.

Διαρροή διαλύματος τριχλωριούχου σιδήρου 9% στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 20-4-2010 και ώρα 16:45 εντοπίστηκε μικρής έκτασης διαρροή διαλύματος FeCl3 (περιεκτικότητας 9%) από δεξαμενή τριχλωριούχου σιδήρου. Η διαφυγείσα ποσό-τητα υπολογίζεται σε 6 τόννους. Η διαρροή οφείλεται σε αστοχία ελαστικού σωλήνα Φ38 σε σημείο δίπλα στη δεξαμενή.
Η διαρροή έγινε άμεσα αντιληπτή από το χειριστή των εγκαταστάσεων και έγινε χρήση προσροφητι-κού υλικού (τέφρα) με αλκαλική αντίδραση (σύμφωνα με τις οδηγίες του φύλλου ασφαλείας του υλικού) ώστε να εξουδετερωθεί η όξινη αντίδραση του διαλύματος του τριχλωριούχου σιδήρου.
Το φύλλο ασφάλειας του υλικού δεν αναφέρει κανένα κίνδυνο σε περίπτωση ανάλογης της παρού-σας. Ο Σταθμός για την βέλτιστη διαχείριση του θέματος προτίθεται, αφού ελέγξει την οξύτητα του εξουδετερωμένου υλικού μαζί με την τέφρα, να το διαθέσει στην απόθεση του Νοτίου Πεδίου.
Σημειώνουμε ότι δεν υπήρξε βλάβη εξοπλισμού αντιρρύπανσης ή οποιαδήποτε υποβάθμιση του πε-ριβάλλοντος καθώς το διάλυμα τριχλωριούχου σίδηρου ούτε ήρθε σε επαφή με αποχέτευση ούτε έβλαψε υδροφόρο ορίζοντα.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

N. Αποστολίδης
Διευθυντής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Κοινοποίηση :

- ΓΔΠ
- ΔΕΘ
- ΔΠΠ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου