.

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για 500 Mηχανικούς και 4.404 τεχνίτες

Στις 12 Νοεμβρίου 2012 αρχίζει η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη δράση με τίτλο: «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β’ της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση», η οποία θα ολοκληρωθεί στις 12 Δεκεμβρίου 2012.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 - 2013», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744].

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των ανέργων στους οποίους αυτή απευθύνεται, μέσω της αναβάθμισης των γνώσεων και των εργασιακών τους δεξιοτήτων, της βελτίωσης της κοινωνικής τους θέσης και του βιοτικού τους επιπέδου, καθώς και η μείωση της ανεργίας.

Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης στον παραγωγικό τομέα Β’ της οικονομίας (ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία, άντληση πετρελαίου & φυσικού αερίου), με τη μέθοδο των επιταγών κατάρτισης (training voucher), κατά την έννοια του άρθρου 2 της με αρ. 1.5188/οικ. 3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ, με υποχρεωτική απασχόληση.

Τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της δράσης αυτής:

i. Απευθύνονται σε 4.404 ανέργους τεχνίτες του παραγωγικού τομέα Β’ της οικονομίας εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και σε 496 διπλωματούχους μηχανικούς (ΜΜΜ, ΗΜ, ΜΜ, ΧΜ) μέλη του ΤΕΕ, οι οποίοι θα εγγραφούν στο «Μητρώο Ωφελουμένων», που θα συγκροτήσει το ΤΕΕ και οργανώνονται από ΚΕΚ πιστοποιημένα από το ΕΚΕΠΙΣ. Οι Μηχανικοί μοριοδοτούνται με βάση τη διάρκεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα.

ii. Αφορούν σε 10 θεματικά αντικείμενα διάρκειας 400 ωρών το καθένα και περιλαμβάνουν θεωρητικό μέρος και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις/φορείς που θα επιλέξουν τα ΚΕΚ και θα συμβληθούν με αυτές.

ΤΟ Ι.ΕΚ.Ε.Μ. ΤΕΕ ΘΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ.

Καθημερινή λειτουργία γραφείου ενημέρωσης για το πρόγραμμα (9πμ έως 6μμ)

Δηλώστε το email σας για να έχετε άμεση επαφή:

Τηλ : 2118001644, email: tee_iekem@tee.gr

iii. Πραγματοποιούνται στις 11 Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας που εντάσσονται στις Περιφέρειες Σύγκλισης και Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (όλες, πλην Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου. Η Διοικητική Περιφέρεια Αττικής εντάσσεται στο πρόγραμμα).

iv. Οδηγούν το 30% τουλάχιστον των καταρτισθέντων σε πρόσληψη και υποχρεωτική απασχόληση στις επιχειρήσεις/φορείς πρακτικής άσκησης και σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης. Η υποχρεωτική απασχόληση είναι πλήρης και συνεχής για 100 τουλάχιστον ημερομίσθια, διάρκειας όχι μικρότερης από 4 μήνες.

Το Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. θα οργανώσει σε πανελλαδικό επίπεδο κύκλους προγραμμάτων, ως συμμετέχον στο «Μητρώο ΚΕΚ», που θα συγκροτήσει το ΤΕΕ.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) από κοινού με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έχει εκδώσει την με αρ. 36888/01.10.2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους ανέργους και τα ΚΕΚ για συμμετοχή στη δράση.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων τεχνιτών και διπλωματούχων μηχανικών, καθώς και των ΚΕΚ θα γίνεται μέσω της ειδικής ιστοσελίδας www.voucher.gov.gr

Από τις 22 Οκτωβρίου 2012 και καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης στο Τ.Ε.Ε. θα λειτουργεί Γραφείο Υποδοχής για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων (τηλ. 210 3291222 και ώρες 09.00-17.00).

Αντίστοιχο Γραφείο Πληροφοριών και Εξυπηρέτησης για το Πρόγραμμα θα λειτουργεί στο Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε., τηλ. 2118001644, ώρες 10.00-18.00, υπεύθυνος κ. Άγγελος Γιουβάνογλου.

Στην ιστοσελίδα του Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. (http://www.iekemtee.gr) θα υπάρχει όλη η σχετική με το Πρόγραμμα πληροφόρηση. Επιπλέον θα υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης των ενδιαφερομένων με e-mail για οτιδήποτε σχετικό προκύπτει, για όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον στο e-mail: tee_iekem@tee.gr

Διαδικασία της κατάρτισης με επιχορήγηση (Training Voucher)
Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να συμμετέχει στη δράση, πρέπει από 12/11 έως 12/12 να συμπληρώσει και να υποβάλλει «Αίτηση Συμμετοχής» ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr καθώς και να καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Τ.Ε.Ε. έως 21/12.

Στη συνέχεια θα γίνει η επιλογή των ωφελούμενων με βάση τα κριτήρια επιλογής – μοριοδότηση. Το Μητρώο Ωφελούμενων θα δημοσιευθεί από το ΤΕΕ στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr

Όσοι θα είναι στο Μητρώο Ωφελούμενων θα πρέπει να παραλάβουν την επιταγή κατάρτισης από το Τ.Ε.Ε. Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν και να συνάψουν σύμβαση με το ΚΕΚ που το υλοποιεί.

Αφού παρακολουθήσουν με επιτυχία το πρόγραμμα κατάρτισης επιλογής τους θα λάβουν το εκπαιδευτικό επίδομα (2.000€).

Πηγή: ERGON blog

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου