.

Συνήγορος του Πολίτη: Διοικητική ανταπόκριση φορέων για την ατμοσφαιρική ρύπανση στο Νομό Κοζάνης

Από το δικτυακό τόπο του Συνήγορου του Πολίτη αντιγράφουμε με τις απαραίτητες παραπομπές [κλικ και συνδέεστε] τη διοικητική ανταπόκριση των αρμοδίων στις επιστολές του Συνηγόρου του Πολίτη για το Ν. Κοζάνης: "Στις από 10/3/09 προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την Πολιτεία στο Ν. Κοζάνης και την στελέχωση όλων των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών, υπήρξε η εξής κατ’ αρχήν ανταπόκριση:
Η Δ/νση Περιβάλλοντος της ΔΕΗ Α.Ε. ενημέρωσε ότι έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση ανάθεσης του έργου «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση οργάνων μέτρησης ποιότητας της ατμόσφαιρας». Στόχος του προγράμματος είναι η αντικατάσταση των αναλυτών ρύπων SO2, NOx και PM10, στους εννιά σταθμούς του δικτύου μέτρησης ποιότητας της ατμόσφαιρας, προς εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ και προς μέτρηση των αναπνεύσιμων σωματιδίων PM2.5.
Το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημέρωσε την Ανεξάρτητη Αρχή ότι εκκρεμεί (10/4/09) η έγκριση πιστώσεων για τον αιτηθέντα προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού από τον Γ Γ. Περιφέρειας Μακεδονίας, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη στελέχωση των επιμέρους οργανικών μονάδων της Περιφέρειας.
Το ΥΠΕΧΩΔΕ ενημέρωσε ότι έχει προτείνει την ένταξη του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Αέριας Ρύπανσης (Ε.ΠΑΡ) στο Ε.Σ.Π.Α., στην οποία πρόταση, περιλαμβάνεται και ο Ν. Κοζάνης.
Η Ν. Α. Κοζάνης ενημέρωσε τον Συνήγορο του Πολίτη για τις δυσκολίες στελέχωσης των κενών οργανικών θέσεων των υπηρεσιών της καθώς και για τη λειτουργία κέντρου παρακολούθησης και διάδοσης της πληροφορίας για τα υπάρχοντα στοιχεία μετρήσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τη ΔΕΗ και άλλους μεμονωμένους σταθμούς.
Η Περιφέρεια Δ υτικής Μακεδονίας απάντησε ότι προγραμματίζει την ενίσχυση της Διεύθυνσης ΠΕΧΩ με προσωπικό και ότι διερευνά το θέμα χρηματοδότησης σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης απάντησε ότι προγραμματίζει την ενίσχυση με προσωπικό της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου και Νοτίου Ελλάδας, κατόπιν και της επισήμανσης του Συνηγόρου του Πολίτη για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας για μεταλλευτικές και λατομικές εργασίες.
Αναμένεται η υλοποίηση των παραπάνω δεσμεύσεων όλων των φορέων, καθώς και η
απάντηση του ΥΠΕΧΩΔΕ σε συγκεκριμένα ερωτήματα που έθεσε η Ανεξάρτητη Αρχή."

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου