.

Προοπτικές στην ηλεκτρική ενέργεια ανοίγει το Μνημόνιο 2

Προοπτικές επενδύσεων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας ανοίγει το Μνημόνιο ΙΙ διασφαλίζοντας την πρόσβαση επενδυτών στα εγχώρια αποθέματα λιγνίτη και στην υδροηλεκτρική παραγωγή, που σήμερα εκμεταλλεύεται αποκλειστικά η ΔΕΗ, αναφέρει έρευνα της εταιρείας «Στόχασις Σύμβουλοι Επιχειρήσεων».

Οι αλλαγές αυτές μάλιστα εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε μείωση της Οριακής Τιμής του Συστήματος (ΟΤΣ), δηλαδή της χονδρικής τιμής, που θα μετακυληθεί στους καταναλωτές, εφόσον αρθεί η ρυθμιζόμενη από το κράτος τιμολόγηση και συνδεθεί η χονδρική με τη λιανική τιμή πώλησης ηλεκτρισμού.

Στο πλαίσιο βελτίωσης της λειτουργίας και ανάπτυξης του κλάδου προτείνονται τα παρακάτω:

-Δημιουργία νέων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής ώστε να αμβλυνθεί η ανισορροπία μεταξύ κέντρου παραγωγής στο Βόρειο τμήμα της Ελλάδας και φορτίου κατανάλωσης στο Νότο.

-Σταδιακή αντικατάσταση του συγκεντρωτικού προτύπου παραγωγής (λίγοι και μεγάλοι σταθμοί) από το διεσπαρμένο πρότυπο παραγωγής (μικροί σταθμοί διάσπαρτοι ανά την επικράτεια) μέσα από νέες επενδύσεις στις ΑΠΕ και απόσυρση σταθμών παραγωγής βασισμένων σε ορυκτά καύσιμα.

-Δημιουργία ορθολογικού πλαισίου λειτουργίας της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να ενθαρρύνεται η είσοδος νέων «παικτών».

-Δημιουργία απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στο μη διασυνδεδεμένο σύστημα, όπου προς το παρόν το μονοπώλιο ανήκει στη ΔΕΗ.

- Κατασκευή νέων διασυνδετικών γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών της Βαλκανικής, ώστε να αυξηθεί η ικανότητα εισαγωγών και εξαγωγών ηλεκτρισμού στην περιοχή.

-Δημιουργία μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού για την ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας, μέσω της αυξημένης διαφοροποίησης των χωρών εισαγωγής πρώτων υλών.

-Ταχεία αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς, με στόχο τη σταδιακή προσαρμογή στο Ευρωπαϊκό Target Model.

-Κατάρτιση λεπτομερούς Κώδικα Διαχείρισης Υδροηλεκτρικών Σταθμών, ώστε να αντιμετωπισθεί η στρέβλωση στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού κατά την οποία η υδροηλεκτρική παραγωγή επηρεάζει ανορθολογικά την Οριακή Τιμή Συστήματος.

- Δημιουργία μηχανισμού κατά τον οποίο οι τιμές προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας θα αντανακλούν τις τιμές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά, μέσω της αναπροσαρμογής τους στις παγκόσμιες τιμές ενέργειας. Κατ' αυτόν τον τρόπο, σε περιόδους υψηλής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας (υψηλές τιμές χονδρικής) θα υπάρχουν ανάλογες αυξήσεις στα τιμολόγια προμήθειας και αντίστοιχα σε περιόδους χαμηλής ζήτησης θα μειώνονται ανάλογα οι τιμές προμήθειας.

- Άρση των υφιστάμενων στρεβλώσεων σχετικά με τα Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) και το μηχανισμό ανάκτησης μεταβλητού κόστους. Οι ιδιώτες προμηθευτές επιθυμούν τη μείωση του κόστους που επιφέρουν οι μηχανισμοί αυτοί, ενώ οι παραγωγοί ζητούν τη διαβάθμιση των ΑΔΙ ανάλογα με την αποδοτικότητα των μονάδων.

- Δημιουργία μηχανισμού που θα συνδέει τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις για το σύστημα μεταφοράς και το δίκτυο διανομής με το επίπεδο ποιότητας λειτουργίας των δικτύων αυτών. Με το μηχανισμό αυτό θα παρέχονται κίνητρα για τη βελτιστοποίηση της χρήσης των υποδομών τους.

(Ημερησία, 4/9/2012)

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου