.

Δράση της EE για τη διασφάλιση αποδοτικής και ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας στην Ευρώπη

Η Επιτροπή έλαβε σήμερα δραστικά μέτρα κατά 25 κρατών μελών τα οποία εμποδίζουν τους ευρωπαίους καταναλωτές να επωφεληθούν των πλεονεκτημάτων μιας ανταγωνιστικής και ανοικτής αγοράς ενέργειας διότι δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ. Η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Δανία, η Γερμανία, η Εσθονία, η Ισπανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λιθουανία, η Λετονία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβενία, η Σλοβακία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα λάβουν προειδοποιητικές επιστολές επειδή δεν συμμορφώνονται με τις ισχύουσες ρυθμίσεις για το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια. Η Επιτροπή έστειλε επίσης προειδοποιητικές επιστολές στην Ελλάδα, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και τη Λιθουανία, επειδή εξακολουθούν να εφαρμόζουν σύστημα ελεγχόμενων τιμών κατά παράβαση των κοινοτικών οδηγιών για το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια.

Ο AndrisPiebalgs, Επίτροπος αρμόδιος για την ενέργεια, τόνισε τα εξής: «Σε μια εποχή οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης είναι απαράδεκτο οι ευρωπαίοι καταναλωτές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να υφίστανται τις συνέπειες της δυσλειτουργίας της αγοράς ενέργειας. Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές επωφελούνται μιας πραγματικής δυνατότητας επιλογής, καλύτερων τιμών και ασφαλέστερης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας που μόνο μια ανοικτή και ανταγωνιστική αγορά μπορεί να προσφέρει».

Στόχος της σημερινής δράσης της Επιτροπής είναι οι παραβάσεις των διαφόρων διατάξεων της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο, με άλλα λόγια, της δεύτερης δέσμης του 2003. Η Επιτροπή εστίασε την προσοχή της ειδικότερα στις διατάξεις οι οποίες διασφαλίζουν τον δίκαιο ανταγωνισμό προς όφελος των καταναλωτών.

Στην περίπτωση αυτή, οι βασικές παραβάσεις που εντόπισε η Επιτροπή αφορούν στα εξής:

- απουσία πληροφόρησης από τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, που εμποδίζει την πραγματική πρόσβαση των επιχειρήσεων παροχής σε δίκτυα

- ανεπάρκεια των συστημάτων κατανομής της δυναμικότητας του δικτύου για την βέλτιστη χρήση του δικτύου για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στα κράτη μέλη
- απουσία διασυνοριακού συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και των εθνικών αρχών, που είναι αναγκαίες για την καλύτερη κατανομή της δυναμικότητας του δικτύου σε διασυνοριακές διασυνδέσεις ώστε να βελτιστοποιηθεί η χρήση του υφιστάμενου δικτύου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι σε εθνικό επίπεδο

- ανεπαρκείς προσπάθειες των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου για διάθεση της μέγιστης δυναμικότητας ώστε να δημιουργήσουν τις καλύτερες ευκαιρίες για είσοδο στην αγορά και ανταγωνισμό. Αυτό αφορά πιο συγκεκριμένα τη βραχυπρόθεσμη δυναμικότητα, η οποία διαφορετικά μένει αχρησιμοποίητη, και την δυναμικότητα στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που φυσιολογικά ακολουθεί το φυσικό αέριο (δυναμικότητα οπισθοζεύξης)

- απουσία αποτελεσματικής δράσης επιβολής από πλευράς των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών σε περίπτωση παραβάσεων των κοινοτικών ρυθμίσεων, περιλαμβανομένης της απουσίας αποδοτικών συστημάτων κυρώσεων σε εθνικό επίπεδο

- διατήρηση ελεγχόμενων τιμών, ιδίως προς όφελος μεγάλων πελατών, που θέτει εμπόδια στους νεοεισερχόμενους στην αγορά

- απουσία των κατάλληλων διαδικασιών επίλυσης διαφορών για τους καταναλωτές σε εθνικό επίπεδο, αποτελεί θεμελιώδη αρχή των οδηγιών για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο όλοι οι πολίτες που επωφελούνται των δικαιωμάτων της εσωτερικής αγοράς να μπορούν να απολαύουν και υψηλού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή. Ωστόσο, επειδή δεν υπάρχουν διαφανείς, απλές και φθηνές διαδικασίες χειρισμού των παραπόνων τους, αυτό μπορεί να αποθαρρύνει τους καταναλωτές να συμμετέχουν στην εσωτερική αγορά. Στις οδηγίες για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο προβλέπονται σαφείς υποχρεώσεις ώστε να διασφαλίζεται η καθιέρωση των διαδικασιών αυτών και να προσφέρονται πραγματικές εναλλακτικές επιλογές στους καταναλωτές.

Οι ρυθμίσεις στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου έχουν ουσιώδη σημασία για μια γνήσια, ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Η νομοθεσία της ΕΕ πρέπει να εφαρμόζεται σωστά για να μπορούν να λειτουργούν οι αγορές και να διασφαλίζεται η αποδοτική τους ολοκλήρωση. Ένα από τα κύρια σημεία προτεραιότητας της στρατηγικής της Επιτροπής για τη βιώσιμη, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια είναι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η βιώσιμη, ανταγωνιστική και ασφαλής παροχή ενέργειας είναι αδύνατη χωρίς ανοικτές, ανταγωνιστικές αγορές ενέργειας, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να είναι ανταγωνιστικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας αποτελεί παράγοντα-κλειδί για τη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ. Αυτό εξυπηρετεί άμεσα και τα συμφέροντα των ευρωπαίων καταναλωτών.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου