.

ΡΑΕ: ΔΕΗ και Αλουμίνιον έχουν αποδεχθεί τη διαιτησία για τις διαφορές τους

Με αφορμή την έναρξη, την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου, της πρώτης Διαιτητικής διαδικασίας υπό την αιγίδα της ΡΑΕ, μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της Αλουμίνιον Α.Ε., η Αρχή προβαίνει στην ακόλουθη ανακοίνωση:
Η Διαιτητική Διαιτησία ενώπιον της ΡΑΕ προβλέπεται στο ν. 4001/2011, αλλά αποτελεί και διεθνή συνήθη πρακτική επίλυσης διαφορών οικονομικής φύσεως.
Για το λόγο αυτό, τα μέρη προσέρχονται οικειοθελώς(με συμφωνία τους) στο Διαιτητικό Δικαστήριο, επιλέγουν τα ίδια και αποδέχονται από κοινού τους Διαιτητές οι οποίοι ασκούν γνήσια δικαιοδοτικά καθήκοντα και δεν επέχουν, σε καμία περίπτωση, θέση συνηγόρων, αντίθετα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,κάθε ένας από τους Διαιτητές τηρεί ίσες αποστάσεις από τους διαδίκους, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι και τα δύο μέρη θα αποδεχθούν τις αποφάσεις του Δικαστηρίου αυτού.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των Διαιτητών,κατά το νόμο, είναι η εμπειρία και η άριστη γνώση του ενεργειακού αντικειμένου,ενώ με το Κανονισμό Διαιτησίας της ΡΑΕ διασφαλίζεται τόσο η αμεροληψία των διαιτητών αυτών όσο και η πλήρης αποδοχή τους από τα διάδικα μέρη. Για το λόγο αυτό, οι Διαιτητές και ο Επιδιαιτητής υποβάλλουν προς τους διαδίκους δήλωση αμεροληψίας και ανεξαρτησίας, το δε Δικαστήριο δεν μπορεί να συγκροτηθεί εάν οι διάδικοι δεν κάνουν πλήρως αποδεκτή τη δήλωση αυτή των Διαιτητών, όπως και έγινε στην προκειμένη περίπτωση τόσο από τη ΔΕΗ Α.Ε., όσο και από την Αλουμίνιον Α.Ε., γεγονός που αποδεικνύει ότι οι διάδικοι δεν έχουν καμία επιφύλαξη ως προς την αμεροληψία και ανεξαρτησία όλων των μελών του δικαστηρίου.
Για το Διαιτητή κ. Γ. Κουτζούκο, πέρα από τη μακρόχρονη εμπειρία του στον ενεργειακό τομέα, επισημαίνεται ότι και η ίδια η θέση του ως Προέδρου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, προϋποθέτει και διασφαλίζει ex officcio την αμεροληψία του, σε σχέση τόσο με τους συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και με τη μητρική εταιρεία του Διαχειριστή.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου