.

Τοποθέτηση του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας στο Ν.Σ. Κοζάνης για τη ΜΠΕ Ορυχείων Πτολεμαϊδας

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας τονίζει ότι πρέπει να ενσωματωθούν και να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:
1. Η τήρηση της δέσμευσης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού ΠΕΚΑ για τη μετεγκατάσταση της Ακρινής, πέραν της Ποντοκώμης και της Μαυροπηγής. Σημειώνεται ότι η Υπουργός ΠΕΚΑ κ. Τίνα Μπιρμπίλη ζήτησε από τον πρόεδρο της ΔΕΗ κ. Αρθούρο Ζερβό την πρόβλεψη για μετεγκατάσταση της Ακρινής στην παρούσα μελέτη, κατά την επίσκεψη της στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας την 19.6.2010.
2. Η παρούσα ΜΠΕ αφορά την πρόβλεψη εκμετάλλευσης για το σύνολο των ορυχείων του Ν. Κοζάνης. Αφορά περίπου 147.900 στρέμματα και συμπεριλαμβάνει τις παλαιότερες αλλά και τις αναμενόμενες εξορυκτικές δραστηριότητες της ΔΕΗ μέχρι και το 2050 με ενδιάμεσα στάδια 2015, 2020 και 2050 και τελικό στάδιο διαμόρφωσης το 2053. Δηλαδή αφορά το μέλλον της περιοχής διότι η παρούσα μελέτη πρακτικά αποτυπώνει το αναπτυξιακό «ανάγλυφο» της περιοχής στο μέλλον. Και εδώ υπάρχει πρόβλημα κατά την άποψη του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας. Διότι, αφενός μεν, υπάρχει έλλειψη ενός συνολικού σχεδίου με μεσομακροπρόθεσμη αναπτυξιακή προοπτική για την περιοχή και αφετέρου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των αποκατεστημένων και εξαντλημένων από λιγνίτη εδαφών ανήκει στη ΔΕΗ και όχι στην τοπική κοινωνία (σημειώνεται ότι θέση του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας είναι να αποδοθούν κατά κυριότητα στην τοπική κοινωνία). Το παραπάνω επιτείνεται και από την μη ύπαρξη ενός συνολικού δημοσιοποιήσιμου και αποφασισμένου σχεδίου εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων λιγνίτη κατά το παρελθόν από τη ΔΕΗ.
Ζητούμε λοιπόν τη λήψη πολιτικής απόφασης για την παροχή μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος για διεξοδικότερη μελέτη της παρούσας ΜΠΕ, υπό το πρίσμα των αναμενόμενων και σχεδιαζόμενων περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών δράσεων από την τοπική κοινωνία. Προτείνουμε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, πέραν της κατάθεσης γνωμοδότησης που οφείλει, να ζητήσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ώστε να καταθέσουμε ως τοπική κοινωνία τις απόψεις μας για τη πρόβλεψη περιβαλλοντικών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, την αποκατάσταση των εδαφών και τις προβλεπόμενες χρήσεις γης, λαμβάνοντας υπόψη και τις σύγχρονες διεθνείς πρακτικές. Άποψη μας είναι ότι η παρούσα ΜΠΕ πρέπει να είναι μέρος ενός συνολικού επιχειρησιακού σχεδίου για την περιοχή και για το οποίο ως ΤΕΕ/ΤΔΜ θα συνδράμουμε και ως τεχνικός σύμβουλος.


Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος

Δ. Μαυροματίδης

Συν.: Οι παρατηρήσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ για τη ΜΠΕ ορυχείων Πτολεμαϊδας

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου