.

ΑΝΚΟ: Πρόσκληση για μητρώο μελετητών για το LEADER

Με σκοπό την επικαιροποίηση του Μητρώου Μελετητών και ενόψει της Προκήρυξης του προγράμματος του Άξονα 4 του ΠΑΑ : «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER», καλούνται τα Μελετητικά Γραφεία / Σύμβουλοι Επιχειρήσεων / Μελετητές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να καταθέσουν τα στοιχεία τους μέχρι τις 19/7/2010, συμπληρώνοντας το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής που βρίσκεται αναρτημένο στο site της ΑΝΚΟ : www.anko.gr/Αξονας 4-Προσέγγιση LEADER.

Στη συνέχεια θα γίνει συνάντηση στα γραφεία της ΑΝΚΟ με θέμα την αναλυτική ενημέρωση επί των Φακέλων Υποψηφιότητας, των κριτηρίων επιλογής και επιλεξιμότητας και των λοιπών λεπτομερειών της Προκήρυξης.

Η ανωτέρω διαδικασία αποσκοπεί στη δημιουργία άτυπης βάσης δεδομένων των παρόχων αντίστοιχων υπηρεσιών, στην ομογενοποίηση και στη βελτίωση του επιπέδου προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους υποψήφιους επενδυτές.

Για περισσότερες πληροφορίες :ΑΝΚΟ κα Ζωή Γκερεχτέ, Υπεύθυνη Τμήματος Ανάπτυξης Υπαίθρου Τηλ. 2461024022

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου