.

Οι προτεραιότητες της Ευρωβουλής για κλιματική αλλαγή, περιβάλλον, ενέργεια

Στην κοινοβουλευτική ατζέντα θα βρεθεί η αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας των εκπομπών και επιμερισμού των προσπαθειών με νέους και πιο φιλόδοξους στόχους μείωσης εκπομπών (για κάθε κράτος μέλος και κάθε τομέα), υπό τη προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί διεθνής συμφωνία για τη συνθήκη που θα διαδεχθεί αυτή του Κιότο από το 2012.

Εκπομπές βιομηχανικών εγκαταστάσεων: Το ΕΚ ενέκρινε, σε πρώτη ανάγνωση, μια σχετική πρόταση της Επιτροπής με στόχο την ενίσχυση των κανόνων που διέπουν τις εκπομπές βιομηχανικών εγκαταστάσεων ορισμένων τομέων αφενός και την εισαγωγή ελάχιστων προτύπων για τους ελέγχους αφετέρου. Όταν το Συμβούλιο εγκρίνει την κοινή του θέση, η νομοθετική πρόταση θα επιστρέψει στο ΕΚ στο πλαίσιο της δεύτερης ανάγνωσης.

Ψηφοφορία στο ΕΚ (Συναπόφαση, 1η ανάγνωση): 10.03.2009

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων: Το ΕΚ θα εξετάσει, σε δεύτερη ανάγνωση, μέτρα για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των νέων αλλά και των ήδη υφιστάμενων κτηρίων. Σε πρώτη ανάγνωση, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν τα νέα κτήρια να παράγουν από το 2019 τόση ενέργεια όση καταναλώνουν.

Ψηφοφορία στο ΕΚ (Συναπόφαση- 1η ανάγνωση): 02.04.2009

Καλύτερη ενημέρωση για την ενεργειακή απόδοση των οικιακών συσκευών: Οι ευρωβουλευτές θα εξετάσουν, σε δεύτερη ανάγνωση, κατά πόσον κάθε διαφήμιση που αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές των ψυγείων, των πλυντηρίων ή των φούρνων θα πρέπει να επισημαίνει την ενεργειακή κατανάλωση των εν λόγω συσκευών.

Ψηφοφορία στο ΕΚ (Συναπόφαση, 1η ανάγνωση): 05.05.2009

Κυρώσεις κατά των εμπόρων παράνομα συλλεχθείσας ξυλείας: Την απομάκρυνση της παράνομα συλλεχθείσας ξυλείας και προϊόντων ξυλείας από την ευρωπαϊκή αγορά έχει ως στόχο μια πρόταση κανονισμού που ενέκρινε το ΕΚ, στο στάδιο της πρώτης ανάγνωσης. Κατά την άποψη των ευρωβουλευτών, θα πρέπει να θεσπιστούν αυστηροί κανόνες και, στην περίπτωση παράβασής τους, να επιβάλλονται κυρώσεις.
Όταν το Συμβούλιο εγκρίνει την κοινή του θέση, η νομοθετική πρόταση θα επιστρέψει στο ΕΚ στο πλαίσιο της δεύτερης ανάγνωσης.

Ψηφοφορία στο ΕΚ (Συναπόφαση, 1η ανάγνωση): 22.04.2009

Προστασία του εδάφους: Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν, σε πρώτη ανάγνωση, μια οδηγία που θα θεσπίσει ένα νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία του εδάφους. Στόχος της εν λόγω οδηγίας είναι ο τερματισμός του κατακερματισμού της ευρωπαϊκής πολιτικής για το έδαφος σε επιμέρους νομοθετικά κείμενα (απόβλητα, φυτοφάρμακα, προστασία της φύσης). Το ΕΚ αναμένει την κοινή θέση του Συμβουλίου για να εξετάσει τη νομοθετική πρόταση σε δεύτερη ανάγνωση.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου