.

Δελτίο Τύπου ΔΕΗ για την εκτέλεση εργασιών μεταφοράς από εργολάβους

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, σχετικά με την εκτέλεση εργασιών μεταφοράς από εργολάβους για λογαριασμό της ΔΕΗ, από την Επιχείρηση διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
1) Στις συμβάσεις που συνάπτει η Διεύθυνση του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας με εργολάβους για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, ρητά προβλέπεται η τήρηση από τους εργολάβους όλων των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), του Κανονισμού Υγιεινής και Ασφάλειας και γενικότερα όλων των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.
2) Όταν διαπιστωθεί από τα εντεταλμένα όργανα της Επιχείρησης οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα από τους ισχύοντες νόμους, διατάξεις και κανονισμούς, απαιτείται από τους εργολάβους η απομάκρυνση του εξοπλισμού ή του προσωπικού ως ακατάλληλου. Σε περίπτωσης μη συμμόρφωσης ή ανάλογα με την παράβαση των εργολάβων τότε η Επιχείρηση προχωρεί στην προσωρινή ή στην οριστική λύση της συνεργασίας.
3) Κατά την πληρωμή των μηνιαίων πιστοποιήσεων εκτελεσθεισών εργασιών υποχρεωτικά από τους αναδόχους εργολάβους προσκομίζονται βεβαιώσεις ΙΚΑ για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αφορούν στους εργαζόμενους που απασχολούν.
4) Για τη φόρτωση των φορτηγών τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα από τον ΚΟΚ και δεν πληρώνονται οι πέραν των νόμιμων διακινούμενες ποσότητες.
5) Δεν επιτρέπεται η μεταφορά υλικών (λιγνίτη, τέφρα) με αυτοκίνητα χωρίς μηχανικά συρόμενο σκέπαστρα για την αποφυγή της ρύπανσης, σύμφωνα με όλα όσα ρητά προβλέπονται σε κάθε σύμβαση.
6) Για τη μεταφορά καυσίμων η ΔΕΗ ΑΕ χρησιμοποιεί κατάλληλα αδειοδοτημένα βυτιοφόρα αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, ενώ τα ιδιόκτητα βυτιοφόρα αυτοκίνητα έχουν τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία άδειες.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου