.

ΔΕΗ: Aνανεώνεται με επενδύσεις με τέσσερις νέες μονάδες στην Περιφέρεια

Παρά την παρατεταμένη οικονομική κρίση η ΔΕΗ συνεχίζει να πραγματοποιεί μεγάλες επενδύσεις ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού του ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της στηρίζοντας ενεργά την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και τις πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος. Οι παραγωγικές επενδύσεις της ΔΕΗ είναι οι μεγαλύτερες που γίνονται στη χώρα, ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια που αντιμετωπίζει οξύ πρόβλημα ανεργίας.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης των Στρατηγικών Προτεραιοτήτων της ΔΕΗ, η Γενική Διεύθυνση Παραγωγής έχει αναλάβει, εκτός των άλλων, να υλοποιήσει επενδυτικά έργα για την αντικατάσταση πεπαλαιωμένων μονάδων με νέες, περιβαλλοντικά φιλικές, σύγχρονης τεχνολογίας και κατά πολύ υψηλότερων αποδόσεων.
Τα σημαντικότερα έργα που υλοποιούνται από τη Γενική Διεύθυνση Παραγωγής είναι:
l Μονάδα V ΑΗΣ Αλιβερίου (φυσικού αερίου) l Μονάδα V AΗΣ Μεγαλόπολης (σταθμός φυσικού αερίου) l Μονάδα V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας (λιγνιτική) lΥΗΣ Ιλαρίωνα (υδροηλεκτρικός σταθμός) και  Εργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης σε υφιστάμενες μονάδες παραγωγής.

Σύγχρονες μονάδες
Σε όλα τα παραπάνω έργα, όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος.
  • Μονάδα V ΑΗΣ Αλιβερίου, συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο, καθαρής ισχύος 417 MW και συμβατικού τιμήματος 219,2 εκατ. ευρώ:
Η κατασκευή της μονάδας έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και από τις 10.8.2012 έχει ξεκινήσει το commissioning της, ενώ η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2013. Τα συνοδά έργα του ΑΔΜΗΕ για την κατασκευή του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Αλιβερίου 150/400 kV έχουν ολοκληρωθεί, ενώ εκείνα των γραμμών μεταφοράς 400 kV βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης.  
Η κατασκευή από τη ΔΕΣΦΑ του αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης προς τη μονάδα έχει ολοκληρωθεί.
  • Μονάδα V AΗΣ Μεγαλόπολης, Συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο, καθαρής ισχύος 811 MW και συμβατικού τιμήματος 499,5 εκατ. ευρώ:
Βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες έργων πολιτικού μηχανικού και η ανέγερση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Η λειτουργία του έργου συναρτάται με τα συνοδά έργα της ΑΔΜΗΕ για την κατασκευή του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Μεγαλόπολης 400 kV και του ΔΕΣΦΑ για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης από Αγ. Θεοδώρους ως τη Μεγαλόπολη, τα οποία εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί πριν από το φθινόπωρο του 2013.
  • Μονάδα V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, με καύσιμο λιγνίτη, καθαρής ισχύος 616 MW και συμβατικού τιμήματος 1.394,63 εκατ. ευρώ:
Εχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις για τη σύνταξη του οριστικού κειμένου τεχνικών και εμπορικών όρων της σύμβασης με τον υποψήφιο ανάδοχο. Εχουν υπογραφεί οι σχετικές με το έργο αποφάσεις έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, τόσο για τη μονάδα όσο και για το απαραίτητο για τη λειτουργία της ορυχείο.
Για την εξεύρεση της αναγκαίας χρηματοδότησης προσελήφθη, ως σύμβουλος, η τράπεζα Crédit Agricole και έγιναν οι απαραίτητες επαφές-παρουσιάσεις του έργου για την παροχή εγγυήσεων από τον οργανισμό ασφαλίσεων Euler-Hermes (με ενδιάμεσο την υποψήφια να δανειοδοτήσει το έργο τράπεζα KFW-IPEX).
  • Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Ιλαρίωνα, ισχύος 157 MW και συμβατικού τιμήματος 281,75 εκατ. ευρώ:
Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία τον Ιούλιο η έμφραξη της σήραγγας εκτροπής και η έναρξη πλήρωσης του ταμιευτήρα τού υπόψη ΥΗΣ. Ο σταθμός πρόκειται σύντομα να ενταχθεί πλήρως στο παραγωγικό δυναμικό της ΔΕΗ.

Φιλικά στο περιβάλλον     
Φιλικές προς το περιβάλλον θα είναι όλες οι µονάδες της ΔΕΗ ως το 2016. Η επιχείρηση προσαρµόζεται στις απαιτήσεις που τέθηκαν σε ισχύ το 2011 από την Ευρωπαϊκή Ενωση και στις σχετικές οδηγίες για τις βιοµηχανικές εκποµπές.
Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της στρατηγικής παραγωγής διερευνώνται και αξιολογούνται εναλλακτικές προσεγγίσεις για την προσαρμογή των υφισταμένων μονάδων στις νέες απαιτήσεις.
l Η ΔΕΗ θα πρέπει να προχωρήσει ως το 2016 σε σημαντικές επενδύσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης σε υφιστάμενες μονάδες παραγωγής ή εναλλακτικά να τις θέσει σε καθεστώς περιορισμένης λειτουργίας με στόχο την οριστική διακοπή, μετά τη συμπλήρωση καθορισμένων ωρών.
Η ανάγκη προσαρμογής αφορά σχεδόν το σύνολο των λιγνιτικών μονάδων που θα συνεχίσουν να λειτουργούν και μετά το 2015 (ορισμένες μονάδες, όπως αυτές του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, αναμένεται να έχουν αποσυρθεί ως το 2015).
Στην κατεύθυνση της προσαρμογής εξετάζονται και αξιολογούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες διάφορες εναλλακτικές προσεγγίσεις για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων μετά το 2015, ενώ έχουν ήδη δρομολογηθεί οι πλέον ώριμες από τις απαιτούμενες δράσεις (πλήρης περιβαλλοντική προσαρμογή στη μονάδα 5 του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, δοκιμές ξηράς αποθείωσης σε παλαιότερες μονάδες του ίδιου σταθμού).    

Πηγη: Βήμα

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου