.

H Συμφωνία της Κοπεγχάγης

Συμφωνία της Κοπεγχάγης

Οι Αρχηγοί των Κρατών και των Κυβερνήσεων, οι Υπουργοί και οι υπόλοιποι επικεφαλείς των αντιπροσωπειών στην Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγη του 2009 στην Κοπεγχάγη:
• Για τον τελικό στόχο της Διάσκεψης, όπως ορίζεται στο Άρθρο 2,
• Με βάση τις αρχές και τις προβλέψεις της Διάσκεψης,
• Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα αποτελέσματα των εργασιών των δύο Ad hoc Ομάδων Εργασίας
• Αποδεχόμενοι την απόφαση x/CP.15 για την Ad hoc Ομάδα Εργασίας για την Μακροπρόθεσμη Δράση και την απόφαση x/CMP.5 που ζητά η Ad hoc Ομάδα Εργασίας για τις Περαιτέρω Δεσμεύσεις των Μερών του Παραρτήματος Ι υπό το Πρωτόκολλο του Κιότο να συνεχίσει το έργο της,

Συμφωνούν στην παρούσα Συμφωνία της Κοπεγχάγης, η οποία τίθεται σε ισχύ αυτομάτως.

1. Υπογραμμίζουμε ότι η Κλιματική Αλλαγή είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας. Τονίζουμε την ισχυρή πολιτική μας βούληση να αντιμετωπίσουμε επειγόντως την Κλιματική Αλλαγή σύμφωνα με την αρχή των κοινών, αλλά διαφοροποιημένων ευθυνών και αντίστοιχων δυνατοτήτων. Για την επίτευξη του τελικού στόχου της Διάσκεψης για σταθεροποίηση της συγκέντρωσης των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε επίπεδο που θα αποτρέψει την επικίνδυνη ανθρωπογενή παρέμβαση στο κλίμα, αναγνωρίζοντας την επιστημονική άποψη ότι η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας πρέπει να περιοριστεί σε επίπεδα κάτω των δύο βαθμών Κελσίου, στη βάση της ισότητας και στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, θα ενισχύσουμε την μακροχρόνια συνεργασία για την καταπολέμηση της Κλιματικής Αλλαγής. Αναγνωρίζουμε τις κρίσιμες επιδράσεις της Κλιματικής Αλλαγής και τις πιθανές συνέπειες των μέτρων αντιμετώπισής της σε χώρες που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στις επιπτώσεις της και υπογραμμίζουμε την ανάγκη για εγκαθίδρυση ενός περιεκτικού προγράμματος προσαρμογής που θα περιλαμβάνει τη διεθνή στήριξη.

2. Συμφωνούμε ότι οι μεγάλες περικοπές στις παγκόσμιες εκπομπές είναι αναγκαίες σύμφωνα με την επιστήμη και όπως τεκμηριώνεται στην Τέταρτη Έκθεση Αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), με γνώμονα τη μείωση των εκπομπών ώστε να περιοριστεί η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας σε επίπεδα κάτω των δύο βαθμών Κελσίου και να αναλάβουμε δράση για την επίτευξη του στόχου αυτού σύμφωνα με τα ευρήματα της επιστήμης και την αρχή της ισότητας. Θα πρέπει να συνεργαστούμε για την κορύφωση των παγκόσμιων και εθνικών εκπομπών το συντομότερο, αναγνωρίζοντας ότι ο χρονικός ορίζοντας για την κορύφωση θα είναι μεγαλύτερος στις αναπτυσσόμενες χώρες και έχοντας υπ’ όψιν ότι η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και η εξάλειψη της φτώχειας είναι οι πρωταρχικές προτεραιότητες για τις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και ότι μια στρατηγική ανάπτυξης με χαμηλές εκπομπές είναι ανεκτίμητη για την αειφόρο ανάπτυξη.

3. Η προσαρμογή στις αρνητικές συνέπειες της Κλιματικής Αλλαγής και οι πιθανές επιπτώσεις των μέτρων αντιμετώπισης αποτελούν μια πρόκληση για όλα τα κράτη. Η ενισχυμένη δράση και η διεθνής συνεργασία για την προσαρμογή απαιτούνται επειγόντως για τη διασφάλιση της εφαρμογής της Διάσκεψης με την εφαρμογή και την υποστήριξη των δράσεων προσαρμογής που στοχεύουν στη θωράκιση και την ανάπτυξη της αντοχής των αναπτυσσόμενων χωρών, ειδικά αυτών που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες, ιδιαίτερα των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, των μικρών νησιωτικών αναπτυσσόμενων κρατών και της Αφρικής. Συμφωνούμε ότι οι ανεπτυγμένες χώρες θα παρέχουν επαρκείς, προβλέψιμους και βιώσιμους οικονομικούς πόρους, τεχνολογίες και δυνατότητες ανάπτυξης υποδομών για να υποστηρίξουν την εφαρμογή των μέτρων προσαρμογής στις αναπτυσσόμενες χώρες.

4. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη του Παραρτήματος Ι δεσμεύονται να εφαρμόσουν μονομερώς ή από κοινού τους ποσοτικοποιημένους στόχους μείωσης των εκπομπών για το 2020, οι οποίοι θα υποβληθούν με βάση τις υποδείξεις του Συμπληρώματος Ι από τα Συμβαλλόμενα Μέρη του Παραρτήματος Ι στη Γραμματεία ως τις 31 Ιανουαρίου του 2010 για ενσωμάτωσή τους σε κείμενο του INF. Τα Μέρη του Παραρτήματος Ι που είναι Συμβαλλόμενα Μέρη του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη συνέχεια θα ενισχύσουν επιπλέον τις μειώσεις που εισήγαγε το Πρωτόκολλο. Η εφαρμογή των μειώσεων και η χρηματοδότηση από τις ανεπτυγμένες χώρες θα μετρηθεί, δημοσιευθεί και επιβεβαιωθεί σύμφωνα με τις υπάρχουσες και επόμενες κατευθυντήριες γραμμές που υιοθέτησε η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών και θα εξασφαλίσει πως ο έλεγχος των στόχων και της χρηματοδότησης θα είναι αυστηρός, δυναμικός και διαφανής.

5. Τα Μέρη εκτός του Παραρτήματος Ι της Διάσκεψης θα εφαρμόσουν δράσεις μετριασμού των επιδράσεων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που θα υποβληθούν στη Γραμματεία με βάση τις υποδείξεις της Συμπληρώματος ΙΙ ως τις 31 Ιανουαρίου του 2010, για ενσωμάτωση σε κείμενο του INF, σύμφωνα με το Άρθρο 4.1 και το Άρθρο 4.7 και στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης. Οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και τα μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά κράτη μπορούν να αναλάβουν δράσεις εθελοντικά και στη βάση της υποστήριξης. Οι δράσεις μετριασμού που θα αναληφθούν στο εξής από τα κράτη εκτός του Παραρτήματος Ι, συμπεριλαμβάνοντας τις αναφορές για τα Εθνικά Απογραφικά Συστήματα, θα επικοινωνούνται μέσω Εθνικών Εκθέσεων σύμφωνα με το Άρθρο 12,1(β) κάθε δύο χρόνια με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που θα υιοθετήσει η Διάσκεψη των Μερών. Οι δράσεις αυτές στις Εθνικές Εκθέσεις, ή όπως αλλιώς γνωστοποιούνται στην Γραμματεία, θα προστεθούν στον κατάλογο του Συμπληρώματος ΙΙ. Οι δράσεις από τα μη μέλη του Παραρτήματος Ι θα είναι υποκείμενες σε εγχώριο έλεγχο, αναφορά και επαλήθευση, το αποτέλεσμα των οποίων θα αναφέρεται μέσω των Εθνικών Εκθέσεων κάθε δύο χρόνια. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη εκτός του Παραρτήματος Ι θα επικοινωνούν τις πληροφορίες για την εφαρμογή των δράσεων μέσω των Εθνικών Εκθέσεων, με πρόβλεψη για διεθνείς διαβουλεύσεις και ανάλυση υπό σαφώς καθορισμένες κατευθυντήριες γραμμές που θα διασφαλίζουν τον σεβασμό στην εθνική κυριαρχία. Οι κατάλληλες εθνικές δράσεις μετριασμού που αναζητούν διεθνή υποστήριξη θα καταγράφονται σε ένα αρχείο μαζί με τη σχετική τεχνολογία, χρηματοδότηση και υποστήριξη της δημιουργίας των σχετικών υποδομών. Οι υποστηριζόμενες δράσεις θα προστεθούν στον κατάλογο στο Προσάρτημα ΙΙ. Αυτές οι υποστηριζόμενες προσαρμοσμένες ανά κράτος δράσεις θα είναι υποκείμενες στον διεθνή έλεγχο, αναφορά και επαλήθευση σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών.

6. Αναγνωρίζουμε τον κρίσιμο ρόλο της μείωσης των εκπομπών από την αποδάσωση και την υποβάθμιση των δασικών εκτάσεων και την ανάγκη για ενίσχυση της μείωσης των εκπομπών από τα δάση και συμφωνούμε στην ανάγκη για παροχή κινήτρων για τέτοιες δράσεις μέσω της άμεσης δημιουργίας μηχανισμού, περιλαμβανομένου του REDD-plus, για την κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων από τις ανεπτυγμένες χώρες.

7. Αποφασίζουμε να ακολουθήσουμε διάφορες προσεγγίσεις, συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών για χρήση των αγορών, για την ενίσχυση της σχέσης κόστους-οφέλους και την προώθηση των δράσεων μετριασμού. Οι αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως εκείνες με οικονομίες χαμηλών εκπομπών θα πρέπει να έχουν κίνητρα ώστε να συνεχίσουν να κινούνται σε μια οδό χαμηλών εκπομπών.


8. Μεγαλύτερης κλίμακας, νέα και πρόσθετη, προβλέψιμη και επαρκής χρηματοδότηση, καθώς και βελτιωμένη πρόσβαση θα παρασχεθεί στις αναπτυσσόμενες χώρες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Διάσκεψης, για την υποστήριξη της ενισχυμένης δράσης για τον μετριασμό των συνεπειών, συμπεριλαμβανομένης σημαντικής χρηματοδότησης για τη μείωση των εκπομπών από την αποδάσωση και την υποβάθμιση των δασών (REDD-plus), την προσαρμογή, την ανάπτυξη, μεταφορά και δημιουργία υποδομών σχετικών με την τεχνολογία με στόχο την ενισχυμένη εφαρμογή της Διάσκεψης. Η συλλογική δέσμευση από τις ανεπτυγμένες χώρες είναι να παρέχουν νέους και πρόσθετους πόρους, που περιλαμβάνουν την δασοπονία και τις επενδύσεις μέσω διεθνών φορέων, που θα φτάσουν περίπου στα 30 δις δολάρια για την περίοδο 2010-2012 με ισορροπημένη κατανομή ανάμεσα στην προσαρμογή και τον μετριασμό. Η χρηματοδότηση για την προσαρμογή θα έχει προτεραιότητα στις πιο ευάλωτες αναπτυσσόμενες χώρες, όπως τα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη και η Αφρική. Στα πλαίσια των εποικοδομητικών δράσεων μετριασμού και της διαφάνειας της εφαρμογής, οι ανεπτυγμένες χώρες δεσμεύονται στον στόχο της συγκέντρωσης από κοινού 100 δις δολαρίων ετησίως ως το 2020 για την αντιμετώπιση των αναγκών των αναπτυσσόμενων κρατών. Η χρηματοδότηση αυτή θα προέλθει από μια πληθώρα πηγών, δημοσίων και ιδιωτικών, διμερών και πολυμερών, καθώς και από εναλλακτικές πηγές. Νέα πολυμερής χρηματοδότηση για την προσαρμογή θα εξασφαλισθεί μέσω αποδοτικών χρηματοδοτικών διακανονισμών, με μια δομή διαχείρισης που θα προβλέπει ίση εκπροσώπηση των ανεπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων χωρών. Ένα σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης αυτής θα πρέπει να προωθηθεί μέσα από το Πράσινο Κλιματικό Ταμείο της Κοπεγχάγης.

9. Για τον σκοπό αυτό, μια Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου θα συσταθεί υπό την καθοδήγηση της Διάσκεψης των Μερών και θα είναι υπόλογη σε αυτή, με στόχο τη μελέτη της συμβολής των πιθανών πηγών εσόδων, ανάμεσά τους και οι εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού.

10. Αποφασίζουμε πως το Πράσινο Κλιματικό Ταμείο της Κοπεγχάγης θα ιδρυθεί ως μια διαχειριστική οντότητα του μηχανισμού χρηματοδότησης της Διάσκεψης για την υποστήριξη σχεδίων, προγραμμάτων, πολιτικών και άλλων δραστηριοτήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες σχετικά με την αντιμετώπιση, συμπεριλαμβανομένων του REDD-plus, της προσαρμογής, της δημιουργίας υποδομών, καθώς και της ανάπτυξης και μεταφοράς τεχνολογίας.

11. Για την ενίσχυση της δράσης για την ανάπτυξη και μεταφορά αποφασίζουμε να ιδρύσουμε έναν Μηχανισμό Τεχνολογίας για την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της μεταφοράς της τεχνολογίας ώστε να υποστηριχθεί η δράση της προσαρμογής και του μετριασμού, και οποίος θα έχει ως οδηγό μια προσέγγιση ανάλογα με την κάθε χώρα και με βάση τις εθνικές συνθήκες και προτεραιότητες.

12. Καλούμε για την ολοκλήρωση αξιολόγηση της εφαρμογής της Συμφωνίας αυτής έως το 2015, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τον υπέρτατο στόχο της Διάσκεψης. Αυτή θα συμπεριλάβει την μέριμνα για ενίσχυση των μακροπρόθεσμων στόχων με αναφορά σε διάφορα ζητήματα που θέτει η επιστήμη, όπως ό, τι έχει σχέση με μια αύξηση θερμοκρασίας της τάξης του 1,5 βαθμού Κελσίου.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου