.

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας: Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών “Σχεδιασμός Προϊόντων και Συστημάτων” Master of Science - MSc in Product Design and Systems

Τo Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει το  εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), ΦΕΚ 1328/2-7-2015 με τίτλο:


Σχεδιασμός Προϊόντων και Συστημάτων
Master of Science - MSc in Product Design and Systems
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι όλων των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής των Τμημάτων Μηχανικών και άλλων Τμημάτων εφαρμοσμένων επιστημών συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Σχεδιασμός Προϊόντων και Συστημάτων» και στην Αγγλική γλώσσα «Master of Science (MSc) in Product Design and Systems» σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΦΕΚ έγκρισης του μεταπτυχιακού. Οι τίτλοι Σπουδών του εν λόγω ΠΜΣ απονέμεται από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) θα είναι δεκατέσσερις (14) μήνες και κατανέμεται σε τρεις (3) περιόδους εκ των οποίων η 3η διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Κάθε περίοδος αποτελείται από 13 εβδομάδες διδασκαλίας και μίας εξεταστικής εβδομάδας.
Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ - ΜSc ορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 σε τριάντα (30) φοιτητές.
Τα δίδακτρα έχουν οριστεί σε 3.000 ευρώ  συνολικά για τις 3 περιόδους του προγράμματος από τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν 1.000€ κατά την εγγραφή στην 1η περίοδο, 1.000€ κατά την ανανέωση εγγραφής στην 2η περίοδο, και 1.000€ κατά την ανανέωση εγγραφής στην 3η περίοδο.
Οι παραδόσεις των μαθημάτων θα γίνονται κατά τις απογευματινές ώρες ώστε να δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης του ΠΜΣ και από εργαζόμενους.
Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ
http://msc-dps.teiwm.gr/


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
     Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής στο ΠΜΣ, στο ειδικό έντυπο της γραμματείας, που περιλαμβάνει και φωτογραφία ταυτότητας.
     Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
     Αντίγραφο πτυχίου (με αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
     Δύο (2) συστατικές επιστολές.
     Αντίγραφα δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν).
     Άλλα πτυχία ή/και μεταπτυχιακά Α.Ε.Ι. (εφόσον υπάρχουν).
     Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας.
     Άλλα πιστοποιητικά (π.χ. επαγγελματικής εμπειρίας) για στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα, όπως αυτό αναλύεται στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση.
     Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
     Δύο (2) συνολικά φωτογραφίες ταυτότητας.

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά από 23-5-2016 έως 15-7-2015 καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη γραμματεία του ΜΠΣ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού.
Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά τους με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier.

Ταχυδρομική Διεύθυνση
ΜΠΣ «Σχεδιασμός Προϊόντων και Συστημάτων»
ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ
Υπόψιν Γραμματεία ΜΠΣ Τμ. Μηχ/γων Μηχ/κών & Βιομ/κού Σχεδ/σμού
Κοίλα – Κοζάνης, 501 00 ΚΟΖΑΝΗ

Πληροφορίες:
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία ή τη Διευθύντρια του μεταπτυχιακού προγράμματος:

¨        Γραμματεία ΜΠΣ
Διοικητήριο – Γραμματεία ΜΠΣ
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ
Τηλ: 2461 0 68239 & 2461 0 68067

¨        Διευθύντρια ΜΠΣ
Καθηγήτρια Δρ. Δινοπούλου Βάγια
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ
Διοικητήριο
Τηλ: 2461 0 68226
e-mail: dinop@teiwm.gr 


H Δν/τρια του ΜΠΣ

Δρ. Δινοπούλου Βάγια
Καθηγήτρια

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου