.

Η απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου (2007) για ίδρυση Συμφώνου Συνεργασίας με τη ΔΕΗ

Παρατίθεται η απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης (58/07) που λήφθηκε στις 16.05.07 με θέμα:
«Σύμφωνο Συνεργασίας – Συνύπαρξης της ΔΕΗ Α.Ε. με την τοπική κοινωνία».

Ο εισηγητής του θέματος, Νομάρχης Κοζάνης, κ. Γεώργιος Δακής, αναφερόμενος στο θέμα, ανέγνωσε τη γραπτή εισήγησή του και μεταξύ άλλων είπε τα εξής:
Κατά την επίσκεψη του Προέδρου και Δ/ντα Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Αθανασόπουλου Παναγιώτη, ο Νομάρχης , παρέδωσε έγγραφο των «ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος των Φορέων Νομού Κοζάνης και της ΔΕΗ Α.Ε.», όπου εντοπιζόταν, μεταξύ των άλλων, η αναγκαιότητα αρμονικής και αμοιβαία επωφελούς συνύπαρξης της ΔΕΗ Α.Ε. με την τοπική κοινωνία.
Η ύπαρξη ενός Συμφώνου Συνεργασίας – Συνύπαρξης αποτελεί, το κομβικό σημείο για την παραπέρα πορεία και τύχη των σχέσεών μας με την ΔΕΗ Α.Ε. καθόσον, θα πρέπει να εδράζονται σε στέρεα βάση και σε μια σειρά αυταπόδεικτων παραμέτρων που μας αφορούν από κοινού.

Πιο συγκεκριμένα :
Η ΔΕΗ Α.Ε. αποτελεί για την περιοχή τον μεγαλύτερο οικονομικό παράγοντα (εργοδότη) και παράλληλα τον μεγαλύτερο ρυπαντή του φυσικού περιβάλλοντος, που έχει σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Θα πρέπει επομένως, για το καλό της τοπικής κοινωνίας, αφενός να συνεχίσει την δυναμική της παρουσία προσφέροντας θέσεις εργασίας και αφετέρου να προστατεύει το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αντισταθμίζοντας τα οφέλη που αποκομίζει από την περιοχή.
Δίνει θέσεις εργασίας, οι οποίες όμως τα τελευταία χρόνια είναι μειωμένες και εισόδημα. Παράλληλα όμως, αποστερεί την περιοχή από τα φυσικά της διαθέσιμα (π.χ. νερό), επιβαρύνει τον αέρα, το έδαφος και τα νερά και διαμορφώνει επιπρόσθετα μία αρνητική εικόνα για το Νομό που συνεπάγεται μειωμένη τουριστική κίνηση καθόσον, συνειρμικά οδηγεί σε αρνητική άποψη για την ποιότητα ζωής.
Η ΔΕΗ Α.Ε. δρα έμμεσα ανταγωνιστικά, σε σχέση με τις άλλες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, με συνέπεια η Δυτική Μακεδονία να έχει τον χαμηλότερο βαθμό ιδιωτικής επιχειρηματικότητας.
Επιπρόσθετα, λόγω της αξίας της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή (έχει αποδειχθεί με εμπεριστατωμένη μελέτη), ολόκληρη η Δυτική Μακεδονία κατετάγη στις «πλούσιες Περιφέρειες της Ε.Ε.» με Α.Ε.Π. μεγαλύτερο του 75% του μέσου Κοινοτικού Όρου, με συνέπεια την αποστέρηση σημαντικών πόρων στα πλαίσια της 4ης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.
Η ύπαρξη όμως της ΔΕΗ Α.Ε. στην περιοχή, αποτελεί και μία θετική πρόκληση για οργάνωση και συνεργασία των τοπικών επιχειρήσεων μαζί της, διασυνδέοντας με τον τρόπο αυτό την ύπαρξή της με την τοπική επιχειρηματική δραστηριότητα.
Υπάρχουν αντικειμενικά μεγάλες δυνατότητες συνεργασίας της ΔΕΗ Α.Ε. με τις τοπικές επιχειρήσεις οι οποίες, με τον τρόπο αυτό, μπορούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους, να διευρύνουν τις προοπτικές τους και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.
Η λειτουργία της ΔΕΗ Α.Ε. με όρους όχι αμιγώς δημοσίου οργανισμού, είναι ένα στοιχείο που συνηγορεί προς την κατεύθυνση εξεύρεσης μίας αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας με τις υφιστάμενες επιχειρήσεις στην περιοχή και υποστήριξης ανάπτυξης νέων.
Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι η συνύπαρξη ΔΕΗ Α.Ε. και τοπικής κοινωνίας έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον, το οποίο ευελπιστούμε να είναι καλύτερο.
Στη συνέχεια πρότεινε την προώθηση ενός «Συμφώνου Συνεργασίας – Συνύπαρξης της ΔΕΗ Α.Ε. με την τοπική κοινωνία».
Στην κατεύθυνση αυτή, η Ν.Α. Κοζάνης σαν συνολικός εκφραστής της τοπικής κοινωνίας, πρέπει να έχει τον Συντονιστικό Ρόλο όλων των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων του Ν. Κοζάνης.
Παράλληλα, η ΔΕΗ Α.Ε. θα έχει την ευκαιρία να λειτουργήσει με βάση τις αρχές της «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» και να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι μίας περιοχής την οποία αξιοποιεί για την παραγωγή ενέργειας, την ίδια ώρα που η περιοχή επιθυμεί να διατηρήσει την αειφορία της, να αυξήσει την επιχειρηματική κινητικότητα και να αναζητήσει νέες παραγωγικές και κοινωνικές ισορροπίες για το παρόν και το μέλλον.
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω παραμέτρων, ενδεικτικά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και αντικείμενο του Συμφώνου Συνεργασίας – Συνύπαρξης, πρότείνε και ανέλυσε τα παρακάτω, χωρίς η σειρά παρουσίασης να αποτελεί και σειρά κατάταξης ως προς την ιεράρχηση της σημαντικότητάς τους.
1. Το φυσικό περιβάλλον
2. Το δομημένο περιβάλλον και η ποιότητα ζωής
3. Το παραγωγικό περιβάλλον
4. Η απασχόληση
5. Οι μετεγκαταστάσεις οικισμών
6. Η ανταποδοτική δράση της ΔΕΗ Α.Ε. προς τις τοπικές κοινωνίες

Για να οικοδομηθεί, τεκμηριωμένα, μια βιώσιμη σχέση με τη ΔΕΗ Α.Ε., η Ν.Α. ξεκίνησε ήδη την σύνταξη Εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο :
«Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ως προς την παροχή ανταποδοτικών ωφελειών και την ανάληψη δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος»


Κατόπιν ο Νομάρχης τόνισε ότι για να προχωρήσει βιώσιμα και αποτελεσματικά η προσπάθειά αυτή, στα θέματα που κατ΄αρχήν προδιαγράφηκαν, θα πρέπει :
-να υπάρχει συγκεκριμένη στόχευση, χωρίς να διαχέουμε τις δυνάμεις μας σε αμφίρροπου αποτελέσματος ενέργειες,
-να σχεδιαστεί όχι μόνο βραχυπρόθεσμα αλλά, οραματικά και μακροπρόθεσμα,
-να εφαρμοστεί συγκεκριμένη στρατηγική και μεθοδολογία, που θα αποτυπώνουν την ισότιμη συνεργασία της τοπικής κοινωνίας με τη ΔΕΗ Α.Ε.,
-κάθε πρόταση θα πρέπει να αποτελεί ζήτημα κοινού ενδιαφέροντος και όχι «αίτημα»,
-να εντάσσονται οι ενέργειες της Ν.Α. σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια,
-να ανασχεδιαστούν οι στόχοι έτσι ώστε, να είναι πάντα επίκαιροι και δυναμικοί,
-να υπάρχει δράση συλλογικά και με κανόνες,
-να παίρνονται πρωτοβουλίες και να αναδεικνύονται τα ζητήματα, με τον πλέον πρόσφορο τρόπο,
-να στηρίζονται τα ζητήματα που θέτονται, με διεπιστημονική προσέγγιση και τεκμηρίωση,
-να συγκλίνουν οι δυνάμεις και οι απόψεις όλων των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων της περιοχής μας, συμπεριλαμβανομένων των κινήσεων πολιτών,
-να αποτραπούν αποκλίνουσες τάσεις και προσωπικές στρατηγικές, μέσω μεγιστοποίησης της κοινωνικής αποδοχής της κοινής προσπάθειας,
-να αναδειχθούν, να τεκμηριωθούν και να υποστηριχθούν τοπικά ζητήματα του Νομού μας,
-να υπάρχει συντονισμός και να λειτουργία με κανόνες και αρχές, που θα φέρουν πιο κοντά τους στόχους και τέλος,
-να αναδειχθεί ο ρόλος του Νομαρχιακού Συμβουλίου (Ν.Σ.), ως το ανώτατο όργανο σχεδιασμού, προγραμματισμού και διαμόρφωσης πολιτικής για το Νομό Κοζάνης και ως χώρος «δημιουργικής σύγκλισης των απόψεών μας».

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω απαιτείται ένα Σύστημα Διοίκησης της Συνεργασίας και πρότεινε να αποτελείται από τα παρακάτω διακριτά επίπεδα :

Συντονιστής εταίρος : Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Κοζάνης
Συντονιστής : Νομάρχης Κοζάνης
Γραφείο Συντονισμού : Γραφείο Νομάρχη Κοζάνης
Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) : Αντιπροσωπευτικοί εταίροι του Νομού, με επικεφαλής το Νομάρχη Κοζάνης
Εταιρική Ολομέλεια (Ε.Ο.) : Οι κοινωνικοί, οικονομικοί και περιβαλλοντικοί εταίροι του Νομού Κοζάνης, με επικεφαλής το Νομάρχη Κοζάνης
Τεχνική Στήριξη : Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ

Θεωρείται αυτονόητο ότι, ειδικά ζητήματα της περιοχής θα αντιμετωπίζονται με συγκεκριμένο τρόπο και με ευθύνη του Συντονιστή.
Με τις παραπάνω σκέψεις και προβληματισμούς, ο Νομάρχης κάλεσε το Σώμα να πάρει τις αναγκαίες αποφάσεις προκειμένου να υλοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα ενεργειών που ακολουθεί:
-Συζήτηση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο (Ν.Σ.) Κοζάνης επί της εισήγησης – Πρότασης του Νομάρχη Κοζάνης (υλοποιείται σήμερα)
-Διατύπωση απόψεων – υιοθέτηση της Πρότασης
-Προσδιορισμός μελών Εταιρικής Ολομέλειας (Ε.Ο.)
-Προσδιορισμός μελών Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.)
-Κοινοποίηση της απόφασης προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, τη ΔΕΗ Α.Ε. και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο
-Δημοσιοποίηση της απόφασης στα τοπικά ΜΜΕ (Δελτίο Τύπου, Συνέντευξη Τύπου κ.λ.π.)
-Προετοιμασία και χρονοπρογραμματισμός των ενεργειών
-Έγκριση από την Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.)
-Υλοποίηση αποφάσεων
-Ενημέρωση της Εταιρικής Ολομέλειας (Ε.Ο.) για την πρόοδο και τα αποτελέσματα

Επεσήμανε ότι οι σχέσεις με τη ΔΕΗ Α.Ε. αφορούν όλους και για το λόγο αυτό, η προταθείσα διαδικασία είναι διευρυμένη και συμμετοχική σε μέγιστο βαθμό και επιπλέον, ρεαλιστική και στοχοθετημένη με ρόλους, αρμοδιότητες και ευθύνες.
Για το λόγο αυτό, αναμένεται ότι θα συμβάλλει αποφασιστικά στην προώθηση των ζητημάτων που συνοπτικά αναφέρθηκαν και τα οποία δεν αποτελούν απλώς ένα διεκδικητικό πλαίσιο, αλλά προϋπόθεση βιώσιμης προοπτικής των σχέσεων της ΔΕΗ Α.Ε. με την τοπική κοινωνία.
Τέλος κάλεσε όλους σε μια κοινή προσπάθεια, με αφετηρία τη σημερινή συνεδρίαση.
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Ν.Σ., διάβασε την επιστολή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, κ. Ανδρέα Λεούδη, ο οποίος συνεχάρη τη Ν.Α. για την πρωτοβουλία που ανέλαβε να δημιουργήσει πλαίσιο συνεργασίας με τη ΔΕΗ Α.Ε., δήλωσε την πρόθεσή του να είναι αρωγός στις ενέργειες και δράσεις της Ν.Α. και πρότεινε μεταξύ άλλων την αξιοποίηση της εγκεκριμένης πρότασης του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, έργο τεράστιας σημασίας για την περιοχή, που θα δημιουργήσει συνθήκες για την ενίσχυση των τεχνολογικών και καινοτομικών επιδόσεών της, την δόμηση περιβάλλοντος καινοτομίας και περιφερειακής συνείδησης στην Δυτική Μακεδονία στον βασικό άξονα της ενέργειας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής οικονομίας και την ενίσχυση των δεσμών ΑΕΙ, ερευνητικών κέντρων και ΤΕΙ με τη ΔΕΗ Α.Ε., αλλά και άλλες βιομηχανίες και οργανισμούς σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο σε θέματα ενέργειας.
O κ. Ιορδάνης Ανδρεάδης, στην τοποθέτησή του τόνισε ότι η πρόταση του Νομάρχη είναι η πρώτη προσέγγιση επισημαίνοντας ότι χρειάζεται πολλή δουλειά από όλους τους κοινωνικούς εταίρους και ότι θα πρέπει να μπουν χρονοδιαγράμματα.
Ανέφερε ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια πάρθηκαν σημαντικές πρωτοβουλίες σε ότι έχει να κάνει στις σχέσεις μας με τη ΔΕΗ.
Πρόσθεσε ότι θα πρέπει το Ν.Σ. να πάρει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και να διεκδικήσει τις απώλειες που είχε ο Νομός, την εγκατάσταση νέων μονάδων ισχύος 800 ΜW στην περιοχής μας, καθώς επίσης και το να μπει η Ελλάδα σε ειδικό καθεστώς ενίσχυσης όπως μπήκε και η Ισπανία.
Στη συνέχεια τόνισε ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και αναφέρθηκε στα έργα που είναι σε εξέλιξη όπως οι μετεγκαταστάσεις, το λιμάνι στη λίμνη Πολυφύτου, η πίστα μηχανοκίνητου αθλητισμού, η εξωαστική χρήση της Τηλεθέρμανσης καθώς και στο θέμα του Φυσικού Αερίου.
Τέλος δήλωσε ότι συμφωνεί με τη συγκρότηση του συντονιστικού οργάνου εφόσον είναι άτυπο και δεν θα υποκαταστήσει το Ν.Σ. και τους θεσμούς.
Ο κ. Ιωάννης Αποστολίδης τόνισε ότι η εισήγηση του Νομάρχη καλύπτει επαρκώς το σύνολο των θεμάτων και πρότεινε τα ακόλουθα:
• Να γίνει ιεράρχηση των στόχων
• Να γίνει τριμερής συζήτηση μεταξύ της κυβέρνησης, της ΔΕΗ και της Τοπικής Κοινωνίας
• Να αυξηθεί το ανταποδοτικό τέλος στο 1% και να αποδοθεί συμπληρωματικά από την αρχή του προγράμματος και να γίνει αλλαγή της Υπουργικής Απόφασης
• Να ζητηθεί χρηματοδοτικό πρόγραμμα, όπως έγινε παλαιότερα με το ΟΠΑΓΚ για να σχεδιαστεί το μέλλον της περιοχής
• Να ζητηθεί γενναία αύξηση επενδύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος Να γίνει μακροπρόθεσμα σχεδιασμός από τη ΔΕΗ και την κυβέρνηση
• Να σταματήσει η λογική των διμήνων
• Να υπάρξουν υπεργολαβικές δραστηριότητες, γιατί η ΔΕΗ είναι μια μεγάλη επιχείρηση
Ο κ. Ιωάννης Μητσιάκος, τόνισε ότι είναι αναμφισβήτητο γεγονός η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, η οποία θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τον τόπο όπως η μείωση του προσωπικού της ΔΕΗ, η επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων, η μόλυνση και η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και του υδροφόρου ορίζοντα καθώς και η εγκατάλειψη της αποκατάστασης του κατεστραμμένου φυσικού περιβάλλοντος. Τέλος πρότεινε τη στήριξη του λιγνίτη από το Ν.Σ., επισημαίνοντας ότι υπάρχουν από την παράταξή του συγκεκριμένες προτάσεις.
Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των Ν.Σ. των εκπροσώπων της ΔΕΗ, καθώς και των φορέων που παρευρέθησαν στο Ν.Σ.

Στη συνέχεια και αφού λήφθηκαν υπ’ όψιν και οι προτάσεις των φορέων κατατέθηκε πρόταση του Νομάρχη, για τη συγκρότηση πενταμελούς Συντονιστικής Επιτροπής αποτελούμενη από τον Νομάρχη, τον Πρόεδρο του Ν.Σ., τον Πρόεδρο της ΤΕΔΚ, εκπρόσωπο των ενεργειακών Δήμων, εκπρόσωπο των Εργαζομένων και παροχή Τεχνικής Στήριξης από την ΑΝΚΟ και τα Επιμελητήρια του Νομού (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕΕ και Οικονομικό).

Επίσης κατατέθηκε πρόταση από τον κ. Ανδρεάδη για συγκρότηση της συντονιστικής επιτροπής αποτελούμενης από το Νομάρχη τον Πρόεδρο του Ν.Σ., τους πληττόμενους Δήμους, τους εκπροσώπους των επιμελητηρίων και εκπρόσωπο της ΟΚΕ.

Το Ν.Σ., ύστερα από τα παραπάνω

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία εγκρίνει

Α) το σύμφωνο Συνεργασίας – Συνύπαρξης της ΔΕΗ Α.Ε. με την τοπική κοινωνία με το οποίο διαφώνησε ο κ. Ι. Μητσιάκος και ο κ. Στέργιος Τζιμίκας, ο οποίος τόνισε ότι πιστεύει στην οριστική ρήξη και όχι στη συνεργασία με τη ΔΕΗ.
Β) τη συγκρότηση πενταμελούς Συντονιστικής Επιτροπής η οποία θα αποτελείται από τον Νομάρχη, τον Πρόεδρο του Ν.Σ., τον Πρόεδρο της ΤΕΔΚ, εκπρόσωπο των ενεργειακών Δήμων, εκπρόσωπο των Εργαζομένων και παροχή Τεχνικής Στήριξης από την ΑΝΚΟ και τα Επιμελητήρια του Νομού, με 14 ψήφους έναντι 9.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου