.

Νομαρχία Κοζάνης: Πρόστιμα στη ΔΕΗ από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Πρόστιμα συνολικού ύψους 450.000 € επέβαλλε στη ΔΕΗ ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γιώργος Σουφλιάς. Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν μετά από ελέγχους που διενεργήθηκαν στα ορυχεία της Δ.Ε.Η στο Νομό Κοζάνης, από επιτροπή που συγκρότησε ο Νομάρχης Κοζάνης Γιώργος Δακής.
Τα πορίσματα της επιτροπής στάλθηκαν στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και ζητήθηκε η συνδρομή της Ειδικής Υπηρεσίας Ελεγκτών Περιβάλλοντος. Η Ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου διενήργησε επιτόπιους ελέγχους και βεβαίωσε παραβάσεις στα λιγνιτωρυχεία της Πτολεμαΐδας και της Μαυροπηγής.
Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ Γιώργος Σουφλιάς επέβαλλε πρόστιμα ύψους 300.000 € και 150.000 € στα Λιγνιτωρυχεία Πτολεμαΐδας και Μαυροπηγής αντίστοιχα, για τις παρακάτω διαπιστωθείσες παραβάσεις:

Α) Λιγνιτωρυχείο Πτολεμαΐδας
• Πρόστιμο 110.000€ επειδή:
Η εταιρεία δεν λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό της εκπομπής σκόνης και συγκεκριμένα:
α) Δεν ήταν διαβρεγμένο τμήμα της εσωτερικής οδού στο πεδίο Καρδιάς, όπου διαπιστώθηκε μεγάλη συχνότητα διέλευσης φορτηγών και λόγω της συσσώρευσης λεπτόκοκκων υλικών προκαλείτο έντονη διάχυση σκόνης από την κίνηση των οχημάτων, κατά παράβαση του όρου 36 της παραγράφου δ1 της µε Α.Π. οικ.114084/3671/23-10-03 Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο.
β) Διαπιστώθηκε εκτεταμένη διαφυγή και συσσώρευση τέφρας επί του εδάφους στο σημείο διασταύρωσης - ανάμιξης του ταινιόδρομου μεταφοράς τέφρας µε τον ταινιόδρομο αδρανών στον Βόρειο Τομέα του Κυρίου Πεδίου, µε αποτέλεσμα, λόγω των ανέμων, να διαχέεται νέφος σκόνης, κατά παράβαση των όρων 9 & 17 της παραγράφου δ1 της µε Α.Π. οικ.114084/3671/23-10-03 Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο.
γ) Διαπιστώθηκε έντονη διάχυση σκόνης στο σημείο πτώσης των αδρανών από το άκρο του αποθέτη του Νοτίου Πεδίου και περιστασιακά ο άνεμος συμπαρέσυρε σχεδόν το σύνολο της ροής των υλικών, κατά παράβαση του όρου 17 της παραγράφου δ1 της µε Α.Π. οικ.114084/3671/23-10-03 Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο.

• Πρόστιμο 60.000€ επειδή:
Δεν υπάρχουν πράσινες ζώνες προστασίας, περιμετρική περίφραξη και μόνιμα οριόσηµα στο σύνολο των περιοχών επέμβασης, ούτε περίφραξη πέριξ των αποκατεστηµένων χώρων, κατά παράβαση των όρων 4, 12 και 14 της παραγράφου δ1 της µε Α.Π. oικ.114084/3671/23-10-03 Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο.

• Πρόστιμο 43.000€ επειδή:
Η διαχείριση των στερεών, µη επικινδύνων αποβλήτων δεν γίνεται σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και του όρους της µε Α.Π. οικ.114084/3671/23-10-03 Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο. Συγκεκριμένα:
α) Σε πολλά σημεία του ορυχείου και εντός της κοίτης εκτροπής του ρέματος Σουλού διαπιστώθηκαν εγκαταλειμμένοι άχρηστοι ιμάντες ταινιόδρομων, κατά παράβαση του όρου δ.24 της Ε.Π.Ο.
β) Ορισμένα είδη υλικών (αγωγοί δικτύων, καλώδια χαλκού, παροπλισμένα οχήματα) παραδίδονται σε συλλέκτες που δεν διαθέτουν την προβλεπόμενη από την όρο 25 της ισχύουσας Ε.Π.Ο. και το άρθρο 11 της ΚΥΑ 50910/03 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-03) άδεια συλλογής - μεταφοράς για το Νομό Κοζάνης.

• Πρόστιμο 60.000€ επειδή:
Η διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) δεν γίνεται σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και του όρους της µε ΑΠ. οικ.114084/3671/23-10-03 Κ.Υ.Α. E.Π.Ο. Συγκεκριμένα:
α) Για τους 1000 τόνων Α.Λ.Ε. από τους 1500 λιπαντικών που καταναλώνονται ετησίως δεν προσκομίστηκαν στοιχεία για τη διαχείρισή τους σύμφωνα µε τις διατάξεις του Π.Δ.82/04 (ΦΕΚ 64 Α/02-03-04).
β) Ο χώρος συλλογής Α.Λ.Ε. στο Νότιο Πεδίο περιλαμβάνει τρεις πλαστικές δεξαµεvές χωρίς περιμετρικό τοιχίο και µε περιορισμένες διαρροές επί του τσιμέντου. Στον ίδιο χώρο υπάρχουν βαρέλια µε χρησιµοποιηµένο γράσο και Α.Λ.Ε. επί του εδάφους, ανοικτά και µε διαρροές στο έδαφος, κατά παράβαση του όρου 32 της παραγράφου δ1 της Ε.Π.Ο.
γ) Στο συνεργείο του Νοτίου Πεδίου υπάρχουν 2 δεξαμενές Α.Λ.Ε., χωρίς περιμετρικό τοιχίο, κατά παράβαση του όρου 32 της παραγράφου δ1 της Ε.Π.Ο.
δ) Δεν τηρείται μητρώο παραγωγής Α.Λ.Ε. στα λιπαντήρια, κατά παράβαση του Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α/02-03-04) και της Κ.Υ.Α. 13588/06 (ΦΕΚ 383 Β/28-03-06)

• Πρόστιμο 9.000€ επειδή:
Η εταιρία δεν έχει εφοδιαστεί µε όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις και δεν έχει υποβάλει όλες τις προβλεπόμενες τεχνικές εκθέσεις στις αρμόδιες αρχές. Συγκεκριμένα:
α) Δεν έχει εφοδιαστεί µε την άδεια διάθεσης που απαιτείται από την ΚΥΑ 50910/03 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-03) και τον όρο 10 της παραγράφου δ1 της µε Α.Π. οικ.114084/3671/23-10-03 Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο., για τη διάθεση της τέφρας εντός του ορυχείου.
β) Δεν έχουν εκδοθεί περιβαλλοντικοί όροι για τα έργα εκτροπής του ρέματος "Σουλού" που πραγματοποιήθηκαν, κατά παράβαση του όρου 39 της παραγράφου δ1 της µε Α.Π. οικ.114084/3671/23-10-03 Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο.
γ) Δεν έχει εφοδιαστεί µε Άδεια από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τη χρήση νερού και τα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων (συλλογής, μεταφοράς, ρύθμισης, αντιπλημμυρικά κ.α.), σύμφωνα µε τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 43504/2005 (ΦΕΚ 1784 Β/20-12-05).
δ) Δεν κατέθεσε για το 2007 την προβλεπόμενη από τον όρο δ1.22 της µε Α.Π. οικ.114084/3671/23-10-03 Κ.Υ.Α Ε.Π.Ο. τεχνική έκθεση για την πορεία της εκμετάλλευσης και της αποκατάστασης στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Ν.Α. Κοζάνης.

• Πρόστιμο 9.000€ επειδή:
Στα αντλιοστάσια του ορυχείου Κυρίου Πεδίου δεν γίνονται συνεχείς μετρήσεις των παραμέτρων νερού, κατά παράβαση του όρου 5 της παραγράφου δ2 της µε ΑΠ. oικ.114084/3671/23-10-03 Κ.Υ.Α Ε.Π.Ο.

• Πρόστιμο 9.000€ επειδή:
Διαπιστώθηκε απ' ευθείας ανεφοδιασμός επί της οδού µε καύσιμα από βυτιοφόρο σε φορτηγά, κατά παράβαση του όρου 15 της παραγράφου δ1 της µε Α.Π. οικ.114084/3671/23-10-03 Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο.

Β) Λιγνιτωρυχείο Μαυροπηγής

• Πρόστιμο 60.000€ επειδή:
Η εταιρία δεν λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό της εκπομπής σκόνης και συγκεκριμένα:
α) Δεν γινόταν διαβροχή σε όλο το πλάτος κίνησης στην πλατεία του χώρου διάθεσης αδρανών και άγονων υλικών, µε αποτέλεσμα την εντονότατη διάχυση σκόνης από την κίνηση των φορτηγών, κατά παράβαση των όρων 35 και 44 της παραγράφου δ1 της µε Α.Π. οικ. 142453/753/23-02-06 Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο.
β) Από το σωρό του λιγνίτη στο άκρο του ταινιοδρόμου γινόταν παραλαβή και μεταφορά του υλικού από φορτηγά οχήματα, τα οποία είχαν ακάλυπτη την καρότσα κατά παράβαση του όρου 35 και 42 της παραγράφου δ1 της µε Α.Π. οικ. 142453/753/23-02-06 Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο.

• Πρόστιμο 30.000€ επειδή:
Δεν υπάρχουν πράσινες ζώνες προστασίας, περιμετρική περίφραξη και συστηματική οριοθέτηση µε μόνιμα οριόσηµα στο σύνολο των περιοχών επέμβασης, κατά παράβαση των όρων 21, 32 και 33 της παραγράφου δ1 της µε Α.Π. οικ. 142453/753/23-02-06 Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο.

• Πρόστιμο 30.000€ επειδή:
Δεν έχει ξεκινήσει η κατασκευή του χωμάτινου αντιθορυβικού αναχώματος προς την πλευρά της Μαυροπηγής, που έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέχρι 31-12¬-2007, κατά παράβαση του όρου 14 της παραγράφου δ1 της µε Α.Π. οικ. 142453/753/23-02-06 Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο. Δεν υπάρχει χώρος απόθεσης της φυτικής γης, κατά παράβαση του όρου 20 της παραγράφου δ1 της Ε.Π.Ο.

• Πρόστιμο 20.000€ επειδή:
Εντοπίστηκαν άχρηστοι ιμάντες ταινιόδρομων στο πρανές του χώρου απόθεσης μεταξύ των αδρανών υλικών, κατά παράβαση του όρου 41 της παραγράφου δ1 της µε Α.Π. οικ. 142453/753/23-02-06 Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο.

• Πρόστιμο 5.000€ επειδή:
Η εταιρεία δεν έχει εφοδιαστεί µε Άδεια από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τη χρήση νερού και τα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων (συλλογής, μεταφοράς, ρύθμισης, αντιπλημμυρικά κ.α.), σύμφωνα µε τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 43504/2005 (ΦΕΚ 1784 Β/20-12-05). Για την πορεία της εκμετάλλευσης και της αποκατάστασης, η εταιρία δεν κατέθεσε για το 2007 το προβλεπόμενο από τον όρο δ1.45 της µε Α.Π. οικ. 142453/753/23-02-06 Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο. τοπογραφικό διάγραμμα στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Ν.Α. Κοζάνης.

• Πρόστιμο 5.000€ επειδή:
Δεν γίνονται συνεχείς μετρήσεις των παραμέτρων νερού στα αντλιοστάσια του ορυχείου, κατά παράβαση του όρου 5 της παραγράφου δ2 της µε ΑΠ. οικ. 142453/753/23-02•06 Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο.

Η άμεση ανταπόκριση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Γιώργου Σουφλιά στις αναφορές της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης για συνδρομή της Ειδικής Υπηρεσίας Ελεγκτών Περιβάλλοντος και η βεβαίωση από αυτήν των παραβάσεων, επιβεβαιώνουν με τον πλέον επίσημο και κατηγορηματικό τρόπο την επιτακτική ανάγκη άμεσης συμμόρφωσης της ΔΕΗ στην κείμενη νομοθεσία και στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου