.

Αποτελέσματα εννεαμήνου 2009 του Ομίλου ΔΕΗ

Δελτίο Τύπου ΔΕΗ, 10.11.09

Κατά το γ΄ τρίμηνο του 2009, συνεχίσθηκε η ευνοϊκή εξέλιξη των παραγόντων που διαμόρφωσαν την κερδοφορία της Εταιρείας στα δύο πρώτα τρίμηνα του έτους, με αποτέλεσμα τα προ φόρων κέρδη του εννεαμήνου 2009, να ανέλθουν σε € 869,0 εκατ., έναντι ζημιών € 258,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2008, ενώ τα μετά από φόρους κέρδη, διαμορφώθηκαν σε € 642,7 εκατ., έναντι ζημιών € 244,6 εκατ. αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα:

Ενώ το εννεάμηνο του 2008 το 54,6% των εσόδων της Εταιρείας δαπανήθηκε για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, αγορές ενέργειας και δικαιώματα εκπομπής CO2, το εννεάμηνο του 2009 το αντίστοιχο μέγεθος σημείωσε κατακόρυφη πτώση και διαμορφώθηκε σε 29,2%.

Οι κυριότεροι παράγοντες που συντέλεσαν στη ριζική αυτή αντιστροφή της περυσινής εικόνας είναι πρωτίστως :

> H κατακόρυφη πτώση των διεθνών τιμών των καυσίμων και της
ενέργειας που αγοράζει η ΔΕΗ,

> Η αύξηση κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες, σε περίπου 60%, της συμμετοχής των
εγχώριων "καυσίμων" (λιγνίτης, νερά, ΑΠΕ) στο ενεργειακό μείγμα, έναντι 50,9% το εννεάμηνο του 2008 και, σε μικρότερο βαθμό,

> Η μείωση της ζήτησης που αφορά κυρίως κατηγορίες πελατών με χαμηλά τιμολόγια.

Αντίθετα, η επίπτωση της μειωμένης ζήτησης στις πωλήσεις και τα έσοδα της ΔΕΗ ήταν σημαντικά μικρότερη από τη θετική επίδραση των πιο πάνω παραγόντων.
Πράγματι, λόγω της σημαντικής πτώσης των τιμών των καυσίμων και της μειωμένης ζήτησης Η/Ε σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ενέργειας μειώθηκαν κατά € 1.055 εκατ., μείωση 46,6%.

Επιπρόσθετα, το εννεάμηνο του 2009, η υδροηλεκτρική παραγωγή ήταν κατά 1.013.000 ΜWH μεγαλύτερη (39,8%) από το αντίστοιχο μέγεθος του εννεαμήνου του 2008, που ήταν μια περίοδος με πολύ χαμηλή υδραυλικότητα, ενώ παράλληλα, η παραγωγή Η/Ε από λιγνιτικούς σταθμούς αυξήθηκε κατά 1.335.000 ΜWH (6,1%).

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 4.494,5 εκατ. από € 4.416,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2008, αυξημένος κατά € 78,2 εκατ. (1,8%).

Tα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 1.374,6 εκατ. έναντι € 280,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2008, αυξημένα κατά € 1.093,8 εκατ. Το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 30,6%, σε σύγκριση με 6,4% το εννεάμηνο του 2008.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, o Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ ΑΕ κ. Τ. Αθανασόπουλος, δήλωσε:

"To 2009 αναμένεται να είναι μία χρονιά με καλές οικονομικές επιδόσεις, δεδομένης της ευνοϊκής συγκυρίας σε σχέση με προηγούμενα χρόνια που οφείλεται κυρίως στην εξέλιξη των τιμών των καυσίμων και της ενέργειας, στην αυξημένη συμμετοχή της λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής στο ενεργειακό μείγμα, καθώς και στη μείωση της ζήτησης από κατηγορίες πελατών με χαμηλά τιμολόγια.

Οι σημερινές επιδόσεις θα πρέπει, όχι μόνο να διατηρηθούν, αλλά και να βελτιωθούν, προκειμένου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη χρηματοδότηση του φιλόδοξου επενδυτικού μας προγράμματος, το οποίο κρίνεται αναγκαίο για να συνεχίσει η Εταιρεία μας να παρέχει με αξιοπιστία ηλεκτρική ενέργεια, να διατηρήσει τις χαμηλές τιμές για τους πελάτες της και να βελτιώσει δραστικά το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα".

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου