.

Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος-Τι ακριβώς γιορτάζουµε;

Με αφορµή το φετινό εορτασµό της παγκόσµιας ηµέρας περιβάλλοντος, ο Συνήγορος του Πολίτη δράττεται της ευκαιρίας για να επισηµάνει ότι στα θέµατα ποιότητας ζωής, παρατηρήθηκε και αυτή τη χρονιά αποσπασµατικότητα στη δράση της δηµόσιας διοίκησης και χαλαρότητα στον έλεγχο εφαρµογής της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Η πρόληψη της καταστροφής του περιβάλλοντος παραµένει µακρινός στόχος ελλείψει σαφών κανόνων και συνεπούς και συντονισµένης δράσης όλων των εµπλεκοµένων υπηρεσιών, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τη µη αποτελεσµατική πρόληψη των πυρκαγιών, θέµα για το οποίο η Αρχή προέβη σε αυτεπάγγελτη έρευνα. Επίσης, η έλλειψη επαρκούς στελέχωσης και χρηµατοδότησης και των αναγκαίων µέσων για να ασκηθούν σηµαντικές αρµοδιότητες, διαπερνά όλο το φάσµα των υπηρεσιών που καλούνται να επιτελέσουν σηµαντικό έργο για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (λ.χ. δασοφύλακες σε εθνικούς δρυµούς) ή της πολιτιστικής κληρονοµιάς (αρχαιολογικές υπηρεσίες). Χαρακτηριστικό παράδειγµα αρµοδιότητας που το Κράτος δηλώνει αδυναµία να ασκήσει στην πράξη, αποτελεί η πρόβλεψη για τη λειτουργία σταθµών µέτρησης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από τις Περιφέρειες της χώρας. Η διοικητική ωστόσο αδράνεια υποκρύπτει ή τουλάχιστον κατ’ αποτέλεσµα διευκολύνει την επικράτηση ενός µοντέλου αλόγιστης κι ανεξέλεγκτης οικονοµικής ανάπτυξης, σε βάρος της αειφόρου προστασίας του περιβάλλοντος. Σύνηθες παράδειγµα η αποχή από την κατεδάφιση αυθαιρέτων, θέµα για το οποίο ο ΣτΠ εµµένει στη διασφάλιση πιστώσεων στις Περιφέρειες της χώρας για κατεδαφίσεις στους κοινόχρηστους χώρους του αιγιαλού κλπ., και κάποιες φορές το επιτυγχάνει, όπως στην υπόθεση αυθαιρέτου στη λίµνη Κερκίνη. Τέλος, διαπιστώνεται και σε θέµατα ποιότητας ζωής, ελλιπής κατανόηση σε όλες τις βαθµίδες της διοίκησης στοιχειωδών αρχών του κράτους δικαίου, όπως η διαφάνεια (βλ. πόρισµα για την παράλειψη παροχής πληροφορίας για τις περιβαλλοντικές δράσεις που προβλέπεται ότι χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΕΡΠΣ µέσω του φόρου καυσίµου) και η αναλογικότητα.

Πηγή: www.synigoros.gr/perivallon

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου