.

Εφαρμογή της διάταξης περί καταργήσεως εισφορών 2% και 2 %ο υπέρ του TEE


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14/11/2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ.Πρωτ. Δ17γ/05/173/ΦΝ 463
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (Δ17)

Τμήμα: γ΄


ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης περί καταργήσεως εισφορών 2% και 2 %ο υπέρ του TEE.


Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α 222/12-11-12) ο νόμος 4093/12 με τίτλο «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013- 2016».
Με το νόμο αυτό, στην ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Η.6. του άρθρου πρώτου, εδάφιο 4, καταργείται η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις υποχρέωση περί καταβολής εισφοράς ποσοστού 2% υπέρ TEE επί της συνομολογούμενης ή της νομίμου αμοιβής για κάθε μελέτη επίβλεψη ή άλλη υπηρεσία Μηχανικού. Επίσης, παύει να αποτελεί πόρο του TEE το ποσοστό 2 %0 από τα καταβαλλόμενα ποσά στους αναδόχους για την εκτέλεση Δημοσίων Έργων.
Παρακαλούμε να φροντίσετε να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας σας και να μεριμνήσετε για την πιστή εφαρμογή της παρούσας Εγκυκλίου.
Επιπλέον, η Εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, (http:ggde.gr).


ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου