.

«45 Συν Πράττω» – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μακροχρόνια ανέργους άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «45 Συν Πράττω», υλοποιεί στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας την Πράξη με τίτλο «Προοπτική Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας για ανέργους άνω των 45 ετών στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), και
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τους/τις ενδιαφερόμενους/ες μακροχρόνια ανέργους άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.

1. Στόχοι / αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης
Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η προώθηση στην απασχόληση 150 μακροχρόνια ανέργων άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της περιοχής παρέμβασης.
Ειδικότερα, στόχος είναι οι ωφελούμενοι να δημιουργήσουν επιχειρήσεις ατομικές ή κοινωνικές ή και να προωθηθούν στην αγορά εργασίας σε θέσεις σχετικές με επιλεγμένους τομείς της αγροτικής οικονομίας, γουνοποιίας, εμπορίου, κατασκευών και εναλλακτικού τουρισμού.
2. Οφέλη από τη συμμετοχή και αντικείμενο της Πράξης
Η επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της Πράξης θα πραγματοποιηθεί μέσω ενός πλέγματος επιμέρους δράσεων, που θα υποστηρίξουν πολύπλευρα τους ωφελούμενους και οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: 
 • Παροχή επαγγελματικής Συμβουλευτικής - Ψυχολογικής στήριξης ωφελουμένων
 • Κατάρτιση ωφελούμενων στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα: 
 1. Κατάρτιση με πιστοποίηση των ωφελουμένων σε θέματα τεχνικών πωλήσεων στο Δήμο Κοζάνης
 2. Κατάρτιση με πιστοποίηση των ωφελουμένων σε θέματα τεχνικών πωλήσεων στο Δήμο Εορδαίας
 3. Κατάρτιση ωφελουμένων σε θέματα γουνοποιίας στο Δήμο Βοϊου
 4. Κατάρτιση ωφελουμένων σε θέματα εναλλακτικού τουρισμού στο Δήμο Σερβίων-Βελβεντού
 5. Κατάρτιση ωφελουμένων σε θέματα παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων στο Δήμο Κοζάνης
 6. Κατάρτιση ωφελουμένων σε θέματα παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων στο Δήμο Εορδαίας
 7. Κατάρτιση ωφελουμένων σε θέματα εκτροφής γουνοφόρων ζώων στο Δήμο Βοϊου
 8. Κατάρτιση ωφελουμένων σε θέματα παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων στο Δήμο Σερβίων-Βελβεντού
 9. Κατάρτιση ωφελουμένων σε θέματα πράσινων κατασκευών φιλικών προς το περιβάλλον στο Δήμο Κοζάνης
 10. Κατάρτιση ωφελουμένων σε θέματα πράσινων κατασκευών φιλικών προς το περιβάλλον στο Δήμο Εορδαίας
 •  Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση επιχειρήσεων
 •  Υποστήριξη των νεοϊδρυθεισών επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας τους
 •  Συμβουλευτική υποστήριξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων που θα προσλάβουν ωφελούμενους
3. Φορείς Υλοποίησης - Εταίροι:
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «45 Συν Πράττω» απαρτίζεται από δεκαπέντε (15) τοπικούς φορείς, με Συντονιστή  Εταίρο την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ.
Συγκεκριμένα στην Α.Σ. συμμετέχουν οι ακόλουθοι φορείς:
 1. Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ
 2. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης
 3. Δήμος Κοζάνης
 4. Δήμος Εορδαίας
 5. Δήμος Βοϊου
 6. Δήμος Σερβίων - Βελβεντού
 7. Επιμελητήριο Κοζάνης
 8. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κοζάνης
 9. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πτολεμαϊδας
 10. Σύνδεσμος Γουνοποιών - Γουνεμπόρων Σιάτιστας
 11. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 12. ΚΕΚ ΙΝ.Ε. ΓΣΕΕ
 13. ΚΕΚ ΙΝΕΚΑ
 14. ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ
 15. ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
4. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α)   να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
  β)   να είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης
γ)   να ανήκουν στην Κατηγορία της Ευάλωτης Ομάδας:
Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
(ως μακροχρόνια άνεργοι θεωρούνται τα άτομα που παραμένουν εκτός εργασίας για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών).
(με χαμηλά τυπικά προσόντα θεωρούνται οι Απόφοιτοι Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
5.Δικαιολογητικά Συμμετοχής
 1. Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής
 2. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 3. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ
 4. Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
 5. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 7. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους
 8. Φωτοτυπία τίτλου σπουδών
 9. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εάν υπάρχουν)
6. Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής και υποβολής δικαιολογητικών
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων* και να υποβάλλουν τις αιτήσεις, στα παρακάτω σημεία: 
Για το Δήμο Κοζάνης :
 • στo Γραφείo Πρωτοκόλλου του Δήμου Κοζάνης, Πλατεία Νίκης 1, κα Τσέπουρα Χρύσα, τηλ. 2461-3-50335 ,
 • στα γραφεία της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ, Φον Καραγιάννη 1-3, κα Καραγκιόζη Ιωάννα, τηλ. 2461-0-24022 και
 • στα γραφεία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Κοζάνης, Νικ. Πλακοπίτη & Ζαφειράκη 4, κα Τσαραμπουλίδου Κυριακή, τηλ. 2461-0-49570,
Για το Δήμο Εορδαίας :
 • στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Εορδαίας, Πόντου 13, κα. Σουφερλή Δήμητρα και κ. Πατσίκα Κων/νο, τηλ. 2463-0- 55571 και
 • στα γραφεία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πτολεμαϊδας, Αγίας Τριάδας 27, κα Χαλυβοπούλου Μαρία, τηλ. 2463-0-53712,
Για το Δήμο Σερβίων - Βελβεντού :
 • στα γραφεία του ΚΕΠ του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού, κ. Διαμαντή Θωμά, τηλ. 2464-3-50200, και
Για το Δήμο Βοϊου :
 • στα γραφεία του ΚΕΠ του Δήμου Βοϊου, κ. Ρέπα Μάρκο, τηλ. 2465-0-47016.
(*) Υπόδειγμα της αίτησης επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης.
7. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις στα γραφεία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «45 Συν Πράττω», Φον Καραγιάννη 1-3, 50100 Κοζάνη, τηλ 2461-0-24022,  και να υποβάλλουν τις αιτήσεις στα ανωτέρω σημεία, έως τις  10/12/2012, καθημερινά από τις 8:30 έως τις 14:30 

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου