.

ΕΣΠΑ: Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας 2013-2015

Σκοπός της συνεργασίας των χωρών είναι, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των  ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων, η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ έρευνας και παραγωγής, η ενθάρρυνση του ιδιωτικού τομέα να επενδύσει σε δραστηριότητες  ΕΤΑ και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων και της εξειδίκευσης του επιστημονικού δυναμικού. Ειδικότερα, στόχοι της πράξης είναι:

 • η  επικέντρωση των  προσπαθειών και των  διαθέσιμων πόρων σε ερευνητικά θεματικά πεδία μείζονος ενδιαφέροντος για τις δύο χώρες και σημαντικά για την κοινωνία και την οικονομία.
 • η ανάπτυξη του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού  και της αριστείας στον τομέα της Έρευνας & Ανάπτυξης με σκοπό την ανάπτυξη ανταγωνιστικών προϊόντων / υπηρεσιών, σε παγκόσμιο επίπεδο.
 • η ανάπτυξη  νέων γνώσεων-συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών- ή και κοινών ερευνητικών πόρων, με στόχο τη βελτίωση της  ανταγωνιστικότητας και την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών.
 • η ενίσχυση διακρατικών Ε&Τ  έργων που στοχεύουν στην επίτευξη  συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, στην ανάπτυξη ή στη βελτίωση προϊόντων, διεργασιών,  υπηρεσιών, πολιτικών  και θα υλοποιηθούν   με την ενεργό συμμετοχή του παραγωγικού τομέα των δύο χωρών.
 • η βελτίωση των  δεξιοτήτων και της εξειδίκευσης των φορέων, στην  προώθηση της διεθνούς συνεργασίας  και  στην περαιτέρω ενίσχυση του Ευρωπαϊκού χώρου Έρευνας. 
Η υλοποίηση των στόχων προωθείται μέσω της διαμόρφωσης δυναμικών συνεργασιών και της από κοινού εκτέλεσης ερευνητικών και τεχνολογικών έργων μεγάλης κλίμακας, στα ακόλουθα  επιστημονικά πεδία τα οποία ορίστηκαν από κοινού.

Ποσοστό συγχρηματοδότησης

100% (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ))

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Εκπαιδευτικά - Ερευνητικά ιδρύματα
Άλλα νομικά πρόσωπα
Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)

Σε ποιους απευθύνεται

Η Ελληνο γερμανική Ε & Τ Διακρατική Συνεργασία απευθύνεται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα των δύο χωρών. Ως εκ τούτου, δικαίωμα υποβολής πρότασης στην παρούσα προκήρυξη για την υλοποίηση μεγάλης κλίμακας Διακρατικών Ε&Τ έργων έχουν, συμπράξεις (βλ. ορισμό) Ιδιωτικών Φορέων (επιχειρήσεων όλων των μεγεθών) και Δημοσίων Φορέων (Ερευνητικοί & Τεχνολογικοί φορείς, Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Εργαστήρια αυτών) και από τα δύο Κράτη. Οι προτάσεις  θα περιλαμβάνουν κατά μέγιστο δύο συνεργαζόμενους φορείς από κάθε πλευρά, ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους του έργου.

Όροι και προϋποθέσεις

Προτάσεις που δεν έχουν διακρατικό εταίρο δεν θα γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η ...

Τι χρηματοδοτείται

 • Δαπάνες προσωπικού
 • Δαπάνες για κτήρια  (μόνο αποσβέσεις στις επιχειρήσεις)
 • Δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό (μόνο αποσβέσεις στις επιχειρήσεις)
 • Δαπάνες για αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας
 • Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει (από φυσικά και νομικά πρόσωπα)
 • Συμπληρωματικά γενικά έξοδα
 • Απλές λειτουργικές δαπάνες (Δαπάνες ανταλλαγών, μετακινήσεων, κλπ.)
 • Δαπάνες για μελέτη σκοπιμότητας
 • Δαπάνες για έξοδα δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας για τις ΜΜΕ
Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να αφορούν συγκεκριμένη κατηγορία έρευνας και ανάπτυξης.

Προϋπολογισμός

€ 5.000.000
Αναλυτικά:
 • Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα": 1.772.134,17 ευρώ
 • Αττική: 1.520.573.30 ευρώ
 • Κεντρική Μακεδονία: 1.389.674.17 ευρώ
 • Δυτική Μακεδονία: 78.601.67 ευρώ
 • Στερεά Ελλάδα: 209.604.17 ευρώ
 • Νήσων Νοτίου Αιγαίου: 29.412.52 ευρώ 

Περίοδος υποβολής

από 3/4/2013 έως 3/6/2013
Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Μεσογείων 14-18, ΤΘ 146 31, 115 10 Αθήνα
Τηλ
213 1300000
Φαξ
210 7702720
Δρ. Ι. Σταμέλου
210 7458097
  
Δρ. Ιωάννα Μαλαγαρδή
210 7458157

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου