.

ΕΣΠΑ: Χορήγηση υποτροφιών υλοποίησης διδακτορικής έρευνας σε πτυχιούχους (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ)

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) προκηρύσσει πρόγραμμα υποτροφιών συνολικά διακοσίων έντεκα (211) θέσεων σε τρεις (3) επιστημονικούς τομείς, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως τριάντα έξι (36) διαδοχικούς μήνες. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση νέων ερευνητών και η παραγωγή υψηλών ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της διδακτορικής έρευνας με κριτήριο επιλογής την επιστημονική επάρκεια των υποβληθεισών προτάσεων.

Οι Επιστημονικοί Τομείς είναι :

- Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού.
- Επιστήμες Ζωής.
- Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Στα Σχετικά Αρχεία στην Πρόσκληση αναφέρεται η κατανομή των θέσεων στους συγκεκριμένους επιστημονικούς τομείς.
Σε ποιους απευθύνεται
Πτυχιούχοι  ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου πτυχίου διπλώματος της αλλοδαπής ή πτυχίου ελληνικού Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμου της αλλοδαπής.
Περίοδος υποβολής
από 31/5/2016 έως 30/6/2016 (-ώρα 13.00)
Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου/πλατφόρμας
http://applications.iky.gr  
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 30η Ιουνίου 2016 και ώρα Ελλάδος 13.00 μ.μ. Έως και την 7η Ιουλίου 2016 οι αιτούντες πρέπει να διαβιβάσουν στο ΙΚΥ πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά και την αίτηση που υπεβλήθη ηλεκτρονικά, υπογεγραμμένη.
Είδος ενίσχυσης
Περιοχή εφαρμογής
Όλη η Ελλάδα
Όροι και προϋποθέσεις
Οι υποψήφιοι θα πρέπει: Να έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) της ημεδαπής. 
  • Να έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) της ημεδαπής.
  • Να είναι κάτοχοι πτυχίου / διπλώματος ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου πτυχίου/διπλώματος της αλλοδαπής ή πτυχίου ελληνικού Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμου της αλλοδαπής και ο τελικός βαθμός του πτυχίου/ διπλώματός τους να αναγράφεται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. 
  • Να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας τουλάχιστον καλής γνώσης (επίπεδο Β2- βάσει του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες) σε μία ξένη γλώσσα.
  • Να είναι υποψήφιοι διδάκτορες σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας,
  • Να μην εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας α) στον δημόσιο τομέα ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή β) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου.
  • Να μην χρηματοδοτούνται για την προτεινόμενη διδακτορική έρευνα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.
  • Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης.
  • Να μην είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα.
  • Να έχουν κατά μέσο όρο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €) την τελευταία τριετία και έως 14.000 ευρώ  σε περίπτωση ποσοστού αναπηρίας 67% και άνω.
Τι χρηματοδοτείται
Στους υποτρόφους χορηγούνται μεικτά μηνιαία τροφεία ύψους οκτακοσίων δέκα έξι ευρώ και ενενήντα λεπτών (816,90€), στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις.
Σχετικά αρχεία
·        Πρόσκληση (PDF - 752,52 Kb)
Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία
Τμήμα Διαγωνισμών
210-3726346, 210-3726395, 210-3726394

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου