.

Επιστολή Προέδρου και ΔΝΣ ΔΕΗ Α.Ε. προς όλους τους εργαζομένους της ΔΕΗ

Προς όλους τους εργαζομένους της ΔΕΗ

Αγαπητοί / ές συνάδελφοι,


Κρίνω    απαραίτητο    να    επικοινωνήσω     άμεσα     μαζί    σας     προκειμένου     να  π ληροφορηθείτε υπεύθυνα τόσο για τα π ροβλήματα  και τις  προκλήσεις,  όσο  και για τις α πόψεις  της Διοίκησης  για  την  αντιμετώπ ισή τους.

Είμαστε σε μια περίοδο που όλα αλλάζουν στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, στη χώρα μας και διεθνώς.


Στην Ευρωπαϊκή Ένωση προωθούνται με γοργούς ρυθμούς, αλλά και μέσα α πό αντιτιθέμενα συμφέροντα, εθνικά και επιχειρηματικά, η ενεργειακή ενοποίηση, οι περιφερειακές  αγορές, η οργάνωση των αγορών  σύμφωνα  με το μοντέλο-στόχο,  η
«αποανθρακοποίηση», που συνεπάγεται περιορισμούς στη χρήση άνθρακα (και λιγνίτη), καθώς και αύξηση της χρήσης  της  ηλεκτρικής  ενέργειας,  η  αναδιοργάνωση της αγοράς με νέες αποκεντρωμένες  μορφές.
Καθετοποιημένες επ ιχειρήσεις ή επιχειρήσεις με υψηλά μερίδια στις εθνικές αγορές έχουν εδώ και πολλά χρόνια τεθεί στο  στόχαστρο.

Έτσι στη χώρα μας επιβλήθηκε τελικά ο πλήρης ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ α πό τη ΔΕΗ και η υποχρεωτική, σταδιακή αλλά ραγδαία μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική αγορά από το σημερινό 91% σε κάτω από 50% στο τέλος  του 2019.
Εργαλείο για τη μείωση αυτήν, η οποία έχει τεθεί ως προα παιτούμενο για τις αξιολογήσεις της χώρας μας, είναι τα γνωστά «ΝΟΜΕ». Κάθε έξι (6)  μήνες ένα  μέρος της παραγωγής της ΔΕΗ θα πωλείται υποχρεωτικά σε τιμή προφανώς ελκυστικότερη  από την οριακή.   Ως  εκ  τούτου,   οι  ανταγωνιστές της θα  μπορούν - μέσω καλύτερων τιμών- να προσελκύουν τους καλύτερους πελάτες  μας.

Είναι προφανής ο κίνδυνος για την επιχεί ρησή μας, διότι  θα έχει α πώλεια  εσόδων τόσο α πό την  παραγωγή  όσο και α πό την εμπορία.

Στα ανωτέρω ήρθε να π ροστεθεί η μείωση της ανταγωνιστικότητας των λιγνιτικών μονάδων, ως συνέπεια  κυρίως της επιβάρυνσης  της λιγνιτικής  παραγωγής  με τα   π ιστοποιητικά C02 , με α ποτελέσματα την περιορισμένη λειτουργί α των λιγνιτικών μας μονάδων και τη συσσώρευση ζημιών, αφού ένα μεγάλο μέρος α πό το κόστος τους είναι σταθερό, ανεξάρτητο από τον χρόνο λειτουργίας   τους. 
Είναι φανερό,   με  δεδομένο   ότι οι    ανειλημμένες   υποχρεώσεις   της επ ιχείρησης -δάνεια, επενδύσεις  κ.λπ.- τρέχουν,  ότι  η κατάσταση  εξελίσσεται  σε κρίσιμη.

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,

Παρά τα προβλήματα και τις δυσκολίες, η επιχείρησή μας και ο Όμιλος ΔΕΗ είναι ισχυροί και διαθέτουν μοναδικά, πολύτιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα :

     Κύρος  και αξιοπιστία  τόσο  στη χώρα  μdς όσο  και εκτός  συνόρων.
     Μοναδική, υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία στη μελέτη, στην κατασκευή και στην εκμετάλλευση θερμοηλεκτρικών lκαι υδροηλεκτρικών σταθμών, στην οργάνωση    και   στη   λειτουργία    ορυχεί ων,   στην   ανά πτυξη    και   στην
εκμετα' λλευση δικτυ' ων ο' λων των τα' σεωΙ ν.
     Ανεκτίμητη  γνώση  και  εμπειρία  στη  διαχείριση  εκατομμυρίων  πελατών  κάθε  κατηγορίας.

Τα πλεονεκτήματα αυτά, ακόμη και μετά την υλοποίηση των παραπάνω δεσμεύσεων δίνουν στη ΔΕΗ, ως εταιρεία και ως Όμιλο, μία από τις πρώτες θέσεις μεταξύ  των  αντίστοιχων  εταιρειών  της  Βαλκανικής  και  της ευρύτερης  περιοχής.

Επομένως, με τις κατάλληλες δράσεις, επ ιχειρηματικές πρωτοβουλίες και μέτρα θα μπορέσουμε όχι μόνο να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις και να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες,  αλλά  και  να  καταστήσουμε  τη ΔΕΗ  ακόμη  πιο  εύρωστη  και ισχυρή.
Στην κατεύθυνση αυτή δεν επιτρέπεται καμία ολιγωρία, καμία προκατάληψη ή εμμονή στο παρελθόν.
Πράγματα, τα οποία πριν από λίγα χρόνια ήταν αδιανόητα, σήμερα είναι επιβεβλημένες επιλογές, προκειμένου να κερδίσουμε τον χαμένο χρόνο α πό τις ολιγωρίες, τα σφάλματα και τις παραλείψεις του παρελθόντος. Σε πολύ σύντομο διάστημα καλούμαστε να πράξουμε όσα δεν έγιναν για πολλά  χρόνια.

      Πρέπει να πάρουμε στα δικά μας χέρια το  άνοιγμα  της  αγοράς.  Σε αυτό αποσκοπεί η πρόταση για τη δημιουργία και την πώληση θυγατρικών εταιρειών από πελάτες μας όλων των  κατηγοριών.  Δεν  πρέπει  σε  καμία περί πτωση να επιτρέψουμε να μείνει η ΔΕΗ στο τέλος του 2019 μόνο με  τους ασύμφορους πελάτες. Πρέπει να διαφυλάξουμε όσο το δυνατόν  τα έσοδα από την παραγωγή.
      Η εμπορία μας καλείται  να  γίνει  ακόμη  πιο  ισχυρή  και  ευέλικτη. Μόνο έτσι θα ανταποκριθούμε στον ανταγωνισμό, θα κρατήσουμε τους καλύτερους πελάτες μας, θα βελτιώσουμε την εισπ ραξιμότητά μας. Ένα δείγμα ανταγωνιστικής συμπεριφοράς ήταν, πέρα από την κοινωνική μας ευαισθησία, η πρόσφατη τιμολογιακή μας πολιτική και το σύστημα των διευκολύνσεων.
     Ενισχύουμε το δυναμικό μας στους τομείς που υπερέχουμε ως προς την τεχνογνωσία, ώστε να αναπτύξουμε ανάλογες επιχειρηματικές δραστηριότητες,  ιδιαίτερα στις γειτονικές  μας χώρες.


      Επεκτεινόμαστε σε όλες τις  αγορές  στο  εξωτερικό,  ιδρύοντας θυγατρικές εταιρείες, όπως στα Τί ρανα για τα δυτικά Βαλκάνια, και εξετάζουμε τη συμμετοχή  μας σε συγκεκριμένα  έργα.
      Οργανώνουμε τη δραστηριοποίησή μας στην ελληνική αγορά σε νέα προϊόντα, πλην της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο, τα ηλεκτρικά  αυτοκίνητα κ.λπ.
     Επεξεργαζόμαστε το κατάλληλο επιχειρηματικό μοντέλο και τις διαρθρωτικές   αλλαγές   για    την    υποστήριξη   των    επιχειρηματικών    μας π ρωτοβουλιών,  την  ενίσχυση  της  ανταγωνιστικότητάς  μας,  την   απόκτηση της  αναγκαίας  ευελιξίας    και τη  μείωση  του  κόστους μας.
     Και βέβαια συνεχίζουμε με αμείωτη ένταση να διεκδικούμε τη λύση χρόνιων προβλημάτων,  όπως  η ανάκτηση των ΥΚΩ  που μας οφείλονται, η πληρωμή των χρεών από το Δημόσιο, τους ΟΤΑ, τις ΔΕΥΑ,  η χορήγηση και στη χώρα μας δωρεάν πιστοποιητικών C02 με σκοπό την τόνωση της λιγνιτικής παραγωγής, και γενικά η  άρση των  αδικιών  σε  βάρος της ΔΕΗ και των στρεβλώσεων της αγοράς.
Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,
Σήμερα η Επιχείρηση χρειάζεται τον καθένα από εμάς περισσότερο από ποτέ άλλοτε.
Καλούμαστε όλοι, Διοίκηση, στελέχη, εργαζόμενοι, να  συσπειρωθούμε  και  να δεσμευτούμε  γύρω  από τους   επιχειρησιακούς  μας στόχους.
Ο καθένας να εκτελεί τα καθήκοντά του σαν από αυτά να εξαρτάται το μέλλον της ΔΕΗ.
Καμία ολιγωρία, καμία σπατάλη, καμία εμμονή σε ενέργειες και συνήθειες που αντιβαίνουν στην παραγωγική λειτουργία  και στη μείωση του  κόστους.
Οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας. Αφουγκράζονται τα μηνύματα και προσαρμόζουν ανάλογα την εργασιακή συμπεριφορά και τις διεκδικήσεις τους.
Όσες προσπάθειες, όσες θυσίες και αν χρειαστούν είμαι βέβαιος ότι οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ θα ανταποκριθούν.
Για τη ΔΕΗ, για τη χώρα, για εμάς τους ίδιους και για τα παιδιά   μας.

Η ΔΕΗ του μέλλοντος θα είναι διαφορετική.


Στα χέρια όλων μας είναι να την κάνουμε ισχυρότερη.
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου