνδράμει σε έργα που σχετίζονται με παραχωρήσεις εκμετάλλευσης αυτοκινητοδρόμων, διαχείριση αποβλήτων, τις μεταφορές και την ενέργεια, και έχουν πλέον αναπτύξει την ικανότητα υποβοήθησης όλων των κλάδων ζωτικής σημασίας. Όπου χρειάστηκε χρησιμοποιήθηκαν επίσης και εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη για την παροχή βοήθειας ιδίως στην ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, τον εκσυγχρονισμό των Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης και κάποιας μορφής ειδική τεχνική βοήθεια σχετικά με την διαχείριση των αποβλήτων.
Πρόσβαση σε χρηματοδότηση
Η Ομάδα Δράσης συμμετείχε σε σειρά δραστηριοτήτων που αφορούν την παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία μέσω χρηματοοικονομικής τεχνικής. Αναπτύχθηκε ένα μέσο για την εγγύηση τραπεζικών δανείων προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Δόθηκε στήριξη στις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και διενεργήθηκε στενή παρακολούθηση των υφιστάμενων ελληνικών μέσων προώθησης.
Επιπλέον, η Ελλάδα ζήτησε από μια διεθνή επιτροπή να εξετάσει την προοπτική δημιουργίας Οργανισμού Ανάπτυξης στην Ελλάδα, με στόχο την παροχή χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων δυνητικών τομέων δραστηριότητας όπως: μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, υποδομές, χρηματοδότηση δημοτικών έργων. Ως μέλος, η Ομάδα Δράσης συμμετέχει στη διεθνή προπαρασκευαστική επιτροπή και παρέχει τεχνογνωσία και επαφές. Η επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της στην ελληνική κυβέρνηση στις αρχές Οκτωβρίου 2012 και της συνέστησε να προχωρήσει σε δεύτερο στάδιο αναλύσεων οι οποίες θα εκπονηθούν από διεθνή εταιρεία συμβούλων.
Διαχείριση δημοσίων οικονομικών και φορολογική διοίκηση
Στους τομείς αυτούς, η Ομάδα Δράσης συνεργάστηκε με τη διεύθυνση φορολογικών θεμάτων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η οποία παρέχει τεχνική βοήθεια στην Ελλάδα από την άνοιξη του 2010.
Στον τομέα της φορολογικής διοίκησης, η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα, η Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και τελωνειακής ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) παρακολουθούν τακτικά τη συνολική στρατηγική μεταρρυθμίσεων που υλοποιούν οι ελληνικές αρχές σε όλους τους συναφείς θεσμικούς, οργανωτικούς και νομοθετικούς τομείς. Αυτό πραγματοποιείται παράλληλα με την καθημερινή υποστήριξη που παρέχουν οι τοπικοί σύμβουλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΔΝΤ στη Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων. Με τη βοήθεια των εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη οργανώνεται επιχειρησιακή κατάρτιση βάσει πραγματικών περιπτώσεων στους τομείς των μεθόδων ελέγχου των ατόμων που πληρώνουν υψηλότερους φόρους, των μεθόδων έμμεσων ελέγχων που εφαρμόζονται σε πολύ εύπορα φυσικά πρόσωπα και αυτοαπασχολούμενους με υψηλό εισόδημα. Παρέχεται επίσης τεχνική βοήθεια για την είσπραξη μεγάλων φορολογικών οφειλών, για τη δημιουργία αυτοματοποιημένου συστήματος υπενθύμισης της καταβολής οφειλών και τη δημιουργία τηλεφωνικού κέντρου είσπραξης οφειλών.
Στον τομέα της διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών, η βοήθεια του ΔΝΤ και της ΕΕ συνέβαλε ουσιαστικά στις προσπάθειες της Ελλάδας να εκσυγχρονίσει το συνολικό πλαίσιο της διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών της. Ένας τομέας στον οποίο σημειώθηκε σαφής επιτυχία είναι οι δημοσιονομικές εκθέσεις, με τις οποίες η Ελλάδα παρακολουθεί σήμερα την εκτέλεση του γενικού κρατικού προϋπολογισμού σε μηνιαία βάση, δηλαδή τακτικότερα από όλα σχεδόν τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ. Βελτιώθηκαν επίσης το πλαίσιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και οι έλεγχοι των δαπανών. Επιπλέον, το ΔΝΤ και η Ομάδα Δράσης παρέχουν σήμερα τεχνική βοήθεια στο ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών (καθώς και στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) για τον εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών δημοσιονομικών συστημάτων.
Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Από την έναρξη της εφαρμογής του χάρτη πορείας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες τον Απρίλιο, πραγματοποιήθηκαν συνεδριάσεις συντονισμού ανά δεκαπενθήμερο με εκπροσώπους από τη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ), τις φορολογικές αρχές, την Τράπεζα της Ελλάδας, την Εισαγγελία, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), την Οικονομική Αστυνομία και το Υπουργείο Οικονομικών. Αποστολή του εν λόγω μηχανισμού συντονισμού είναι η παρακολούθηση της υλοποίησης του χάρτη πορείας. Μέχρι σήμερα έχουν δοθεί στον χρηματοπιστωτικό κλάδο οδηγίες για τις ύποπτες φορολογικές δηλώσεις. Οργανώθηκαν τακτικά αναλυτικά μαθήματα για την ΜΧΠ ώστε να διασφαλιστεί ιδιαίτερα ότι οι εν λόγω ύποπτες δηλώσεις θα αναλύονται προσεκτικά και, κατά περίπτωση, θα αναφέρονται στις φορολογικές αρχές και το ΣΔΟΕ. Σε μεταγενέστερη φάση είναι πολύ σημαντικό οι εν λόγω δηλώσεις να αποτελέσουν αντικείμενο παρακολούθησης από τις φορολογικές αρχές και το ΣΔΟΕ, και στη συνέχεια να παρασχεθούν έγκαιρα πληροφορίες ώστε η ΜΧΠ να χρησιμοποιήσει την αποτελεσματικότατη εξουσία δέσμευσης.
Τον Ιούνιο, οι πρώτοι 40 οικονομικοί ελεγκτές από πέντε διαφορετικούς οργανισμούς εκπαιδεύτηκαν σε θέματα ευαισθητοποίησης και τεχνικές καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Θα ακολουθήσουν και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και πρακτική εξάσκηση σε μηνιαία βάση. Για να ενισχυθεί η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών και του χρηματοπιστωτικού κλάδου, άρχισε ένα έργο με το οποίο θα διερευνηθούν οι δυνατότητες συγκρότησης έμμεσου μητρώου τραπεζικών λογαριασμών, με στόχο να έχει υλοποιηθεί πριν το τέλος του 2012. Στο πλαίσιο αυτό, ο χαρακτηρισμός «έμμεσο» σημαίνει ότι δεν θα δημιουργηθεί κεντρική βάση δεδομένων με τους τραπεζικούς λογαριασμούς αλλά μια ρυθμιστική διαδικασία για την ταχεία παροχή πληροφοριών σχετικά με τα υπόλοιπα και τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών.
Πάταξη της διαφθοράς
Συμφωνήθηκε ένα σχέδιο δράσης μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών στην Ελλάδα που έχουν αρμοδιότητα στην πρόληψη, τον εντοπισμό και τη δίωξη της διαφθοράς. Στο εγγύς μέλλον πρέπει να επιτευχθεί και η αναγκαία πολιτική δέσμευση. Σε υπουργικό επίπεδο συνεχίζεται η διεξαγωγή ενθαρρυντικών συνομιλιών. Τα δύο σημαντικότερα στοιχεία είναι η ταχεία κατάστρωση σφαιρικής εθνικής στρατηγικής κατά της διαφθοράς και ο πολιτικός διορισμός εθνικού συντονιστή, ο οποίος θα έχει επαρκή υποστήριξη και εξουσία ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσει την εν λόγω εθνική στρατηγική και χάρτη πορείας που θα περιέχει περιγραφές λεπτομερών μέτρων, τα οποία πρέπει να εξεταστούν και να εφαρμοστούν άμεσα.
Ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο
Στις αρχές Ιουλίου συμφωνήθηκε ο χάρτης πορείας για το ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο. Η εφαρμογή του άρχισε πρόσφατα και εστιάζεται σε τρεις στόχους: 1) ενίσχυση των σχέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την Βουλή των Ελλήνων και άλλους συναφείς εμπλεκόμενους φορείς, 2) κατάρτιση και εφαρμογή ετήσιου προγράμματος ελέγχου και 3) δημιουργία ικανότητας δημοσιονομικών ελέγχων μέσω πιλοτικών ελέγχων.
Μεταναστευτικό και άσυλο
Η Ομάδα Δράσης βοηθά τις ελληνικές αρχές στην υλοποίηση του ελληνικού σχεδίου δράσης για το μεταναστευτικό και το άσυλο, το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και της ελληνικής διοίκησης το 2010. Η Ομάδα Δράσης παρείχε τεχνική βοήθεια για τη βελτίωση της απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων αλληλεγγύης και μετανάστευσης σύμφωνα με τους στόχους του σχεδίου δράσης. Η Ομάδα Δράσης παρείχε έμπρακτη τεχνική βοήθεια διευκολύνοντας τον συντονισμό μεταξύ των υπουργείων που εμπλέκονται στις μεταρρυθμίσεις για τον εξορθολογισμό των στόχων στους τομείς της πολιτικής, του προϋπολογισμού και της δημόσιας διοίκησης. Συνέβαλε επίσης στον εξορθολογισμό των αιτημάτων παροχής βοήθειας που υπέβαλε η Ελλάδα προς την ευρωπαϊκή δύναμη Frontex, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου και τα κράτη μέλη σε στενή συνεργασία με άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής.
Μεταρρύθμιση του συστήματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
Στην Ελλάδα, όπως και στα περισσότερα κράτη μέλη, μεγάλο ποσοστό των δημόσιων δαπανών προορίζονται για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα του ελληνικού συστήματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι δυνατόν να βελτιωθεί. Η μεταρρύθμιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι αποφασιστικής σημασίας τόσο για τη δημοσιονομική εξυγίανση όσο και για την κοινωνική πρόνοια.
Η Ελλάδα έχει υπογράψει Μνημόνιο Συμφωνίας με την Γερμανία (Φεβρουάριος 2012) και, στο πλαίσιο του θεματολογίου «Υγεία στην πράξη», συνέστησε διευθύνουσα επιτροπή μεταρρύθμισης του συστήματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (Σεπτέμβριος 2012) για την επιτήρηση, τον συντονισμό και την παρακολούθηση των μεταρρυθμίσεων στη διαχείριση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), τη φαρμακευτική πολιτική, τη διαχείριση των νοσοκομείων, την πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη και τον τουρισμό υγείας.
Η συνεργασία και η παροχή εμπειρογνωμοσύνης από τα κράτη μέλη για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης συνεχίζεται με τον ΕΟΠΥΥ, τις Ομοιογενείς Διαγνωστικές Κατηγορίες (DRG) και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Στόχος είναι να εντοπιστούν τα προβλήματα που υπάρχουν και να υποβληθούν προτάσεις για βελτιώσεις. Η Ομάδα Δράσης συμμετέχει εκ του σύνεγγυς στις προσπάθειες των ελληνικών αρχών να καταρτίσουν συνεκτικό σύστημα τιμολόγησης και επιστροφής των εξόδων για φαρμακευτικά προϊόντα βάσει των δεσμεύσεων του μνημονίου συνεννόησης, συμπεριλαμβανομένης συγκριτικής αξιολόγησης της τιμής των φαρμακευτικών προϊόντων και λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες άλλων κρατών μελών.
Επιχειρηματικό περιβάλλον
Οι ελληνικές αρχές χρησιμοποιούν σήμερα την τεχνική βοήθεια περισσότερο για την κατάρτιση συνεκτικού προγράμματος απλοποίησης των εξαγωγικών και τελωνειακών διατυπώσεων. Βρίσκονται σε εξέλιξη ελπιδοφόρες εργασίες σχετικά με την κατάρτιση χάρτη πορείας για την προώθηση των εξαγωγών. Η Ομάδα Δράσης συνέβαλε στην προετοιμασία των νομοθετικών μεταρρυθμίσεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Βρίσκεται σε εξέλιξη σειρά δράσεων μικρής κλίμακας για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων. Έχουν αρχίσει οι πρώτες επαφές όσον αφορά την αδειοδότηση επενδύσεων (άδειες λειτουργίας και περιβαλλοντικές).
Ιστορικό
Στις 20 Ιουλίου 2011, μετά από αίτημα του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, ο Πρόεδρος Barroso συνέστησε την Ομάδα Δράσης με σκοπό την παροχή τεχνικής βοήθειας προς τη χώρα. Αυτή η πρωτοβουλία είχε την ισχυρή στήριξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (σύνοδος της 21ης Ιουλίου 2011), το οποίο δήλωσε ότι «…τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα κινητοποιήσουν άμεσα όλους τους απαιτούμενους πόρους για την παροχή έκτακτης τεχνικής βοήθειας προς την Ελλάδα για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεών της …».
Η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα ξεκίνησε τις δραστηριότητές της τον Σεπτέμβριο του 2011 και αποστολή της είναι να εντοπίζει και να συντονίζει την τεχνική βοήθεια που χρειάζεται η Ελλάδα για να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. Βοηθά επίσης την Ελλάδα να επιταχύνει την απορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ, ώστε να υποστηριχτεί η οικονομική ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα και η απασχόληση.
Η Ομάδα Δράσης υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Barroso και τελεί υπό την πολιτική καθοδήγηση του Αντιπροέδρου κ. Olli Rehn. Η Ομάδα Δράσης έχει βοηθήσει τις ελληνικές αρχές μέσω της επιτήρησης και της παρακολούθησης όλων των έργων τεχνικής βοήθειας, και για τη σύνταξη εκθέσεων προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται ή τα προβλήματα που συναντώνται, αλλά και μέσω τακτικών εκθέσεων. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί δύο εκθέσεις· η επόμενη έκθεση βρίσκεται στο στάδιο της σύνταξης. Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες της Ομάδας Δράσης που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις διατίθενται στη διεύθυνση:
Μετά από αίτημα που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την άνοιξη του 2012, η Ομάδα Δράσης διευρύνεται. Σήμερα αποτελείται από 55 περίπου άτομα – κυρίως υπάλληλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη (UK, AT, BE, SV, CZ, FR(2), DE(2) και NL(2)) – εκ των οποίων τα 30 εργάζονται στην έδρα της Επιτροπής στις Βρυξέλλες και 25 στο γραφείο Αθηνών. Από τους εθνικούς εμπειρογνώμονες, 7 έχουν τοποθετηθεί στις Βρυξέλλες και 4 στην Αθήνα. Η διεύθυνση του γραφείου Αθηνών έχει ανατεθεί στην κ. Ζωρζέτα Λάλη (Διευθύντρια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή).
Οι εργασίες της Ομάδας Δράσης υποστηρίζονται από τα κράτη μέλη, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς (ΔΝΤ, ΟΟΣΑ, ΔΟΕ, ΟΕΕ/HE, πρόσφατα άρχισαν συνομιλίες με την ΕΤΑΑ και την Παγκόσμια Τράπεζα σχετικά με τη συμμετοχή τους) και από πολλές υπηρεσίες της Επιτροπής. Ο κύκλος των παρόχων τεχνικής βοήθειας έχει επεκταθεί ικανοποιητικά. Τώρα, 19 κράτη μέλη (AT, BE, BU, CY, DA, EST, FI, FR, DE, IE, IT, NL, PL, PT, SL, ES, SV, UK) και η Νορβηγία (μέλος του ΕΟΧ και της ΕΖΕΣ) παρέχουν εμπειρογνωμοσύνη σε διάφορους τομείς τεχνικής βοήθειας. Αρκετά από τα υπόλοιπα κράτη μέλη έχουν προσφέρει τη στήριξή τους, η οποία θα ενεργοποιηθεί όταν χρειαστούν οι αντίστοιχοι τομείς εμπειρογνωμοσύνης.
Η αντιστοίχιση της προσφοράς και της ζήτησης τεχνικής βοήθειας πραγματοποιείται μέσω τριμηνιαίων συνεδριάσεων συντονισμού σε υψηλό επίπεδο που οργανώνονται από την Ομάδα Δράσης με συμμετοχή των ελληνικών αρχών, των παρόχων τεχνικής βοήθειας και των υπηρεσιών της Επιτροπής. Η τελευταία τέτοια συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 4 Οκτωβρίου.
Βλ. επίσης:
Τριμηνιαίες εκθέσεις της Ομάδας Δράσης:
Πρώτη τριμηνιαία έκθεση που δημοσιεύτηκε το Νοέμβριο του 2011:
Δεύτερη τριμηνιαία έκθεση που δημοσιεύτηκε το Μάρτιο του 2012:
1 :
Κράτη μέλη της ΕΕ, κράτη ΕΖΕΣ του ΕΟΧ, ευρωπαϊκοί και διεθνείς οργανισμοί όπως ΕΤΕπ, ΕΤΕ, ΟΟΣΑ, ΔΟΕ, Συμβούλιο της Ευρώπης, ΔΝΤ, ΟΕΕ/HE και Παγκόσμια Τράπεζα.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου