.

Με μεγάλες αλλαγές το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ

Αναδημοσίευση: Εφ. Ημερησία, της Μανταλένας Πίου, 1/4/10

Tα «πανω-κάτω» φέρνει με την τελική εκδοχή του νομοσχεδίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνα Μπιρμπίλη, καθώς πολλές από τις ριζικές αλλαγές και καινοτομίες που περιείχε το αρχικό σχέδιο, που η ίδια η υπουργός ανακοίνωσε και έφερε σε δημόσια διαβούλευση, έχουν τροποποιηθεί. Το σχέδιο νόμου για τις ΑΠΕ έχει υποβληθεί για επεξεργασία στην επιστημονική επιτροπή της Βουλής και εντός των ημερών αναμένεται η κατάθεσή του στη Βουλή.

Η πλήρης απελευθέρωση στην αδειοδότηση των νέων φωτοβολταικών σταθμών, που προβλεπόταν, για παράδειγμα, στο αρχικό σχέδιο νόμου... έμεινε στην ιστοσελίδα της δημόσιας διαβούλευσης, καθώς η τελική εκδοχή περιορίζει την εξαίρεση από την άδεια παραγωγής στα «ηλιακά» πάρκα ισχύος ως 1 Mwp.

Τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, δηλαδή αυτά που εγκαθίστανται στη θάλασσα, μπαίνουν ξαφνικά κάτω από τον έλεγχο του Δημοσίου, αφού το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είναι αυτό που θα καταρτίζει τις μελέτες για τον τόπο εγκατάστασής τους και θα διενεργεί διαγωνισμούς για τη χορήγηση της πολυπόθητης άδειας.

Υδροηλεκτρικά
Το σχέδιο νόμου εντάσσει στις ΑΠΕ τα υδροηλεκτρικά ισχύος ως 100 MW, περιλαμβάνει διατάξεις για τους ενεργειακούς επιθεωρητές και ζητήματα που αφορούν στη χωροθέτηση των ΑΠΕ, θέτει και τις εξοχικές κατοικίες στο «καθεστώς» των ενεργειακών επιθεωρητών, ενώ προβλέπει ότι ένα ποσοστό από την εισφορά υπέρ ΕΡΤ πρέπει να καταθίθεται υπέρ του ΔΕΣΜΗΕ.

Αναλυτικότερα, τα κυριότερα σημεία του νομοσχεδίου για την «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» που παρουσιάζει σήμερα η «Η» έχουν ως εξής:

Ως το 2020: η συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας θα πρέπει να αυξηθεί στο 20%, η συμμετοχή των ΑΠΕ στην κατανάλωση ηλεκτρισμού στο 40%, η συμμετοχή των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση/ψύξη τουλάχιστον 20%, η συμμετοχή των ΑΠΕ στις μεταφορές σε ποσοστό τουλάχιστον 10%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νομοσχέδιο παραπέμπει σε υπουργική απόφαση τον καθορισμό της επιδιωκόμενης αναλογίας εγκατεστημένης ισχύος μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ.

Η άδεια παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ χορηγείται από τη ΡΑΕ για χρονικό διάστημα μέχρι 25 χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται ως άλλα 25 χρόνια. . Αν εντός 30 μηνών από τη χορήγηση της άδειας δεν έκδοθεί άδεια εγκατάστασης τότε η άδεια παραγωγής παύει αυτοδικαίως να ισχύει, εκτός και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους που δεν αφορούν τον κάτοχο της άδειας.

Η ΡΑΕ αποφασίζει για τροποποιήσεις στην άδεια παραγωγής εντός 60 ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης και ο φάκελος θεωρείται πλήρης, αν εντός 20 ημερών από την υποβολή του δεν ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικά στοιχεία.

Δεν απαιτείται τροποποίηση, αν η εγκατεστημένη ισχύς αυξηθεί μέχρι 10%, αν μεταβληθεί η κατοικία/έδρα του δικαιούχου, αν μειωθεί η εγκατεστημένη ισχύς κλπ. Ωστόσο στη ΡΑΕ οι αλλαγές πρέπει να γνωστοποιούνται.

Η χορήγηση της άδειας παραγωγής αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αιτήματος χορήγησης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων.

Σε περίπτωση αλληλεπικάλυψης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής σε σταθμούς ΑΠΕ σε ορισμένη περιοχή ή σε περίπτωση που η ΡΑΕ πρέπει να προβεί σε συγκριτική αξιολόγηση αιτήσεων προτεραιότητα έχουν οι αιτήσεις που υποβάλλουν νομικά πρόσωπα με συμμετοχή των ΟΤΑ.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ηλεκτρισμού ή άλλης διαπιστωτικής απόφασης φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παραγουν ενέργεια από: γεωθερμικούς σταθμούς ισχύος ως 0,5 ΜW, σταθμούς βιομάζας, βιοαερίου, βιοκασυσίμων και φωτοβολταϊκών ως 1 MW, αιολικά ως 100 kW, ΣΗΘΥΑ ως 50 kW, σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ως 5 Mwe που εγκαθίστανται από εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς φορείς, αυτόνομους σταθμούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ ως 5 Mwe που δεν συνδέονται με το δίκτυο, λοιπούς σταθμούς με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση των 50 MW, εφόσον χρησιμοποιούν ΑΠΕ υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Ο αρμόδιος Διαχειριστής υποχρεούται να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για τη σύνδεση των σταθμών εκτός να συντρέχουν τεκμηριωμένοι τεχνικοί λόγοι.

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση δνε απαιτείται για τους υβριδικούς σταθμούς και τους σταθμούς ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών έργων όπως πχ ηλεκτρική σύνδεση με το δίκτυο, έργα οδοποιίας κ.λπ.

Για την εγκατάσταση ή την επέκταση σταθμών παραγωγής από ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ απαιτείται άδεια, που εκδίδεται από τον γενικό γραμματέα της Περιφέρειας όπου εγκαθίσταται το έργο. Η άδεια εκδίδεται εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαοιολογητικών, που πρέπει να ολοκληρώνεται εντός 30 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Για τη λειτουργία χρειάζεται άδεια την οποία χορηγεί ο φορέας που είναι αρμόδιος για την άδεια εγκατάστασης.. Η άδεια λειτουργίας ισχύει για 20 χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι ίσο χρονικό διάστημα νέω για τους ηλιοθερμικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής η ελάχιστη άδεια ορίζεραι στα 25 χρόνια.

Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρισμού ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ που εξαιρούνται από την άδεια παραγωγής απαλλάσσονται και από την υποχρέωση λήψης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας και υποχρεούνται μόνον στην τήρηση διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Απόφαση
Από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων εξαιρούνται οι ΑΠΕ που εγκαθίστανται σε γήπεδα, εφόσον η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 0,5 MW για γεωθερμία, φωτοβολταϊκά και βιομάζα/βιοαέριο/γεωθερμία/βιοκαύσιμο και τα 20 MW για αιολικούς σταθμούς.

Αντίθετα υπόκεινται σε διαδικασία Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων οι ΑΠΕ της κατηγορίας αυτής που εγκατθίστανται σε περιοχές Natura 2000, σε παράκτιες ζώνες και σε γήπερα γειτνιάζοντα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων με άλλο γήπεδο στο οποίο έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής κ.λπ.

Τιμολόγηση ενέργειας από ΑΠΕ

Το άρθρο 5 του νομοσχεδίου περιλαμβάνει την τιμολόγηση της ενέργειας από ΑΠΕ με τα αιολικά από 50 MW και πάνω να παίρνουν εγγυημένες τιμές στα 87,84 ευρώ/MWh στο διασυνδεδεμένο και 99,44 ευρώ/MWh στα μη διασυνδεδεμένα νησιά. Στα μικρότερα αιολικά η εγγυημένη τιμή φθάνει στα 250 ευρώ/MWh ανεξαρτήτως περιοχής.

Στα φωτοβολταϊκά διατηρείται κατά βάση το σύστημα του νόμου 3734/2009 με διάκριση ανάμεσα στο διασυνδεδεμένο σύστημα Α και Β ζώνης και στο μή διασυνδεδεμένο και τιμές που ξεκινούν από 400 ως 450 ευρώ/MWh τον Φεβρουάριο 2010 και αποκλιμακώνονται σταδιακά ως τον Αύγουστο 2014. Κατόπιν συνδέονται με την οριακή τιμή συστήματος.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου