.

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων Υποδομών Έρευνας

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων Υποδομών Έρευνας, με στόχο την ολοκλήρωση της χαρτογράφησης των ΕΥ της χώρας και την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας 1.2 «Research & Innovation Infrastructure».
Ειδικότερα, μέσω της παρούσας πρόσκλησης θα επιδιωχθεί συμπλήρωση (επέκταση/διεύρυνση) του Πολυετούς Χρηματοδοτικού Σχεδίου (multi-annual plan) ΕΥ και συνακόλουθα του Οδικού Χάρτη (Ο.Χ.) ο οποίος ανακοινώθηκε το Δεκέμβριο του 2014, εφόσον αναδειχθούν επιπρόσθετες ανάγκες σε Ε.Υ. σε τομείς της RIS3 οι οποίοι δεν καλύπτονται επαρκώς από τον υφιστάμενο Ο.Χ.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι παρακάτω:
Α) Ε.Υ. οι οποίες έχουν ενταχθεί στην κύρια λίστα του υφιστάμενου Οδικού Χάρτη αλλά δεν ήταν επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της επικείμενης προκήρυξης «Ενίσχυση ερευνητικών δραστηριοτήτων υποδομών ΕΤΑΚ εθνικής εμβέλειας με βάση τις προτεραιότητες του Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών και της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης».
Β) Ε.Υ. οι οποίες έχουν ενταχθεί στην δευτερεύουσα λίστα (reserve list) του υφιστάμενου Οδικού Χάρτη.
Γ) Προτεινόμενες νέες Ε.Υ. στις ακόλουθες θεματικές προτεραιότητες:

  • Αγροδιατροφή
  • Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Τουρισμός

Για τις επικαιροποιημένες προτάσεις των περιπτώσεων Α) και Β) θα πρέπει να τεκμηριώνεται η πλήρης ευθυγράμμιση με έναν, κατ’ ελάχιστο, από τους 8 τομείς της RIS3 (Υγεία & Φάρμακα, Αγροδιατροφή, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Ενέργεια, Υλικά & Κατασκευές, Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα και Πολιτισμός – Τουρισμός – Δημιουργική Βιομηχανία), όπως αναλύονται στο Παράρτημα 2 της Στρατηγικής ΕΤΑΚ για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3).
Για τις προτάσεις της περίπτωσης Γ) η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους.
Προθεσμία υποβολής: 28/7/2016.
Οι προτάσεις θα υποβληθούν (στα αγγλικά) σε ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΓΓΕΤ της οποίας η έναρξη λειτουργίας θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα.
Περισσότερα στοιχεία για τους στόχους του εγχειρήματος, τη διαδικασία/έντυπα υποβολής προτάσεων και αξιολόγησής τους είναι διαθέσιμα στα επισυναπτόμενα αρχεία :

  • Call for Expression of Interest-2016
  • template-RI-proposals

Πληροφορίες :

A) Δρ. Α. Γυπάκης, Δ/νση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, Τμήμα Προγραμματισμού, τηλ: 210-7458064, e-mail: agypa@gsrt.gr
Β) Δρ. Α. Σπηλιώτη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Προγραμματισμού, τηλ: 210-7458069, e-mail: aspi@gsrt.gr
Γ) Δρ. Μ. Χριστούλα, Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ε&Τ, τηλ: 210-7458104, e-mail: m.christoula@gsrt.gr

Σχετικά Αρχεία

Call for Expression of Interest-2016—[docx-49 KB]
template-RI-proposals—[docx-44 KB]

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου